எ ன்ன து , கே ப் ட ன் இ ப் படி ப ட் டவ ரா . . . ? ?? ரஜி னி க்கு வி ல் லன் வி ஜய கா ந் த் தா ன் . . . ! ! ! சாப் பா டு இ ல் லை ன்னு சொ ன்ன து க்கு அ டிச் சி ட் டாரு . .. ! ! ! அவ ரின் சொ த் து மதிப் பை கேட் டா ஆ டி ப்போ யிடு வீ ங் க. . . ! ! ! இ வ் ளோ நா ள் இ து தெரி யா ம போ ச் சே . . . ! ! ! வீ டி யோ உ ள் ளே . . . !! !

0

தமிழ்   திரை யு ல கி  ல்   ம ட் டு   மில் லை  நி ஜ     வா ழ் க் கை யி ல்    ஒ ரு   ந ல் ல   ம னி த ராக       தி க ழ் ந் த வ ர்    தான்    நா ம   பு ர ட் சி  த லை வ ர்   வி ஜ ய கா ந் த    அ வ ர் க ளை   ப ற் றி   ப ல    த க வ ல் க ள்   இ ணை ய த் தி ல்   வெ ளி    வ ந் தி ரு ந் தா லு ம்    அ வ ரை   ப ற் றி   ப ல ரு    க் கு ம்   தெ  ரி யா த   த க வ ல்   இ ன்னு  ம்   எ த் த னை   ஆண்  டு க ள்   ஆ னா லு ம்   நம க் கு   ர ஜி னி   ஒ ரு வ ர்    தா ன்  சூ  ப் ப ர் ஸ் டா ர் .   அ வ  ர்   ந டி ப்பி ல்   வெளி யான    மு ர ட்டு க்   கா ளை   ப ட ம்  இ ன்  று ம்  அ வ ர  து  ர சி க ர் க ள்    கொ ண் டா டி   வ ரு ம்   ப ட மா க   உ ள் ள து .   அ தில்   கு றிப் பி ட் டு   சொ ல்ல   வே ண் டி ய  மு க் கி ய மா ன  வி ச ய ம்   பொது வா க   எ ன்   ம ன சு  த ங் க ம்  பா ட ல்   தா ன் .   இ ந் தப் பாட ல்    அ ந்தக் கா ல த் தி ல்  மி க ப்பெ ரி ய  தா   க்  க த்தை    ஏ ற்  படு த் தி   ர ஜினி யை    பு க ழி ன்  உ ச் சி க் கே   கொ ண் டு   செ ன் ற து .   எ ஸ் . பி .மு  த் து ரா   மன்    இந்  த ப் ப ட த் தை  இ  ய க் கி யி ருந் தா ர் .   மு ர ட் டு க் காளை   ப ட த்  தில்   ஜெ ய் ச ங் க ர்   வி ல் ல னாக   ந டி த் து  மி ர ட் டி யி ருந் தா ர் .

ஆ னா  ல்  ஜெ ய் ச ங் க ரு க் கு   மு ன் பு   இ ந் த ப்ப  ட த் தி ல்  வி ல் ல னா க   ந டி க் க    தே ர்  வா  ன து   ந ம் ம    கே ப் ட ன்  வி ஜ ய  கா ந்த்    தான் .   சி னி மா வி ல்   அ ப் போ து   தா ன்   அ றி மு க மான   கா ல க ட் ட ம்   எ ன் ப தா ல்   ர ஜி னி   ப ட த் தி ல்   ந டி க் க   வி ஜ ய கா ந்த்    மு த லி ல்  ஒ  ப்பு க் கொண் டு ள் ளா ர் .   ஆ னா ல்  அ த ன் பி ற கு   அ வ ரு டை ய   ந ண் ப ர்    கூ றிய   தா ல்   ர ஜி னிக்  கு   வில் ல  னா க   ந டிக் க   ம று த் து விட்  டா ர் .   கே ப் ட ன்   எ ன் று   செல் ல மா க   அ ழை க் கு ம்   அ ள வு க் கு   வி ஜ ய கா ந்த்   த மி ழ க    மக்  கள்   ம ன தி ல்   இ ட ம் பி டி த் து ள் ளா ர் .   அ த ற் கு   கா ர ண ம்  8  0   மற்  று ம்   90 க ளி ல்   அவ ர்   ந டி த் த  வெ  ற்றி ப் ப ட ங் க ள்   தா ன்.

ர ஜி னி ,  க  ம ல் ,   பி ரபு ,   கா ர் த் தி க் ,   ரா ம ரா ஜ ன்   எ ன   ஏ க ப் ப ட்ட   போ ட் டி   ந டி கர் க ள்   இ ரு ந் த போ திலு ம்    தன க் கெ ன  த  னி  மு த் தி ரை   ப தி த் து    சி னி மா வி ல்   வெ ற் றி க ர மா க   பய ணி த் தா ர்   வி ஜய கா  ந்த் .   வி ஜ ய கா ந் த்   சூ ப் ப ர் ஸ் டா ர்  ர ஜி னிக் கு  வி ல் ல னா க   ந டி க் க  ம று ப் பு  தெ ரி விக் க   கா ர ண மா க   இ ரு ந் த  அ ந் த   ந ண் ப ர்   இ ப் ரா கி ம்   ரா வு த் தர்   எ ன் ப வ ர்   தா ன் .   வி ஜ ய கா ந் தி ன்   சி னி மா   வ ள ர் ச் சி யி ல்   இ வ ரு க் கும்   மி க    மு க் கி ய   ப ங் கு   இ ரு  க்கி ற து .   நீ   சி னி மா வி ல்   ஹீ ரோ  வாக   ஜொ லி க் க   வே ண் டு ம்.   எ ன வே  வி ல் ல னா க   ந டி க் க   வே ண் டா ம்   எ ன   அ வ ர்   கூ றி ய தை   கே ட் டு த் தா ன்  வி ஜ ய கா ந் த்    மு ர ட்டு க் கா ளை   ப ட   வா ய் ப்பை   ம று த் து ள் ளா ர் .

ஒ ரு  சி ல ரு க் கு  முக் கி ய மான   ப ட வா ய் ப்பை    த வ ற   வி ட் டா ல்  அ த ன்    பி றகு   அ ப் ப டி ப் ப ட் ட   வாய் ப் பு க  ளே   கி டைக் கா து .    கி டை த் த   வா ய் ப் பை  வீ ண டி த் து வி ட் டோ மே   எ ன   வ ருத் த ப் ப ட் டு க்   கொ ண் டி ரு ப் பா ங் க  .  ஆ னா ல்   கே ப் ட ன்    வி ச ய த் தில்   அ வ ர்   வில்  லனா க   ந டிக் க   ம று ப் பு  தெரி வித் த தா ல்  தா ன்  எ தி ர்கா  ல த் தி ல் மி க ப் பெ ரி ய   ஹீ ரோ வா க   வ ள ர   மு டி ந் த து .    ச த்ய  ராஜ்    வி ல்ல  னா க   இ ரு ந்து   ஹீ ரோ வா க   மா றிய வ  ர்   தான்   எ ன் றா லு ம் ,   எல் லோ ரு க் கு ம்  அ ப்  படி  ப்ப ட் ட   அ தி ர் ஷ் ட ம்   அ டிக் கா து   அ ல் ல வா ?   ஒ ரு வே ளை   கே ப் டன்   முர ட் டு க் காளை   ப ட த்   தி ல்   வி ல் ல  னா க   ந டி த் தி ரு ந்தா ல்   அ  த ன்   பிற  கு  ஹீ ரோ   அ ந் த ஸ் து     கி டைத் தி ரு க் குமா   என்  பதே   ச ந் தே க ம்   தா ன்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.