அ ட டே, இ ந் த பி ரப லம் தா ன் ந டி கர் பர த் தின் ம னை வியா.. .? ? ? இ த்த னை ஆ ண் டுக ளா க இ து தெ ரி யா ம போ ச்சே.. .! !! ம னை வியி ன் பு கைப் ப டத் தை வெ ளி யி ட்டு ரசிக ர்களு க்கு இ ன் ப அதி ர்ச் சி கொடு த் த நடி கர்.. .! !!

0

பொ து வாக    சி   னி மா வில்   ந டி க  ர் க ளா க  ந டி  க்கும்  அனை வ   ரு மே   நீ   ண் ட  ஆண்   டுக ள்   சி   னி மா வி ல்   ந டி த்து  விட  மு  டி யா து .   அப்ப டி   நீ ண் ட  ஆ ண்   டுகள்   ந டி க் க  வே  ண் டு ம்  எ ன்  றால் ,   அ திக  மா  ன   வெ  ற் றி   ப ட  ங்களு  ம்   ம  க்க  ளு  க்  கு   பி டி   த்  த   வா று   நடி   த் து   வ  ந்தா ல்  ம ட்டு மே  நீ   ண் ட  ஆ ண் டுகள்  சி  னி  மா வி   ல்       ந டி க் க   மு   டி யு ம் .   ஒ ரு   சி  லர்      த   ன்  னு டை   ய  தி   ற மை யி  ன்  மூ  ல ம்   ப ல   தி ரை   ப் ப ட    ங்க ளில்   ந டித் தி   ரு ந் தா   லு ம்     அ த ன்  பி ற கு   ச       ரி யா  ன   வா      ய் ப் பு     கி டை   க் காம   ல்   சி  னி  மா  விட்    டு வில   கி  ஒ ரு  கூ ட  இ ரு   க்கி ன்றா   ர் கள் .   அந் த   வ கையில்   நடி க ர்  ப ர   த்து ம்   ஒரு வ ர்.     மேலு ம் ,   நடி க ர்  ப ர த்   என் ப வர்  ஒரு    பிர ப ல   த  மி ழ்  தி ரை    ப் ப ட   ந டி க ர்  ஆ வா ர்.

இ வ  ர்   மு த ன்   மு றையி ல்   ச   ங் க ர்   இ ய   க் க  த் தி ல்   வெ ளியான பா ய்ஸ் திரை ப்பட த்தில் பாபு கேர க்டரி ல் அ றிமுகமா கி அதன் பிறகு கா த ல் திரை ப்பட த்தின் மூ லம் தான் ஹீ ரோவாக பிரப லமா னார் என்பது குறி ப் பி  ட த் த  க்கது .  இவ ர து  கா த ல் பர த்  எ   ன் றே அ ழை க்க தொட   ங் கின ர்.  ப ல   தி ரை ப் ப ட  ங் க ளில் அவர் ஹீ ரோவாக நடி த்து  வ ந் த போ திலும் பெ  ரிய  ள வி ல்  தி ரை   ப்ப ட ம்    வெ  ற்றி   பெ  ற வி   ல் லை .   அ தன்   பி ற கு   நீ   ண் ட   கா    ல மா க   ஒ ரு   ந   ல்  ல   வெ ற்   றி க்கா  க மு    ய ற்சி   செ   ய் து   வ ந்த   அ வ   ர் கா ளி  தா   ஸ்   தி ரை  ப் ப ட   த் தி ல்   வெ  ற் றி   பெ  ற் றா ர் .

அ த ன்  பி ற கு  8   ந   டு வ ன்   எ ன   தி  ரை  ப் ப ட   ங்க ளி ல்   ந டி  த் து   வ ரு ம்  அ வ ர்   ரா தே   எ ன் ற  ஹி   ந்  தி  தி ரை   ப் ப ட   த் திலு ம்   இ ணை   ந் து ள்   ளா ர் .   மே லு ம் ,   அ த் து ட ன்   6   H o ur s ,   K s h a n a m   ஆ கி ய   ம லை   யா ள   தி ரை   ப் ப ட   ங் களி லு ம்    நடி   க் கவு ள்   ளா  ர்.   வெ  ப்  சீ ரி ஸ்    டி வி   நி க   ழ்ச்சிக  ளி லு ம்  ப ங் கெடு   த்து வரும் அவர் ஜெ  ஸ்  லி   எ ன் ற   பெ   ண்   ணை   2 0 1 3-  ல்   தி  ரு ம   ண ம்    செ   ய் து   கொ   ண்டா ர் .   அ து   ம ட்   டு மி   ன் றி   பி ன்   இ ந் த   ஜோ டி   க் கு   இ ர   ட் டை  கு ழ   ந்தை க   ள்   பி ற  ந்  தன .  த ற் போது   நடி க  ர்  ப ர த்   ம    னை வி  ன்    பு கை   ப் பட   த் தை  மு த  ன்  மு  றை யாக   ச  மூ  க   வ   லை தல  க   ளி ல் ப திவி ட்டார். இதோ…

Leave A Reply

Your email address will not be published.