தி ரும ண த் திற் கு முன் ன ரே கர் ப் ப மா ன வி ஜ ய் ப ட ந டி கை . .. ! ! ! க டை சி யில் கா த லன் கை வி ட்ட தா ல் க ர்ப் பத் தை க லை த்த சோ க ம் .. . ! !! இ வரா இ ப்ப டி செ ய் த து என் று அ திர் ச்சி யா ன ரசி க ர் கள் . .. ! !!

0

இலி யா னா ஓ ர்  பி ர  ப  ல  இந்   தி  ய திரை ப்பட  ந டி கை   ம ற்   று ம்  மா  டல் ஆ  வார்  . இவ ர் கட ந்   த  2006  ஆ  ம்  ஆண்   டு   தெலு   ங் கில்   வெ ளியான  தே வ  தா சு என்ற ப ட   த் தி ன்   மூ ல ம்   ந டி   கை   யா க   அ றி  முக  மா னார்   . பின் ன ர்   இ  த   னை   தொ ட  ர் ந் து   அ    தே    ஆண்   டே   வெ ளி   யா ன   ரவி கி  ரு ஷ்   ணா   நடிப்  பி ல்    வெ ளி  யா ன    கேடி   என்ற  ப ட த்    தி  ன்  மூலம் தமிழ் சினி மா விற் கு க தாநா யகி யா க அறி மு க மா னா ர் ந டிகை   இ  லி   யா   னா    .  இ ந்  த   தி    ரை  ப்பட ம் இவரு க்கு ந ல்   ல வரவே ற் பை  பெற் று  தந் தா  லும் ,இ தன் பிறகு  இ  வரு க்   கு தமி ழில் சொ ல்  லிக்கொள்   ளு ம்  அ  ள வி   ற்   கு   வாய்   ப் புகள்   அ மை ய வில் லை   .இதனால் தொட ர் ந்து பல தெ லுங் கு படங்   க    ளி ல்  ந டி த் து   வ ந் த   இ  வ ர்    ப ல   வ ரு டங்   க ள்   க  ழி   த் து

த மி   ழி ல்   மீ   ண்டு ம்    வி ஜ ய்    ந டிப்பி ல் வெளி   யா ன ,   ந ண் ப   ன்   என்ற படத் தில் ந டித் தி   ரு   ந் தா     ர்  .  அ த   ன்   பி றகு   இ   வ ர்   தமிழி ல் எ ந்த படங் க ளி லும் நடி க்கவி ல் லை.   கு றி ப்   பா க   தொ  டர் ந்   து   ஹி ந்   தி   ம   ற் று  ம்  தெ லு   ங் கு   ப ட   ங் க   ளி    ல்   ம ட் டு   மே   ந   டி த்து வந் தார் நடிகை இலி  யா   னா   .   இ ப் ப  டி   தொட  ர் ந்   து  ந ல் ல   க   தை க ளம் கொ ண் ட  தி ரை ப்  ப ட   த் தி ல்   நடி த்த முன் ன ணி நடி கை யா க வல ம் வ ந் த   ,   ந டி  கை    இ லி    யா   னா   ஆண் ட்ரூ ஸ் என் பவரை சில ஆ ண்டுக ளா க கா த லித் து வந்து ள் ர் . அந்த வ கையி ல் ப ல   நா ட் க  ளா  க  இ ரு   வ  ரும்    நெ ரு   க் க   மா ன   உ   ற வி ல்  இ  ரு ந்   து  ள் ள ன   ர்   .

இ   த ன்  கா   ர ண   மா க   ந டிகை   இ   லியா னா   க ர் ப்   ப மா   னா ர் .   இ  தன்    பிற   கு    அ வ   ரின்  கா த   ல னு  ட  ன்   ஏற்   ப ட் ட   ச ண்   டை யா   ல்   இ ரு வ  ரு ம்   பி ரி ந்   து  வி   ட் டா ர்   க   ளா ம் .  பி ன்   ன ர்   இ து   தெ  ரி ந்  த து ம்    த ன க் கு   நெ   ரு ங்   கி ய   ம ரு த் து   வர்   ஒ ரு வ    ரை  வை த்  து   கரு   வை  க லை த்   து  வி ட்  டா  ரா   ம்   ந   டி   கை   இலி யா னா . ஆனால் இது கு  றி த் து   ப ல ரு   ம்   கே  ள்  வி   எ ழு  ப்   பி ய   நி லை  யி ல்   ந டி   கை   இ லி   யா னா  இ து   வ ரை   எ ந்   த  ப தி  லு ம்  சொ ல் ல வி   ல்   லை  எ   ன் ப   து   குறி ப் பி   ட த் த  க் க   து .    இ ந்  த   த க   வ   ல்  இணை யத்தி ல் தீயா ய் பரவி வருகிற து …

Leave A Reply

Your email address will not be published.