ஹா லிவு ட் டி ல் நடி க ர் த னுஷி ற்கு கிடை த்த செ ம்ம வ ர வே ற் பு .. . ! ! ! தி கி ரே மே ன் தி ரைப் ப ட த் தி ற் கா க அ வர் வா ங் கி ய ச ம் ப ள ம் எ வ் வ ள வு தெ ரி யு மா . ..? ? ? மே டை க் கு வ ந் த போ து ஆ ர வா ர ம் செ ய் த ர சிக ர் கள் .. . ! ! ! வை ர ல் வீ டி யோ .. . ! !!

0

ந டிக ர்   தனு ஷ்   நடித்திரு ந்த   தி   கி ரே    மேன்   தி ரை ப் ப ட த் தின்  சி ற ப் பு   கா ட் சி   ம ற் று ம்   வி ழா   அ மெ ரி க் கா வி ல்   ந டை ப் பெ ற் ற து  .  த னு ஷ்   த மிழ்    சினி மா வி ன்   டா ப்       ந டி  கரா க    வு ம்  மி க   சி ற ந் த   நடி க  ராக வு  ம்   தி க ழ் ந் து   வ ரு பவ ர் ,   இ வ ரி   ன்   தி ரைப் ப ட ங் க ள்   தொ ட ர் ந் து   பெ ரி ய   வ ர வே ற் பை   பெ  ற் று   வ ரு கிற  து.   அ ந் த   வ கை யி ல்   அ வ ர்   ந டி த் து ள் ள   ஹா லி வு ட்   தி ரை ப் ப ட மா ன  The Gray Man திரை  ப் பட த் தை   ஒட்டுமொ த் த   தி ரை யுல க மே   எ தி ர் பா ர் த் து   வ ரு கி ற து .   ஹா லி வுட்   தி ரை யு ல கி ன்   டா  ப்  ந டி க ர் க ளு ட ன்   அ வ ர்   ந டி த் து ள் ள தா ல்   அ வ ரி ன்   க தா பா த் தி ர ம்   எ ப் ப டி   இ ரு க் கு ம்   எ ன   அ னை வ ரு ம்   எ தி ர் பா ர் த் து   வ ரு கி ன் ற ன ர் .   மே லு ம்   சமீ ப த் தி  ல்  அ  ப்ப  ட த் தி ல்   த னு ஷ்   மு க் கி ய   ந ட் ச த் தி ர ங் க ளு ட ன்  அ வ ர்  ச ண் டை யிடு ம்   காட் சியி ன்  வீ டி யோ   வெ ளியா கி  யி ரு ந் த து .

அ தி ல்   தனு  ஷ் அ க்‌ ஷ னை   க ண்  ட   ர சிக ர் க ள்    ப ட த் தை   பார்  க்க   அர் வ மா க   உ ள் ள  ன ர் .   இ ந்  நிலை யி ல்    த ற் போ து  The Gray Man தனுஷ்   வா ங் கி யு ள் ள  ச ம் பள ம்   கு றி த்து   த க வ ல்   ப ரவி   வ ரு கி ற  து .   அ ந் த   வ கை யி ல்   இ ப்  பட  த் தி ற் கா க   த னு ஷ் $ 500,000 சம் ப ள மா க   பெ ற் றுள்  ள தா க   சொ ல் ல ப் ப டு கி ற து.   மே லு ம்   அ ப் ப ட த் தின்  மு க்கி ய  கதா பா த் தி ர ங் க ளி  ல்   நடி த்த Chris Evans $ 15 million மற்றும் Ryan Gosling $ 10 million சம்ப ள மா க   பெ ற் று ள் ள ன ர் .   இ த ற் கு ந டி கர்   த னுஷ்  ம க ன்  க ளுட ன்    அ மெ ரி க் கா   செ ன் று   பு கை ப் ப ட த் தை யு ம்   வெ ளி யி ட் டு  இ ரு  ந் தார் .

நெ ட் ஃ பி ளி  க் ஸ்   த யா ரி ப் பி ல்   உ ரு வா கி யுள்ள   இ ந் த ப்   ப ட ம் ,   இ ம் மா தம்  2 2 ஆ ம்  தே தி  நெ ட் ஃ பிளிக் ஸ்   தளத்தி ல்   வெ ளியா கி ற து .  இ ந்நி லை யி ல்,   தி    கி ரே  மேன் ‘   ப ட த் தின்  பிரீமி ய ர்   ஷோ வி ல்   க லந் து    கொ ண் ட   த னு ஷை   வ ர வே ற் க   அ வ ர்   பெ ய ரை  சொ  ல்லி   மே  டைக் கு   அ ழை க் கு ம் போ து   ச த் த த் து ட  ன்  ர  சி கர்  க ள்   கூ ச் ச லி ட   த னு ஷ்  ந ட ந் து    வரு கி றா ர் .   மே லு  ம் ,  இ  ந் த   வீ டி யோ   காட்  சி  இ ணை  ய த் தி ல்   ட் ரெ ண் டா க ,   ப ல ரு ம்   அ மெ ரி க் கா   வ ரை   த னு ஷ்   உ ச் சத் தி ற் கு   செ ன்று   பு க ழ்   பெ ற் று   இரு ப் ப தை   கொ ண் டா டி   வ ரு கி ன் ற ன ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.