மனை வி யின் உட ல் உ றுப் பு க ளை ஃப் ரீ ச ரில் வை த் தி ரு ந் த க ண வ ர் . . . ! ! ! ப தை ப தை க் க வை த் த ச ம்ப வம் . . . ! !! இந் த ச ம் ப வ ம் அனை வ ரு க்கு ம் பெரு ம் அ தி ர் ச் சி யை ஏ ற் ப் ப டு த் தி யு ள் ள து . . .!!!

0

தன து    ம னை  வி யை   கொன் று  உட  ல்  உ று ப் பு க   ளை    பா து  கா த் து   வை த் தி ரு க் கு ம்  ச ம் ப வ ம்   அ திர் ச் சி யை   ஏ ற் ப டு த் தி  யு ள் ள து.   உ க் ர னை ச்   சே ர் ந் த   தி ரு ம ண   ரி யா லி ட் டி   ஷோ   பி ர ப ல ம்   ஆ ன  Petr Begun   எ ன் ப வ ர்   2 0 1 9  ஆ ம்   ஆ ண் டி ன்   வெ ற் றி யா ள  ராக   தே ர் வு   ஆ னா ர் .   இ வ ர்   மு ன் னா ள்   கொ லை   வ ழ க் கு   வி சா ர ணை  அ தி கா ரி யு மா ன  Petr Begun  த ம் மு டை ய   வ ரு ங் கா ல   மனை வி யா க   வ ல ம்   வ ந்த Olha Davydenko, 39  எ ன் கி ற   பெ ண் ணை   கொ லை   செ ய் து   இ  ப் ப டி  ஒ  ரு   கா ரி ய த் தை   செ ய்தி ரு க் கி றா ர் . Rooban. தன து ம னை வி யை கொ ன்று உ ட ல் உ று ப் புக ளை பா து கா த் து வை த் தி ரு க் கு ம் ச ம் ப வ ம் அ தி ர் ச் சி யை ஏ ற் ப டு த் தி யு ள் ள து . உ க் ர னை ச் சே ர் ந் த தி ரு ம ண ரி யா லி ட் டி ஷோ பிரபலம் ஆன Petr Begun என்பவர் 2019 ஆம் ஆண்டின் வெற்றியாளராக தேர்வு ஆனார்.  அ த ன்   பி ன் ன ர்   அ வ ர து   உ ட ல்   பா க ங் க ளை   உ க் ரை னி ன்   ப ல   ந க ர ங் க ளி ல்  வீ சியுள்ளா ர் .

அ து மட் டு மி ன் றி   இ த ய ம்   ம ற் று ம்    பல   உ று ப் பு க ளை   ஃ ப் ரீ ச ரி ல்  வை த் து   ப ல  நா ட் க ளா க  ப த் தி ர ப் ப டு த் தி   வந் தி  ரு க்கி  றார் . பெண் ணின்  உ ட ல்   பாக ங் க ள்   கிடைத் ததை   அ டு த் து ,   உ க்ரை  ன்   மீ து   ர ஷ் யா   போ ர்   தொ டு க் கு ம்   மு ன் ன ர்   இ வ ர் க ள்  இ ரு வரு ம்   ஒ ன் றா க   ஒ ரே   வீ ட் டி ல்   வ சித்து   வந் த து ம்,   ப ழகி ய   ஒ ரு   வா ர த் தி லே யே   அ ந் த   பெ ண்   இ ந் த   ந ப ரி ன்   கு டி யி ருப் பு க் கு   இட ம்   பெ ய ர்ந் த து  ம்   தா ம த மா க வே   தெ ரிய      வ ந்தி ரு க் கி ற து .   ஒ ருவே ளை   இ வரு டைய   குற் ற ம்   நி ரூபிக் க ப் ப ட் டா ல்,  இந்த   ந ப ரு க் கு   1 5    ஆ ண் டு க ள்   வ ரை க் கு ம்   த ண் ட னை   கிடைக்கு  ம்  எ ன் று   கூ ற ப்ப டு கிற து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.