ச ற் றுமு ன் பி ர பல ந டிக ரு ம் இய க் குன ரு மா ன பிர தா ப் தி டீ ர் ம ரண ம்.. .!! ! ந டி கர் பி ர தா ப் போ த் த ன் இ ப் ப டி தா ன் இ ற ந்தா ரா . . .?? ? அதி ர்ச்சி யி ல் உள் ள தி ரை யு ல கம். .. ! !! இர ங்க ல் தெ ரி வி த் து வரு ம் பி ரப ல ங் கள் … !! !

0

பி ர பல   ந டி  க ரா ன   பி ர தா ப்   போ த் த ன்   கா ல மா ன    தக  வ ல்   ஒ ட் டு மொ த் த   ர  சி க ர் க ளை யு ம்    சோ கத் தி ல்   ஆ ழ் த் தி   இரு க் கி ற து .   195 2 – ம்   ஆ ண்டு    ஆ க ஸ் ட்  1 3  ம்   தே தி கே ர ளா வி ன்   திரு வ ன ந் த பு ர த் தில்   கு ல த்தி ங் கள்   போ த் தன்   –   பொ ன் ன ம் மா   போத் த ன்   த ம் ப தி க் கு ப்   பிற ந் த வ ர்  பி ர தா ப்  போ த் த ன்.   இ வ ர் ,  1 9 7  8  ஆ ம்   ஆ ண் டி ல்   ம லை யாள த் தி ல்  வெ ளி யா ன  ஆ ர வ ம்   எனு ம்   ப ட ம்   மூ லம்   த மி ழ்  சி னி மா வி  ல்  அ றி மு க  மா னா ர் .   த மி ழ் ,   தெ லு ங் கு   உ ள் ளி ட்ட   ப ல் வே று  மொ ழி களி ல்   நடி த் து ள் ளா ர் .  ச மீ ப த்தி ல் ,   ந டி க ர்    ம ம் மூ ட் டி யி ன்   சி பி ஐ   5  ப ட த் தி லு ம்  பி ர தா ப்   போ த் த ன்   மு க் கி ய   க தா பா த் தி ர த் தி ல்   ந டித் து   இ ரு ந் தா ர். இ ந் நி லை யி ல் ,   பி ரதா ப்   போ த் தா ன்   எ ப் ப டி   இ ற ந் தா ர்   எ ன் ற    த க வ ல்   வெ ளியா கி  யு ள் ள து .

அ த ன்   ப டி ,   கு டு ம் ப த் தை   பி ரி ந் து  த னி மை யி  ல்  வா ழ் ந் து   வந் து ள் ளார்  பிர தாப்   போ த்த ன் .  இ த னை ய டுத் து ,   . கட  ந் த,   சில  ஆ ண்  டு க ளா க  தி  டீரெ  ன் று திரை  ப்பிர ப லங்க ள்  ம  ர் மமா ன மு  றை யி    ல்   உ    ட ல்   ந ல   க் கு றை    வி   ன்    கா    ர ண  மா க     வு ம்     உ   யி ரி  ழ ந்து  உள் ளார்கள்.  அந்த  வகை யி ல்  த ற்பொ ழுது  பி ரப ல   நடி க ரும்   ச  ற் று மு ன்   உ  யிரி ழ  ந் து ள்  ளார்.  பிரதா ப்  போ த் த ன்   என் றொரு   இ ந்தி  ய தி ரை ப் ப ட  நடிக ரும்,  இய க்குன ரும், எழுத் தாளரும், திரை   ப்ப டத்  தயா  ரிப்பா ள ரும் அவர். இவர் மு க்கிய மாக மலை யாளம், த மிழ், தெ லு ங் கு   மற்று ம்  ஹி  ந் தி ஆ கிய   மொ   ழி களி  ல்

கிட் டத்தட் ட நூறு க்கும் மேற் ப   ட் ட திரை ப்ப  ட த்தி ல்  நடி   த்துள்  ளா ர்   என் பது  கு றி ப் பி ட த் த  க் க து .    அ ந் த   வ கை யி ல்  1 97 8   ஆ ம்   ஆ ண்டு  மலையா   ளத்தில் வெ ளியான   ஆ ரவ ம்   எ ன் ற  தி ரை   ப்ப ட   த் தி ன்   மூ   லம் சி னிமாவு க்குள் அறி முகமா ன அந்த திரை   ப் ப ட   த் தை  தொ ட ர்  ந் து  19 79  ஆ ம் ஆ ண் டு  த  மிழி ல் அ ழியா த கோ ள   ங்க ள்    என் ற   தி ரை   ப்ப ட   த் தி ன்   மூ   ல ம்   த மி  ழ்  சி  னி மா வு   க் கு ள்    அ றி   முக மா  னார்   எ ன்ப து குறி  ப்பிடத் தக்   க து.  அ த ன் பி ற கு   ப  ன் னீ ர்    பு   ஷ் ப ங் க   ள்   ம   று மை   யில்   நி   றம்   சி   வ ப் பு   உ ள்   ளிட்ட ஏரா ளமான திரை ப்பட த்தில் இ வர் நடி   த்து ள்   ளார் என்ப து  குறி  ப் பி டத்த க் கது. இவ ருக் கு   த ற் போ து   6 9   வ   ய து   ஆ கி   ன்ற து .

மே லு ம் ,  இ வ ர்   ஏ ரா  ள மா ன  வி ரு   து க ள்   வா   ங் கி   உ ள்  ளா  ர்.   இ ப் ப டி  ஒ  ரு  நி லை யி ல்   இ வ ர்   த ற் பொ ழு து   உ   ட ல்ந   ல   கு றை   வின்   கா   ர ண   மா க   செ ன்   னை யில்   உ ள் ள   அ வ ர து   வீ   ட் டி ல்   இ ன்   று   தி   டீ ரெ   ன் று   கா   லை யி   ல்   உ   யி ரி ழ   ந் து ள்   ளா ர் .   மே  லு ம் ,   இ வ ர து   ம றை வி   ற்  கு   தி ரை   ப் பிர  ப  ல ங்  க ளு   ம்  ர சி க  ர்   க ளு ம்   இ ர   ங்  க ல்  தெரி வி   த் து   வ ரு கி   ன் றா ர் க   ள் … அ த ன்   பிறகு   அ ம லா  ச த்ய நா த்   என் ப வ ரை   1 9 9  0 – ம்   ஆ ண் டு   ம ணந்  தா ர்.   2 0 1 2 ல்   இ வ  ர் க ள து   ம ண வா ழ் க் கை  மு டி வு க் கு   வ ந் த து .  ச  மீ ப   கா ல மா க   செ ன் னை யி ல்   த  னி மை யி ல்   வா ழ்ந்  து   வ ந் த   அ வ ர் ,   கா லை யி ல்   இ ற ந்த   பி ன் ன ர்   ச ட ல மா  க   மீ ட்க ப் ப ட் டு    தக  வ ல்   கொ டு க் க ப் பட் டு ள் ள து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.