கண வ ரை வி வா க ர த்து செ ய் து த னி யாக வா ழும் ந டி கை அ ம லா பா லி ன் சொ த் து ம தி ப் பு எ வ்வ ளவு தெ ரி யு மா …??? அ டே ங் கப் பா, எ ன் னது இ த் த னை கோ டி யா . . . ? ?? ஆ ச் ச ர் ய த் தி ல் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

நடி கை அ ம லா பா ல்  த மி ழ்  சினிமா   ம க்க ளி ன்  ம ன தி ல்  மை னா வாக  வ ல ம்  வந் தவர்  .   அ ப்ப ட  ம்   அவருக்கு   பெ ரி  ய  ரீச் கொடு க் க  தள  ப  தியு ட ன்  ஜோடி  சே ர் ந்து  நடிக்கு ம்  அள விற் கு   வ ள ர் ந் தார் .   தமி ழை   தா ண் டி  தெ லு ங் கு ,   ம லை யா ள ம் ,   சி ல   ஹிந்தி   ப ட ங் க ளி லு ம்   நடி த்து   க ல க் கி ய  அ  மலா பா ல்   அ டுத்  தடு த் து  நி றைய   ப டங் க ள்   ந டி க் க   வே ண் டு ம்   எ ன   ர சி க ர் க ள்   வே ண் டுகி றா ர் க ள் .   அ வ  ர து   ந டி ப் பி ல்   வெளி வ ந் த   ஆ டை   ப ட ம்   ந டி கை க் கு   ந    ல்   ல    வி ம ர் ச னத் தை   கொ டு த் த து .   அ வ ர  து    நடி ப்  பு   ப  ல ரா  லு ம்   பா ரா ட் டப் ப ட் ட து ,   இ ப் படி    ந டி க்க   தை ரி   யம்  வே ண் டு ம் ,   அ ச த் த லா ன  ந டி ப் பு   எ  ன   பல  ரு ம்  பா ரா ட் டி   வ ந் தார் க ள் .  த மி ழ்   சி னி மா வி ல்  மு ன் னணி   இ ய க்கு  ந ரா க  இரு ந் து த ற் போ து   நடி கை யும்   மு ன் னா ள்   முதல மை ச் ச ருமா ன   ஜெ ய லலி தா   வா ழ் க் கை  வ ர  லா று  ப ட மா க  உ ரு வா கு ம்  த லை வி  ப  ட த் தை  இ ய க்கி   வ ரு கி றா ர்

இ ய க் கு ந ர்   ஏ . எ ல்   வி ஜ ய் .   கி ரீ ட ம்   ப ட த் தி ல்   அ ஜி த் கு மா ரி ல்    ஆ ர ம் பி த் து    ம த ரா ச ப ட் டி னம் ,   தெ  ய் வ மக ள்    உ ள் ளி ட் ட   வெ ற் றி ப் ப ட ங் க ளை   இ ய க்கி ய வ ர் .   பி ன்   ந டி க ர்   வி ஜ ய்  யின்   த லை வா   ப ட த் தி னை   இ ய க் கி னா ர் .  தெ  ய்வ த் தி ரு ம கள் ,   த லை வா  இ  ரு  ப ட த் தி ல்   க தா நா ய கி யா க   ந டி த்த   ந  டி கை   அம  லா பா ல்  மீ து   கா த ல்   ம ல ர் ந் து   2 01 4 ல்   தி ரு ம ணம்   செ ய்த  ன ர்  .  இதை ய டு த் து  சில  ஆ ண் டு களே   இ  ருந் த   தி ரு ம ண   வா ழ் க் கை   2 0 1 7 ல்    க ரு த்  து   வே று பா டு   கா ர ண மா க    மு டி வுக்  கு   வ ந் த து .  அ தன் பி ற   கு   அம லா பா லி ன்   ந டிப் பை   பெ ரி தா க   பே  சு  ம்   அ ள வி ற் கு  எ ந் த    ப ட மு ம்   வ  ர விவ் லை .

எ ப்   போ து ம்   இ ன் ஸ் டா   ப க் க த் தி ல்   மட் டு ம்   நி றை ய   போ ட் டோ   ஷு ட்   பு கை ப் ப ட  ங் க ளை  ப தி வி ட்ட    வண் ண ம்  இ ரு ப் பா ர் .   சொ த் து  ம தி ப்பு    நா யகி  யா க  4 0   ப ட ங் க ளு க் கு     மேல்   ந டி த் து    ள்ள    அ ம் லா பா ல்   20 1 4 ம்    ஆ ண் டு  இ ய க் கு ன  ர்   ஏ  . எ ல் .    வி ஜ ய்யை    கா  த லித்  து    தி ரு மண  ம்  செ ய் து  கொ ண்டா  ர்.   ஆ னா ல்   இ  ரு வ ருக் கு ம்   சி ல   பி ர ச் ச னை க ள்  ஏ ற் ப ட   2 0 1 7 ம்  ஆ ண் டு   அ  தி கா ர ப் பூ ர் வ மா க  வி வா க ர  த் து   பெ ற்றா  ர்க ள் .   த  ற் போ து   விவா க ர த் து க் கு   பி ற கு  த னி யா க   வா ழ் ந் து    வ ரு ம்   அ ம லா பா லி ன்  சொ த் து   ம தி ப் பு   ம ட் டும்   ரூ .   2  9  கோ டி   இ  ரு க்கு ம்   எ ன   க ணி க் க ப் ப டு கி ற து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.