நடி க ர் உ த ய ரா ஜ் யின் அ ழ கா ன ம னை வி ம ற் று ம் ம கனை பா ர் த் தி ரு க் கி றி ர் க ளா. .. ! ! ! ஐ யோ , இ வ ரு டைய மனை வி யும் ஒ ரு ந டி கை தா னா . . . ? ? ? பு கை ப்ப ட த் தை பார் த் து வா யை பி ள ந் த ர சி க ர் க ள் . . . !! !

0

நடி க ர்   உ  த ய ரா ஜ் யி ன்   ம னை வி யு ம்    ஒ ரு  ந    டி கை   தா ன் .   த ற் பொ ழு து   ஒ ரு    ம க ன்   கூ  ட  இ ருக் கி றா ர் .  கு ழந் தை  ந   ட் சத் தி ர மா க   அ றி மு க  ம்   ஆ கு ம்   சிலர்   வ ள ர் ந் த   பி  ற    கு     சி னி மா  வி ல்    இரு ந் து   கா ணாம ல்   போ ய் வி டு கி ன் றன  ர் .  அ ந் த வகை யி ல் ,   ந டி கர்   உ த ய ரா ஜ்   யு ம்  ஒரு வர் .   இ வ ர் கு ழந் தை    நட் ச த்தி ர  மாக    பல   ப  ட ங் க ளில்   ந  டித்  து ள் ளா ர் .   நி லா  கா ல ம்   ப ட ம்  மூ ல ம்   கு ழந்தை   ந ட் ச த்தி ர மா க    த மி ழ்   சி னி மா வி ல்  அ றி மு  கமா ன வ ர்   உ த ய ரா ஜ் . காந் தி   கிருஷ் ணா   இ ய க் க த் தி  ல்   2 0 0 1   ஆ ண்டு   வெ ளி வ ந் த   இ ந் த  ப  ட ம்   தே சிய   வி  ருதை    வெளி வ ந் த    கு ழ ந் தை   ந ட் ச த் தி ர ம்   எ ன் ற   வி ரு தை  உ  தய   ரா ஜ்    பெற் றா ர் .      நா ன்   ந டி ச் ச   ப ட த் து க் கு   தே சி ய   வி ரு து   அ றி விச் ச   ச ம ய த் து ல   எ ன்  அ ப் பா   கண்   க ல ங் கி ட் டா ர் !   நா ங் க   நடி ச்ச    பட ம்   ரிலீ ஸ்  ஆ க வே   இல்  ல  ஆ னா   எ ங் க  வா ழ் க் கை  ஸ் டா ர் ட்   ஆகி டு ச் சி!

20 1 0  வெ ளி யா ன  பானா  கா த்தாடி   பட த் தி ல்  அத ர் வா வு க்கு   ந ண் பரா  க   நடி த் தி ருப்பா ர் . ஆ னா ல்  இ வ ரா  ல்   சினி  மாவி  ல்   நி லை க் க   வி ல் லை, தி ற மை   இரு ந் து ம்   வா ய் ப் பு க ள்   வ ர வி ல் லை   எ ன் று தா ன்   கூ ற வே ண் டு ம் .   கு றி ப்பா க ,   இ வ ர்   ந டி த் த  நி லா   கா ல ம்  எ ன் ற   பட ம்   தா  ன்   இ வ ரு க்கு   வெற் றி    பட மா க   அ மை ந்த து .   இ தை    தொ  ட ர் ந் து  இ வ ர்   ப ல   ப ட ங் க ளி ல்   ந டி த்தி  ருந் தா லு ம்   நி லா  கா ல ம்   ப ட ம்   தா ன்  இ வ ரை   ம க்க ளி டை யே   பி ர ப ல ம்   ஆ க் கி ய து .   அ து ம ட் டு ம்   இ ல் லா ம ல் ,  தி ருமலை    ப ட த் தி லு ம்   வி ஜ யு ட ன்  ஒ ரு  சி ன் ன  க தா பா த்தி ர த் தி ல்  ந டி த் தி ரு ந் தா ர் .

அ த ன்   பி ற கு   இ வ ர்  பா ணா   கா த் தாடி   எ ன்ற   தி ரை ப் ப ட த் தி ல்  கதா  நா ய க னு க்கு   ந ண் ப னா க  ந டி த் து   இ ரு ப் பார் .   க டை சி யா க  கை தி   ம ற் று ம்   மா ஸ்ட ர்   போ ன் ற   ஹி ட்   ப ட ங் க ளி ல்   ந டி த் தி ரு ந் தா ர் .   இ வ ர்   தி ரௌ ப தி   ப ட த் தி ல்   தி ரௌ ப தி க்  கு  த ங் கை யாக   நடி த் த   ஜ ன னி   நி வேதா   எ ன் ப வரை    கா த லி த்து   தி ரு ம ண மு ம்  செ ய் து   கொ ண் டா ர் .   த ற் பொ ழுது   இ வ ர் க ளுக் கு   ஒ ரு   அ ழ கான   ம க னு ம்   இ ரு க்கி றா ர் .   இ வ ரி ன்   ம னை வி  ம ற் று ம்   ம க னி ன்   பு கைப் ப ட ம்   ர சி கர்க ளா ல்  அ  தி க  அ ள வி ல்   ப கி ர ப் ப ட் டு   வ ருகி ற து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.