பிர பல ந கை ச் சு வை யி ன் ந டி க ர் க வு ண் ட ம ணி த ற்போ தை ய நி லை எ ன்ன தெரி யு மா . . . ? ? ? அ வ ர் எ ப் ப டி இ ரு க் கி ன் றா ர் தெ ரி யு மா. . . ? ? ? பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து ஷா க் கா ன ர சி க ர் க ள் . . .! ! !

0

பிர பல   நகை ச் சு வை  ந டி  க ர்   க வு  ண் ட ம ணி யி ன்   அ ண் மை ய   பு கை ப் பட  ங்க ள்  இ ணைய த் தில்   தீ யா ய்   பரவி   வ ரு  கின் ற து .த ற் போ து   இ ந்த    ஊ  ர்  தி ரு ப்  பூர்   மா வ ட் ட  ம்   உ டு ம லை ப் பே ட் டை   வ ட் ட த் தி ல்   அ மைந் து ள் ள  து   இ வர து   ஆ ர ம் ப கா ல த் தி ல்   மே டை   நா ட க ங் க ளி ல்   சா தா ர ணமா  ன   பாம ர     த மி ழ்   பே சி   ந டி த் த தா ல் .   திரை யு ல கில்   கா ல்   பதி க் க   வ ழி   செ ய்த து .   நா ட க ங் க ளி ல்   அ ல் ல து   ப ட ங் க  ளில்   ந டி க் கு ம் போ  து,    யார்   எ ன் ன   பே சி னா லு ம்   அ த ற் கு   எ தி ராக  ப்  பே சி   ( C o u n t e r )    க வ னம்   ஈ ர் ப் ப து  இ வ  ரது    வழ க் க ம்  .   த மிழ்   சி  னிமாவி ல்   ப ல   கா மெ டி      ந      டி க      ர் களு க் கு   எ டு த் து   கா ட் டா க  உ ள் ள வ  ர்  கா மெ டி   கி  ங்  க வு ண் ட ம ணி    .    இ வ ரு  க் கு   தி டீ ர்   எ ன   உ ட ல் ந ல   கு றைவு   ஏ ற் ப ட் ட தா க

வெளி யா  ன  வ த  ந் தி யா ல்  தி  ரை யு ல கி ன ர்    ம த்  தியி ல்    ப ர பர  ப்பு   ஏ  ற் ப ட் ட து  .   இ  தை த்தொ ட ர் ந் து   த ற் போது   இ ந் த  வ த  ந் தி க்  கு      ந டி க ர்   க வு ண்   ட ம  ணி  த  ரப் பி ல்   இ ரு ந் து ,  மு  ற் றுப் பு ள் ளி   வை த்  து ள் ள ன ர் .   த மி ழ்   சி னி மா வி ல்   ப ல   கா மெ டி   ந டி  க ர் க ளு க் கு   எ டு த் து   காட்  டா க   உ ள் ள வ ர்   கா மெடி   கி ங்   க    வு ண்  ட ம ணி .    திரையு ல கில்   எ த் த னை யோ   கா மெ டி   நடி க  ர்க ள்    வ ந் தா  லும்  ,  க வு ண்  ட ம ணி யி ன்  க வு ண் ட் ட ர்   வே ற   லெ வ லி ல்   இ ருக் கு ம் .   இ வ ரு  டைய   கா மெ டி ய   கா ட் சி க ள்   வ ள ர் ந் து  வ ரு ம்   பல    இள ம்   கா மெடி   ந டி க ர் க ளு க் கு    ரோ ல்   மா ட ல்   எ ன்  றா ல்  அ த னை    மறு க் க   மு டி யாது .

இ ந் நி லை யி ல்   தான்   இ ன் று    கா லை   மு த ல் ,  க வு ண் ட ம ணி   உ ட ல்ந ல   கு றை வு   கார ண மா க   அவ தி ப் ப ட் டு  வ ரு வ தா க , ச மூக   வ லை த் தள த் தி ல்   ஒ ரு  த க    வ ல்   தீ யா க   ப ர  வி  ய து.    இ த னா  ல்     அவ ரு டை ய   ர சி  கர் க ள்    ம ற் று ம்   ப ல   தி ரை ப் பி ர ப ல ங் க ள்   அ தி ர் ச் சி ய டை ந் த ன  ர் .     இ ந் த   வ த ந்தி க் கு   மு ற் று ப்  புள் ளி    வைக் கு ம்   வி த த்தி  ல்,   அ வ ர து    த ரப் பி ல்   இ ரு ந் து   தெ ரி  வி  க்க ப் ப ட் டு ள் ள தா வ து ,   ந டி க ர்   க வு ண் ட ம ணி   ந ல ம் . .   அ வ   ர்   வ ழ க் க மா ன  ப ணி   கள்  ,   அடு த் த   ப ட   வே லை க ளி ல்    ஆ  ர் வ மா க ,  தீ வி ர மா க   இ ரு க் கி றா ர் .

அ வ ர்   உ ட  ல் நி லை   கு றி த்து   தீ ய வ ர்   சி ல ர்   அ டி க் க டி   த வ றா ன   த க வ ல்    ப  ரப் பு வதை    வே டிக்கை         ஆக   வை த் து ள் ள ன ர் .  அ தை   ந ம் ப   வே ண் டா ம்.   க வு ண் ட ம ணி   வீ ட் டி ல்   மு ற் றி லு ம்  ந ல ம் ’   எ ன   தெ ரி வி த் து ள்   ள னர் .   இ ந் த   த க வ ல்   இ வ ர து   ர சி க ர் க ளை   நி ம் ம திய  டை ய   செ ய் து ள் ள து   கு றி ப் பி ட த்த க் க து .     சி வ கா ர் த் தி கே ய ன்   அ டு த் த   தி ரை ப் ப ட த் தி ல்   பி ர பல   ந கை ச்  சு வை   ந டி க ர்   க வு ண் ட ம ணி   ந டி க் க    உ ள் ளா ரா ம் .     க  ட ந்த   சி ல   ஆ ண்டு க ளா க   மு ழு    ஓ ய்வு   எ டு த்  து  வ ரு ம்  க  வுண் ட ம ணி யை    மீண் டு ம்   ந  டி க் க  வை க்  க  சி ல ர்    முய  ற்சி த் து  ம்   அ வ ர்  நடி  க் கவி  ல்  லை  .

இந்த  நி   லையி ல்   க ட ந் த   சி ல    நா ட் க ளு க் கு  மு ன்  னர்    க  வுண் ட ம  ணி யை    சி வ  கா ர் த் தி கே ய ன்  ச  ந் தி த்தி     த் து ள் ளா ர் .  இ ந் த   நி லை யில்   சி வ கா ர்த் தி கே  ய ன்  ந டி க்  க   இ  ரு க்கு ம்   அ டு த் த   தி  ரை ப்ப ட த் தி ல்   க வு ண் ட ம ணி   ந டி க் க  இ ரு ப் ப தா க வு ம் , அவ ர்    சிவ கா ர் த்  தி கேய                னின்   பெ ரி ய  ப் பா   கே  ரக் டரில்   அ  வ ர்     ந டி க் க வி ருப் ப தா  கவும் கூறப்படுகிறது. தற்போது நடிகர் கவுண்டமணி சிவகார்த்திகே ய னு ட ன்   இ ரு க் கு  ம்   பு கை ப் ப ட ம்   இ  ணை யத் தி ல்   தீ யா ய்    ப௧ர வி   வ ரு கி ன் ற து  .  அ தி  ல்  உ டல் மெ லி ந் த  தோ ற்ற த் தி ல்   க வு ண் ட ம ணி  இருக் கின்  றா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.