ந டிகை ரா தி கா வை கா த லி த் து தி ரு மணம் செய் த பிர தாப் போ த்த ன் . . . ! ! ! இ ற ப் பத ற் கு மு ன் பே ம ர ண ம் கு றி த்த ப திவு . . . ! ! ! இ ணை ய த் தி ல் வை ர லா கி வ ரு கி ற து . . . ! ! ! ர சி க ர் க ளை க ண் க ல ங் க வை த் து ள் ள து .. .!!!

0

நடி க ர்  பி ர தா  ப் போ த் தன்    ஆ சையா  க   கா த லி த் து    தி ரு ம  ண ம்    செய் து   கொ ண் ட   ரா தி கா வை   வி வா க ர த் து   செ  ய்த து   ப  ல ரு ம்   அ றி யா த   நி லை யி ல்,  அ த ற்  கா  ன  கா ரண த்தினை   த ற் போ த     கா ண  லா  ம் .    ந டி    க ர்     பிர தா   ப்   போ த்த ன்      த   மி ழ்     சி னிமா  வி ல்   ந டி க ரா க வும்,  இ ய க் கு  னரா க  வும்  பல்வேறு   வெ  ற்றி ப்   ப  டங்    களை   கொ  டு  த் த வ ர்   பி ர தா ப்   போ த் த ன் ( 6  9 ) ,   க ட ந் த   சி ல   மா த ங் க ளா க   உ டல் நி லை  பா தி க்  க ப் பட்  ட   நி லை யி ல் ,    இ ன்று     கா   லை   கா    ல மா னா ர் .  அ வ ர து  ம றை வு க்கு  தி  ரை யு   ல க    பி ர ப  ல ங்  களு ம் , ரசி க ர்க ளு ம்   இ ர  ங்  க ல்   தெ ரி  வி த் து    வ ரு கின் ற ன ர்  .   சி  னி மா  வி  ல்   ப  ல்  வே று    வெ ற் றி க ளை க்  கு வி த்  த    பி ர தா ப்    போ  த் த  னு  க்  கு ,   சொ ந் த   வா ழ்க்  கை   அ வ் வ ள வு   வெ ற் றி கர  மான  தாக    அ மை  ய வி  ல் லை .

ராதி கா வு ட ன்   கா த ல்   கு  றி ப் பா க   இ வ ர்  இ  ய க் கி ய   முத ல்   ப ட  ம்   ‘ மீ ண்டு ம்    ஒ ரு   கா த ல்  க தை  ’.   ப ட  த்தி ன்   த லை  ப் பை  போ ல வே   இ வ ர து   கா த ல்  க தை   ஆ ர ம் பி த் த தும்   இ ந் த   ப ட த் தி ல்   தா ன்.   இ ப் ப ட த் தை   த யாரி த் த   ந டி கை   ரா தி கா   மீ து   கா  த ல்   வ ய ப் ப ட் டா ர்  பி ர தா ப்   போ த் த ன் .   அ க்கா ல த் தி ல்   இ வ ர்க ளை ப்   ப ற் றி ய   காத  ல்  கி சு கி சு க் க ளும்   ப ர ப  ர ப் பா க  பே ச ப் ப ட்  ட  தா ல் ,  அ த ற் கு   முற்று  ப்பு ள் ளி  வைக் கு ம்   வி த மா க  அ தே   ஆ ண்டி ல்   இ ரு வரு ம்   தி ரு ம ண ம்   செ  ய்து    கொ ண் ட ன ர் .  ஆ னா ல்    ஆ சை   ஆ சை யாக

கா த லி த் து   தி ரு ம ண ம்   செ ய் த  இ ந் த   ஜோ டி ,   தி  டீ ர்   க ருத்  து  வே  று பா டு   கா ர ண மா க  ஒ ரே   ஆ  ண்டி ல்   பி ரி ந் து   வி வா க ர த் து   பெ ற் ற ன ர் .   மு த ல்  தி ரு ம  ணம்   வி வா க ரத் தி  ல்  மு  டி ந்த தை   அ டு த் து   1 9 9 0 – ம்   ஆ ண் டு   அ ம லா   ச  த்ய நா த்   எ ன் ப வ ரை   இ ர ண் டா வ து  தி ரு ம ண ம்  செ ய் து கொ ண்ட   பி ரதா  ப்  போ த் த ன் ,   2 0 1 2 ம்  ஆ ண் டு   அ வ ரை யு  ம்   வி வாக ர த் து    பெ ற்றா ர் .   இ வ  ர் களு க் க   கே யா   போ த் த ன்   எ ன் கி ற   ம க ளு ம்   உ ண் டு .   இ  றப் ப  த ற் கு  முன் பு   க டை சி  ப  தி வு   இ ற  ப் ப  த ற்  கு   சி ல  ம ணி   நே ர ங் க ளு க் கு    மு ன் ன ர்

இ வ ர்   க டை  சி யா க   போ ட் ட   மு க நூ ல்   ப தி வு ம்  அ  னை வ ர து   க வ ன த்தை  யும்  ஈ ர் த்  து ள்ள து .   இ தி ல்   வா ழ் க்கை யி ன்   த த்து வ த் தையு ம் ,   வ ரு ங் கா ல   ச ந் த தி யி ன ர்    கு றி த்து ம்   சி ரி த் து  கொ ண் டே   அ ழும்  ஸ் மை லி யு ட ன்   ப திவி ட் டு  ள் ளா ர் .  இ ந் த   ப தி வி  ல்.  ..   பெ ரு  க் க ல்   எ ன் பது   ஒ ரு   வி ளை யா ட் டு ,   ஒ வ் வொ ரு   த லை முறை யு ம்   ஒரே   மா தி ரி யாக   தா ன்  வி ளை யா டி   வ ரு கி றார் க ள்   எ ன   தெ ரி  வி த் து ள் ளா ர் .   அ தே  போல்  ஞா யி ற் று   கி ழ மை   அ ன் று  ம ர ண ம்   கு றி த் து   இ வ  ர்   போட் டுள் ள    ப திவு   ஒ ன் று  ம்  த  ற்போ  து   வை ர லா க  பா  ர் க் க ப்  ப ட் டு    வ ரு வ து  கு றி ப் பிட த்  தக்  கது .

Leave A Reply

Your email address will not be published.