லண்ட னி ல் த ன் னை வி ட 9 வ ய து மூத் த பெ ண்ணை மண க்கு ம் பி ரப ல த மிழ் தி ரை ப்ப ட நடி க ர் .. . ! ! ! யார் அ ந் த நடி க ர் தெ ரி யு மா . . . ?? ? இ ணை ய த்தி ல் கசி ந் த த க வ லை க ண் டு ஆச் ச ர் யமா ன ர சிக ர் க ள். . . !! !

0

பிர ப ல  ந டிக ர்    வி த் யு த்  ஜ ம் வா லுக்கு ம் ,   முன் னணி  ஆ டை  வ டிவ மை ப் பா ள ரா ன    ந ந் தி தா   மா  டா     னிக் கு ம்  தி  ரும ணம்    ந டக் கவு ள் ள தா க   த க வ ல்   வெ ளியா கி யு ள் ள து . த மி ழில்   வி ஜ ய் யின்   து ப் பா க் கி ,    அ ஜி த் குமா ரி  ன்  பி ல் லா – 2  ,  சூ ர்  யாவி ன்   அ ஞ் சா ன்  உ ள் ளி ட் ட   பட ங் க   ளி ல்    நடி த் து   பி ர  ப ல மான வ ர்   வி த் யூ த்   ஜ மால் .   இ ந் தி  ப  டங் களில்  க தாநா ய க  னா க  ந டி த் து    வரு  கி றா ர் .     வி த் யூ  த்   ஜ மா ல்   ந டிப்பி ல்   த ற் போ து   தி ரை  க் கு   வ ந்  து ள்  ள    கு தா   ஹ பி ஸ் – 2   இ ந் தி   ப ட ம்   ர சி க ர் க  ள்   ம த் தி யி ல்   வ  ரவே  ற் பை   பெ ற் றுள் ள து  .   இ வ ரு க் கு ம்   ந டி கை    சி வ லீ கா   ஓ ப ராய்  யு க் கும்    காத ல்   எ ன் று   கி சு கி சு க் க  ள்  வெ ளி யா கி    அ த னை   இ ரு வ ரு ம்   ம று த் த ன ர்.

இ ந் த   நி லை யி  ல்  வி  த்யூ த்   ஜ மா லு ம் ,   பி  ர பல   ஆ டை   வ டி வ மை ப் பா ள ர்    நந் தி  தா  ம  ஹ் தா னி யு ம்   கா த லி ப் ப தா க   தற் போ  து   தக வல்  வெ ளி யா   கி    உ  ள் ளது  .   ந ந் தி தா   ஏ ற் க  ன வே   ந டி கை   க ரி ஷ் மா   க பூரி ன்   மு ன்  னாள்   க ண வர்   ச ஞ்  ச ய்   க பூ ரை   ம ண  ந் து  பி ன் ன ர்    அ வ ரை   வி வா க ர த் து  செ ய் த வ ர்    எ ன்ப து   கு றி ப் பி ட த் த க் க து .  வி  த்யூ த்    ஜமா  லு க் கு ம்   நந்  தி தாவு க் கு ம்   நி ச் ச ய தா ர் த் த ம்   மு டி ந் து ள் ள து .    இ ந் த   மா த ம்  இ று தி யி ல்   இ வ ர் க  ள்   தி ரு ம ண ம்   ல ண்ட  னி ல்    ந ட க்க

உ ள் ள தா  க  த  க வ ல்   வெ ளி யா கி   உ ள் ள து.   தி  ரு மண   தே தி  யை   ஓ ரி ரு   வா ர த்  தி ல்   அதி கா  ரப் பூ ர் வ மா  க   அ றி விப்  பா ர் க ள்   எ ன் று  எ தி ர் பா ர் க் க ப் ப டு கி ற து .   ந ந் தி  தா வு க் கு   ஏ ற் க ன வே   ச ஞ் ச ய்  க பூ ர்   எ  ன்ப  வரு  டன்    தி ரும ண மா  கி   பின் ன  ர்   வி வா க ரத்  தும்    ஆ கி யு ள்ள து .   த ற் போ து   ந ந் தி தா    ல ண்ட னி ல்   உ ள் ள   நி லை யி ல்   அ ங் கு   வி த் யு த்   செ ல்ல வு ள் ள தா க   தெ ரி கி ற து .    இ ரு வ ரு க் கு ம்  க  ட ந் த   ஆ ண் டு   நி ச் ச ய தா ர் த் தம்   ந டை பெ ற் ற து  .

இ த னி டை யி ல்   இ ரு வ ரு  ம்    ஏ ற் க ன வே   தி ருமணம்   செ ய் து   கொ ண் ட தா க வு ம் ,       அ வ ர் க ளி ன்    கா த ல்   ம ற் றும்   நிச் ச ய  தார் த் த ம்   கு றி த் து  மு த லி ல்   வெ ளி யு ல கி ற் கு   எ துவு  ம்   தெ ரி வி க் கா த து  போ  லவே   தி ரு ம ண த் தை யு ம்   நெ ரு ங் கி ய   ந ண் ப ர் க ள்  மு  ன் னி லையி  ல்  ந ட த் தி ய தா க வு ம்   ஒ ரு   வ த ந் தி   ப ரவு கி ற து .   எ ப் ப டி யிரு ந்  தாலு  ம்   அடு த் த   சி ல   நா ட் க ளி ல்    ந ந் திதா   ம ற்  றும்   வி த் யு த்   திரு ம ண ம்    தொ   ட ர் பா ன   அ தி கார பூ  ர் வ   அ றி வி ப்பு   வெ ளி யா கு ம்    எ ன  எ தி ர் பா ர்  க் க ப் ப டு கி ற து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.