நடி க ர் அ ருண் வி ஜ ய் க் கு மி க வு ம் பி டி த்த ந டி க ர் இ வ ர் தா னா ம் . .. ! ! ! அ ந் த பி ரப ல நடிக ர் யா ர் தெ ரி யுமா . . . ? ? ? பு கை ப் ப ட த்தை பா ர் த் து அதி ர் ச் சி ய டை ந் த ர சி க ர் கள் . . . ! ! !

0

த மிழ்   சி  னி  மா வி ல்   மு ன் ன ணி   ஹீரோ  க்க ளி ல்   ஒ ரு வ ர்   அ ரு ண்   வி ஜ ய் .   இ வ ர்   நடி ப் பி ல்   ச மீ ப த் தி  ல்  வெ ளி  வ ந் த   தி ரைப்  பட ம்    யா னை.   வெ ளி யான   நா ள்    முத ல்    ம க் க ள்   மத்  தியி ல்  ந ல்  ல  வ   ரவே  ற் பை  யா னை    தி ரை ப் ப ட ம்   பெ ற் று  வ ரு கி ற து .   இ ப்ப ட த் தை   தொடர் ந்து   அ ங் கி   சி ற கு க ள் ,   பா ர் ட ர்,   பா க்ஸ ர்  ஆ கி ய   ப ட ங் க ள்   அ ரு ண்  வி ஜ ய்   கை வ சம்   உ ள் ள து .   இந் நி லை யில் ,  ந டி கர்   அரு ண்   வி ஜ ய்  ச  மீப த் தி ல்   பே  ட்டி    ஒன் றி ல்   க ல ந் து கொ ன் டு   ப ல    சு வா  ரஸ் ய மா ன   வி ஷ ய ங் க ளை   அ தி ல்     ப கிர் ந் து கொ ண் டா ர் .   அ ப் போ து  அ வ ரி ட ம்   உ ங்க ளு க் கு     பி   டித் த   ந டி  கர்    யார்   எ ன் று   தொ கு ப் பா ள ர்   கே  ள் வி    கே ட் டா ர் .

இ  தற்  கு  உ ட  ன டி யா க   ந டி க ர்  ர ஜி னி காந் த்   என் று   ப தில ளி த் துள் ளா ர்   அ ரு ண்   வி ஜ ய் .   இ த ன் மு ல ம்   ந டி க ர்   வி ஜ ய் க்கு   பி க வு ம்   பி டி த் த   ந டி க ர்   சூ ப் ப ர் ஸ் டா ர்  ர ஜி னி கா ந்த்   எ  ன் று   தெரி ய  வந்  துள்ளது .த  மி ழ்   சினி மா வி ல்   பி ர ப ல   நடிக ர் க ளி ல்   ஒரு வ ரா க   வ ல ம்   வ ரு ப வ ர்  அ ரு ண்    வி ஜய் .  எ ன் ன தா ன்   வா ரி சு   ந டிக ரா க   தி ரை யு ல கி ல்    அ றி மு க மா கி    இரு ந் தா லு ம்   த ன் னு  டைய   ந டி ப் பா  ற் ற லா ல்   தொ ட ர் ந் து   மு ன் னே றி   வ ரு கி  றா ர் .       த  மி ழ்  சி  னி மா வி ல்  த  ன க்   கென   த னி  இ ட ம்   பி டி  க்  க   வேண் டு ம்    எ ன  போ ரா  டி   வ ந்த

இவ ரு க் கு    என் னை       அ றி ந்  தால்  ப டத்தி ல்   வில் ல னா க   ந டி க் கு ம்   வா ய் ப்  பு   கி டை த் த து .   அத ன் பி ற கு   அ ரு ண்   வி  ஜ ய் யி ன்   மா ர் க் கெ ட்   சூ டு   பி டி க் க த்     தொ ட ங்கி ய து .   இ த னை ய டு த் து   தொ டர் ந் து   நல் ல   ந ல்ல   ப ட ங் க ளா க   தே ர்ந் தெ டு த் து   ந டி த் து  வ    ருகி றா ர் .   மே லு ம்  இ வர து   ந டி  ப்பி ல்   அ டுத் த தா க   யா னை    எ ன்ற   தி ரைப்ப ட  ம்   வெளியா க உ  ள்ளது.    ஹ ரி  இ யக் க த் தி ல்   உ ருவா கி யு ள் ள    இ ந் த   தி ரைப் ப ட ம்   மு ழு க்க   மு ழு க் க    செ ன் டி மெ ன் ட்   க ல ந் த   ப ட மா க   வெ ளி யா கி ற து .

இ ந் த   ப ட த் தி ன்   பி ர மோ ஷ ன்   நி கழ் ச் சி யி  ல்   க ல ந் து   கொ ண் ட   அ ரு ண் வி ஜ ய்   வா ய் ப் பு  கி டை த் தா  ல்   ர ஜி னிகா ந்  த்  ம ற் று ம்   க ம ல் ஹா ச ன்   ஆ கியோ ரு க் கு   வி ல்  ல னாக   ந டி க்க   த யாரா க   இ ரு க்கி றே ன்   என   தெ ரி வித்  து ள் ளா ர் .   அ ஜி த்  ப ட த் தி ல்   வி ல் ல னா க   ந டி த் து  மி ர ட் டி ய   கா ர ண த் தி னா ல்   இ வ ரு க் கு  ர ஜி னி  க ம லு க் கு   வி ல் ல னா க  ந டி க் க   வா ய் ப் பு  கி டை க் க லா ம்   எ ன வு ம்   எ திர் பா  ர்க் க ப் ப டு கி றது  .   அத ற் கா  ன   மு ய ற் சி களி  லு ம்   அ ரு ண்  வி  தை  ஈ  டுப  ட   இ ரு ப் பதா க   த க வ ல் க ள்    வெ ளியா  கி யு ள் ள து .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.