நடி கை மே க் னா ரா ஜ் யி ன் அ ம் மா வும் ந டி கை தா னா . . . ? ? ? அ து வு ம் வி ஜ ய காந் த் க் கு ஜோ டி யா க ந டி த்த வ ரா . . . ! ! ! அ ட க் க ட வு ளே இ வ் வ ள வு நா ள் இது தெ ரி யா ம ல் போச் சே . . . ! ! !

0

நடி கை  மே க் னா ரா ஜ்  யி  ன்  அ ம்மா வு ம்   ஒரு    ந டி கை   தா ன்   எ ன் ப து   ப ல ரு க் கு ம்   தெ ரி யா த  ஒ ரு   விஷ ய ம்    தான் . .    ந டி கை   மே   க்னா ரா ஜ்  யி ன்    அ  ம்மா வு ம்   ந டி கை  தா னா ?.  . அ து வும்  வி ஜ யகா ந் த் க் கு  ஜோ டி யா க   ந டி த் த வ ரா ! !. நடிகை    மேக்  னா ரா  ஜ்    யி ன்  அ ம் மா  த மி ழ்   சி னிமா வி ல்   அ தி க    அள வி ல்  ப ட  ங்க  ளில்   ந டி க் க வி ல் லை   எ ன் றா  லு ம்   அ வ ர்    ந டி த் த   ஒரே  ஒ  ரு    ஹி  ட்    ப ட ம்   இ ன் று   வ ரை யி லு ம்   ம க் க ளி ன்   ம ன தை   வி ட் டு   அ ழி யா த   ஒ ரு   பட மா க தா ன்    இ ரு க் கி ன் ற து .    ந டி  கை   மே க் னா ரா ஜ்   அ வ ர் க ள் ,   த மி ழி ல்   ஒ ரு     சி ல   ப ட ங் க ளி  ல்   ம ட் டுமே   தா ன்    ந டி த் து ள் ளா ர்  .   இ வ ர்   ம லை யா ள ம்   ம ற் றும்     க ன் ன ட     மொ ழி    தி ரை ப் ப  ட ங் க ளி ல்   தா  ன்   அ  தி க   அ ள வி ல்     ந டி த் து ள் ளா ர் .

ச மீ ப த் தி ல்   தா ன்   இ வ ரு டை ய   கா த ல்    க ண வ ரா ன  சிர ஞ் சீ வி  சா ர்  ஜா  மா ர டை  ப் பா ல்   கா ல மா னா ர் .   அ த ன்   பி ற கு   இ வ ரு  க் கு   ஒ ரு   அ ழ கா ன   ஆ ண்   கு ழ ந் தை யும்   பி ற ந்  த து .   இ ந்த     நிலை யி ல்   தா ன்   இ வ ரி ன்   அம் மா  வு ம்   ஒ ரு  ந டி கை    எ ன் ற   த க வ ல்    த ற் பொ ழு து   வெ ளி யா    கி யு ள் ள து .  ந ம து   தமி ழ்   சினி மா வி ல்   அன்   றி  லி ரு ந் து   இ ன் று   வ ரை யி லு  ம்   ம க்   க ளி ன்       ம ன தை   தொ ட் ட   தி ரை ப்   ப ட ங்க ள்   சி ல   க ண் டி ப் பா க   இ ரு க் கு ம் .   அ ந் த   வ கை யி ல்     ஒ ரே  ஒ ரு    ஹி ட்   ப ட த் தி ல்   ம ட் டு மே   ந டி த் தி ரு ந் தா லு ம்   இ ன் று   வ ரை யிலு  ம்   ம க்க ள்   ம னதி  ல்    அழி  யா மல்   இ ரு ந் து    தா ன்   வரு      கி றா ர்  கள்  சி ல  ந டி க ர் ,   ந டி கை க  ள் .

அந்  த வ கை யி ல்   ” வை தே கி    கா த்  திரு ந் தா ல் ”   எ ன் ற   தி  ரை ப் ப ட த் தி ல்   விஜ  ய கா ந்த்  தி ற்கு   ஜோ டி யா க   வைதே கி   எ ன்  ற  க  தா ப த்தி  ரத்  தில்   ந டி த் து   இ ரு ந் தவ ர்   தா ன்   ந டி கை   ப ரிம ளா    ஜோ ஷ் .   இ ந் த   ஒ ரு   தி ரை ப் ப டத் தி  ன்   மூல  மா க   மக் க ள்     மன  தி ல்   ஒ ரு   நீ ங் கா  த   இ ட த்தை   தா ன்   பி டி த் து ள் ளா ர் .   அந்  த   தி  ரை ப் ப ட த் தி ல்   இ வ ருடை ய  கா ட் சி க ள்   அ னை த் தி லு மே   வா ழ் ந் து   தா ன்  கா ட் டி   இ ரு ப் பா  ர்.   இ ந் த    நி லை யி ல்   ” இ வ ர்  தா  ன்  மே  க் னா ரா ஜ்  யி ன்   அ ம் மா வா . . !   இ வ் வ ள வு    நா ள்  தெ ரி யா ம ல்    போ ய் வி ட் ட து  எ ன் று    பல ரு ம்   வி  ய ந் து   பா ர் த் து  வ ரு கி ன் ற ன ர் . .

Leave A Reply

Your email address will not be published.