இ யக் கு ந ர் வி ஜ ய் யி ன் வீ ட் டி ல் நி க ழ் ந் த தி டீர் ம ர ணம் . . . !! ! அ தி ர்ச் சி யி ல் உ ரை த்து போ ன தி ரை யுல கி ன ர் க ள் . . . ! ! ! க ண் க ல ங் கி நி ன் ற இ ய க் கு னர் ம ற் று ம் கு டும் பத் தி ன ர் க ள் . . .! ! !

0

த மி ழ்   சினி மா   வின்   மு ன் ன ணி   இ ய க் கு நர்   ஏ . எ ல்  .வி  ஜயி  ன்  தா யா ர்   ம ர ண ம டை ந் த    த க வல்   தி ரை யு ல கி னரை  சோ க த் தி  ல்   உ றை ய   வை த்து ள் ள து . இ ய க் கு ந ர்    ஏ .   எ ல் .  விஜ  ய்யி  ன்   தா யா  ர்   வ ள் ளி ய ம் மை   உ ட ல் ந லக் கு றை வு   கா ரண மா க   இ ன் று   கா  லை     கா ல மா னா ர் .   த மி ழ்   சி னி மா வி ல்   பி ர ப ல மா ன   இ ய க் கு ன ர்க ளி ல்   ஏ   எ ல்  வி  ஜய் யு ம்     ஒ  ரு வ ர்  .   அல் டி மே ட்   ஸ்  டார்   அ ஜி த்   ந டி ப் பி ல்   க ட ந் த   2 0 0 7   ஆம்   வெ ளி யா ன   கி ரீ ட ம்   ப ட த் தி ன்   மூ ல ம்   இ ய க் கு ன ரா க   அ றி மு க மா னா ர்   ஏ  எ ல்   வி ஜ ய் .   அ த ன்   பி ன் னர்   ம த ரா  சப ட் டி ன ம் ,   தெ ய் வ   தி ரு ம க ள்  போ ன் ற   வெ ற் றி   ப ட ங் க ளை   இ ய க்கி  னார்   ஏ    எ ல்  வி ஜ  ய்.

இ வ ர்   தெ ய் வ   தி ரு ம க  ள் ,  த லை வா    போ ன் ற   ப டங் க ளி ல்    க  தா நா ய கி யா க   நடி த் த   அ ம லா   கா த லி த் து  2  01  4 ம்   ஆ ண் டு   தி ரு ம ண ம்    செ ய் து   கொண் டார் .  பி  ன் ன ர்  2 0  17   ஆ ம்   ஆண் டு   இ வ ர்கள்   இ ரு வ  ரு ம்     க ரு த் து    வேறு   பா டு   கா ர ண மா க   பி ரி ந் த ன ர்.  இதை  ய டுத்து ,  ஏ  . எல் . வி ஜ ய்   2 01  9  ஆ ம்   ஆ ண் டு  ஐ ஸ் வ ர்யா   எ ன் ற   ம ரு த்து வ ரை   தி    ரும  ணம்   செ ய் து   கொ ண் டா  ர் .  அ வ ர் க ளு க் கு   துரு வா   வி ஜ ய்   எ ன் ற   மக ன்    இ ருக்  கிறா ர் .   இ  ந் நி லை யில்   ஏ . எ  ல் .உ த யா   ம ற்று ம்    ஏ . எ ல் . வி ஜ ய் யி ன்   தா யா ரும் ,  எ . எ ல் . அ ழ க  ப்ப னி  ன்   ம னை வி யு மா ன   வ  ள்  ளி ய ம் மை

இ ன்று   கா லை   உ ட ல் ந ல க் கு றை வு   கா ர ண மா க   உ யிரிழந் து ள் ளார்  . வ ய து   மூப் பு   க ட ந் த  சி ல   நா ட்  களா க    ம ரு த் து வ ம னை யி ல்   சி கி ச் சை   பெ ற் று   வ ந் த   வள் ளி ய ம் மை   இ ன் று   சி கி ச் சை   ப  லனின் றி    உ யி ரிழ ந் தா ர் .   இ வ ரி ன்   ம றை வி ற்கு  தி ரை து றை யின ர்  ர சி க ர் க ள்  எ ன   ப ல ரு ம்   இ ர ங் கல்   தெ ரி வி த் து   வ ருகி ன் ற ன ர்.   த யா ரி ப் பா ள ரு ம் ,   ந டிக ரு  மா ன       ஏ  .   எ ல் .   அழ க ப்ப  ன்,   த யாரி ப்பா ள ர்   சங்  கத் தி ன்  த லை வ ரா கவு  ம்   ,   அ  ரசி ய ல் வாதி யா க வு ம்  அ னை வ ரா லு ம்  ந ன் கு   அ றி ய ப் ப ட் டவ ர் .    மே லு ம்  ,    இவ ர்    2 0 1 0 ம்   ஆண்  டு  சமு த்தி ர க் க னி   இ  யக் கி ய   ஈ சன்   தி ரை ப்  பட த் தி ல் ,

வில் ல ன்  க தா பா த் தி ர த் தி ல்  மி ர ட் ட லான   ந டி ப் பை   வெ ளிப் ப டு த் தி   அ னை வ  ரும்   பிர மிக்கவைத்தார் .   இந்நி லையி ல்  ஏ .எ ல் . அ ழ கப் பனி ன்   ம னை வி யு ம் ,   ஏ  .  எ ல் . வி ஜ ய்  ம ற் றும்    ஏ. எ ல் . உ த யா   ஆ கி யோ ரது   தாயா ரு  மான  ஏ . எ ல் .வ ள் ளிய ம் மை   அ வர் கள்   செ ன் னையி ல்   இ ன் று   ம ர ண ம்   அ டை ந் து ள் ள   சோ க   செ ய் தி   த ற் போ து   வெ ளி யா கி யு ள்  ள து .   அ வ ரு க் கு  வ  யது   6 7 .   செ ன் னை   அ பி பு ல் லா   சா லையி ல்   உள் ள  இ வர் க ள து   இ ல் ல த் தில்   ஏ . எ ல் . வ ள்ளி யம்  மை  அ வ ர் க ளு க் கு  இ று தி   அ ஞ் ச லி   மற் று ம்   ம ரி யா தை   செ லு த் த ப் ப டு கிற து .

திரை ப் ப ட   த யா ரி ப் பா ள ர்க ள்  ஏ   எ ல்   அ ழ க ப் ப ன்  அ வ ர்  களி ன்   ம னை வியு ம்   இ ய க் குன ர்  ஏ   எ ல்   வி ஜ  ய்,   ஏ   எ ல்   உ த யா   அ  வ ர் க ளி ன்  தா யா ரு மான   ஏ   எ ல்   வ ள் ளி ய ம் மை   அவ ர்க ள்   1 7 .   0 7 . 2 0 22   இ ன் று   கா லை  இ ய ற் கை   எ ய் தி னா ர்   நா ளை   10 . 3 0க் கு   பெ ச ன் ட் ந க ர்   இ டு கா ட் டி ல்   இ று தி   ச ட ங் கு  ந டை பெ ரு ம்   தி  ரை யுல க   க லை ஞ ர் க ளு ம் ,   ந  டி க ர் க ளு ம் ,   இய க் கு ந ர் க ளு ம்   த யா ரி ப் பா ள ர் க ளு ம் ,   ந டி க ர்  ச ங் க த் தின ரு ம்   ஏ . எல் . வ ள் ளி ய ம் மை   அ வ ர் க ளின்   ம றை வு க் கு   இ ரங் க  ல்  தெரி வி த்து   வ ருகி ன் ற ன ர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.