ஆ ளே அ டை யாளம் தெ ரி யா ம ல் மா றி ப் போ ன ந டி கை அ சின் மக ள். . . ! !! எப் ப டி வ ளர் ந் து இ ரு க் காங் க ன் னு பாரு ங் க ளே .. . !! ! அ டேங்கப் பா , பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து வா ய் யடை த் து போ ன ர சி க ர் க ள் . . . ! !!

0

நடி கை     அ சி ன்   ம களி ன்    பு கை ப் ப டம்   இணை   ய த்  தில்   வெளி யாகி   வை ர லாகி   வ ரு கி ன் ற து .  கடந் த   2 00 0    ம்     ஆ ண்டு க  ளில்   த மிழ்    திரை யு லகி  ல்   முன் ன ணி  ந டி கைக ளி ல்  ஒருவரா க   இ ரு ந் தவ ர்   ந டி  கை  அ சின் . ந டி கை   அ  சி ன்   கேர ள  த் தி ல்   பி ற ந்  த  வ ர்.   ஆ  ர ம் ப த் தி ல்    மா ட லி ங் க்   து றை யி ல்   ப ணி  யாற் றி ய   இ வ ர்   ” ந ரே ந் தி ர ன்   ம  க ன்  ஜெ ய கா ந்  த ன்   வா கா ”    எ ன் ற   ம லை யா ள   தி ரைப்  பட த் தி ன்   மூ ல ம்  சி னி மா   து றை யில்    அ றி மு க மா னா ர் ,   ந டி கை   அ சி ன்   ந டி த் த   மு த ல்   ப ட மே   ம லை யாள த் தி ல்   மா பெ ரு ம்   வெ ற் றி   ப ட மா க   அ மை ந் த து    .  த மி ழி  ல்   க ட ந் த   ஆ  ண் டு   2 0 04 – ல்  வெ ளி வ ந் த  “m kumaran son of mahalakshmi” பட த் தி ல்   ந டி த் து   அ றி மு க மா னா ர் .   இ  ந் த  ப ட  மு ம்   இ வ ரு க் கு   மா பெ ரு ம்   வெ ற் றி   ப ட மா க   அ மை  ந் த து ,   அத  ன்  பி ற கு   ந டி கை   அ சி ன்   தொ ட   ர்ச்  சி யா  க   ப ல   ப ட ங் களி ல்   ந டி க் க   தொ ட  ங்  கினா  ர் ,

நடி கை   அ சி ன்   பீ க் கி ல்   இ ரு க் கு ம்  போ தே    மை க் ரோ மே க் ஸ்   து ணை   நி றுவ ன ர்   ரா கு ல்   ச ர் மா வை   2 0 1 6 ஆ ம்   ஆ ண் டி ல்   தி ரு ம ணம்   செ ய் து   கொ ண் டா ர் ,   தி ரு மண த் தி  ற் கு  பி  ன்   நடி ப் ப தை   நி று த் தி க் கொ ண்ட   அ சி ன் ,  ஒ ரு   அ ழகா ன   பெ ண்   கு ழ ந் தை க் கு   தா யானா ர் .   ச மூக   வ லை தள ங் க ளி ல்      ஆ      க்  டி வ்    ஆ க   இ ரு ந் து  வரு ம்   ந  டி கை  அ சி ன்   அ வ் வ   ப் போ து   பு கைப்  ப ட ங்  க ளை  வெ  ளியி ட் டு   வ ரு  வ தை   வாடி க் கை யா  க  வை த் து ள் ளா ர் .     இ வ்வ   ள வு   வ ள ர்ந் து  வி ட்  டா ரே    எ ன   க மெ ன் ட்   செ ய் து    வ ரு கி ன்ற ன  ர் .   இ வ ர்   ஜெ ய ம்   ர வி   ந டி த் த   ’ எ ம்   கு ம ர   ன்   ச ன்   ஆ ஃ ப்   ம கா ல ட் சு மி ’   எ ன் ற    தி  ரை ப் ப ட த் தி ன்   மூ ல ம்  அ றி மு க மாகி

அ த  ன்   பி ன் ன ர்   சூ ர்யா வு ட ன்   க  ஜி னி ,    வி க்ரமுடன் மஜா, விஜய்யு ட ன்  சி வ கா சி ,   போ க் கி ரி,  அ ஜி த் து ட ன்    வ ர லா று   ம  ற் று ம்   க ம ல் ஹா ச னு ட ன்  ’ த சா வ தா ர ம் ’  எ ன   பல   வெ ற் றி   தி ரை  ப்ப ட ங் க ளி ல்   ந டித்  து  ள்ளா ர்.      இ ந் த     த ம் ப தி  க்  கு      2 0 1  7   ஆ ம்   ஆ    ண்  டு    பெ ண்   கு ழ   ந்  தை  பிற ந் த து .   இ ந்த   நி லை யி ல்     5   வ ய தாகு ம்    அ சி ன்   ம க ளின்    பு கைப்பட ம் த ற் போ து   இ ணை ய த ள ங் க ளி ல்   வைர லா கி   வ ரு கிற து .   இ ந்த   பு கை ப் ப   ட ங் க ளை   பா ர்த் த    நெட் டி ச ன் கள்    அ சி ன்   ம க ள்   இ வ் வ   ள  வு   பெ ரிதா க   வ ள ர் ந்  து   வி ட் டா ரா ?   எ ன்று    ஆ ச் சரி ய த் து  ட ன்    கேள்  வி  எ ழு ப் பி   வ ரு கி ன் ற ன ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.