கா சுக்கா க இ ப் படி எ ல் லா மா செய் வீ ர்கள் … !! ! சி னி மா வில் ந ட க் கு ம் கே வல த்தை வெ ளி ப் ப டையா க சொ ன் ன யோ கி பா பு . . .! ! ! அ தை பா ர்த் து அ தி ர் ச் சி யி ல் உ டை ந் த போ ன ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

த மி ழ்  சி   னி  மா வி  ல்  ப ல  ந டி  க  ர்களு  டன் ந டித்த   கா மெடி  ந டிக  ராக  ர சி க  ர்க  ள்  ம த்தியி  ல்  வ லம்   வ ந் து  கொ  ண் டிரு  ப்பவ ர் தான் நடி க ர்  யோகி   பா  பு  .  இவ ர்    இ த  ற்  கு முன்    திரை  ப் ப ட    ங் க   ளில்   சிறு  சி று    க தாபா  த் தி ர  ங் க ளில்  ம   ட் டு மே   ந  டி  த்  து  வ     ந்தா  ர் .  ஆ னா ல் ,   இ வரி ன்   மு த ல்   தி ரை    ப் ப ட  ம்   ம   க் க ளி    டை யே   பெ  ரி து ம்    பே ச   ப் ப ட வி   ல் லை .   அ ந் த   வ கை யி ல்   2  0 1 2 ம்   ஆ ண் டு   இ ய  க் கு  ன ர்   சு ந்த ர் .  சி  இ ய   க் க   த் தி   ல்   ந  டி கர்    விம ல்    ந டி த்து   வெ    ளிவ  ந் த   க   ல க ல  ப் பு   தி ரை   ப் ப  ட  த் தி   ல்   நகை   ச் சு வை  நடி க   ராக   ந  டி த்   து  த   மிழ்   சி   னிமா வி     ல்     மி    கு ந் த   வ  ர வே  ற்  ப் பை   பெ    ற் றி ரு   ந் தா ர் .   இ து   ம ட்    டுமி ல்  லா ம ல்   கோ   ல மா வு  கோ   கி லா , ம   ண் டேலா ,    வா ட்  ச்மேன் போ ன்ற திரை ப்பட ங்களில் ந டி க   ராகு ம் நடி   த்திரு ந்தா  ர் .  இ ப் ப டி   ஒ ரு   நி லை யில்  ந டி கர் யோகி பா  பு   பி  ஸியா   க    த  மிழ்  சி  னி மா வில் நடி த் து   வரு  வ து  ம ட்  டு ம  ல்  லா ம ல்

 

த ற் போ து  ம்   பா   லிவுட்  கா   ல்  ஷீ  ட் கொ டு   க்க ப்  ப ட் டு   வ ரு கி  ன் றா ர் .   அ ந்த வ கை யி ல்   ஜ வா ன்   இ ந் த   ப ட   த் தி ல்   ந டி த் து   வ ரு கி  ன் றா ர் .   ந டி கர்   நி தி ன்  ச த் யா   த ற் போ து   ஹீ ரோ   வாக  தா தா    இந்த ப ட த் தி ல்   ந டி த் து   வ ரு கி   ன் றா ர்.   இ ந் த   ப ட  த் தில்   யோ கி   பா பு   ந டி த் து  ள் ளா ர் .   இ ப் ப டி   ஒ ரு   நி லை யி ல்   தா தா    பட த் தி ன்   போ   ஸ் ட ர்   த  ற்பொ ழு து   இ ணைய   த் தி ல்  வெ    ளியா கி யு   ள்ளது .   அ தில்   ஹீ ரோ  வா க   ந டி க் கும்   நி தி ன் ச த்யா பு கை ப்  ப  டத் தை   வெ ளி  யி டா ம   ல்   பட   க் கு ழு  வின ர்   ந  டி க ர்   யோ கி   பா பு   வை த் து   வெ ளி யி   ட் டு ள்   ளா ர் க ள் .

ஏனெ ன் றா ல்   த ற் பொ  ழு து  ஹீ    ரோ வை   வி ட யோகி பாபுவின் மா ர்க்கெ   ட்   தா ன்  த  மிழ்  சி னிமாவில் அ திகமா க இரு க்கின் றது. இதன் அடி ப்படை யில் அ  வர்    பட த் தி ல்  ந டி  க்கின்  றா  ர்  எ ன் று   தெரி  ந்து வி ட்டால் ம க்கள் கூ ட்ட ம் கூ ட்டமாக திரை  ய ர   ங் கி ல்   வ ந் து  பா ர்    ப்பா   ர்கள் எ ன் று    நி னை  த் து  ஹீ ரோ    யி ன்  பு கை   ப் பட த்   தை  வி ட் டு  யோ கி பாபு புகைப்ப டத்தை வெளி யிட்டுள் ளார். அ த னா ல்     யோ கி   பா பு  த ன து ட் விட் ட ர்   பக் க  த் தில்   இந்த  பட த் தில்   நி தின்   ச த் யா   ஹீ ரோ   வா க   ந டி க் கி     ன் றா ர் .   நா ன்   அ ந் த   ப ட த் தி ல்   நா ன் கு   கா   ட் சி க ள்   ம ட் டு மே   நடி த் து    ள் ளே ன் .

தய   வு செய்   து   இ துபோ ன் ற   வி  ள ம் பர  ம்  செய்   யா தீர் க    ள்  எ ன    ப ட  க் குழு வினர்க ளிடம் வேண் டுகோள் வைத்து ள்ளார். இந்த    ப திவை   பா ர் த் த   ப ல  ர சி க   ர்க ள்   யோ கி  பா பு  பா ரா  ட்டி யுள் ளா   ர் க ள் .   அ வ ர்   ப தி வி   ட்  டத   ற் கு   இ ன் னொ ரு   கா ர   ண மு ம்   இ ரு க் கி   ன் ற து. என் னவெ ன்றால் அந்த   ப ட த் தி ல்   ஹீரோ வா க   ந டி    ப் பவ ரு   க் கு   அ  ங் கீ கா  ர ம்  கி டை   க்  கவி  ல்லை .  ஆ னா ல் ,  காமெ டி     ந டி க   னுக் கு   இ  ப் ப டி   ஒரு   அ    ங் கீ   கா ர ம்   கி டை  க்  கின்    ற தா  எ ன் று    அவ ர்    நினை த் து   வி    ட க் கூ   டா து    என் று    கூ ட   ஒரு   நல் ல  எ   ண்  ண  த்   தில்   இ வ ர்   இ தை   ப தி வி   ட் டு ள்  ளா ர்   எ  ன்   று   ப ல ரும்   கூ றி   வ  ரு கி  ன்றா ர்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.