ந டி க ர் பி ர பு வி ன் ம கள் தற் போ து எ ன்ன தொ ழி ல் செ ய் கி ன் றா ர் தெ ரி யு மா… ? ? ? திரு ம ண த் தி ற் கு பி ற கு எ டு த் த மு டி வு எ ன் ன தெ ரி யு மா . . . ? ? ? ஷாக் கா ன ர சி க ர் கள் . ..!! !

0

ந டிக ர்   பி ரபு வி ன்   ம கள்   தி ரு ம ண த் தி ற் கு   பி றகு   கே க்   வி யா பா ர த் தி ல்   அ ச த் தி   வ ரு கி  ன்றா ர் .   ந டி க ர்   தி ல க ம்  சி வா ஜி   க ணே ச னு க் கு   பிர பு,   ரா ம் குமா ர்   ஆ கி ய   2   ம க ன் க ள்   உ ள்ள ன ர்   எ ன் ப து ம் ,   இதி ல்   பி ர பு வி ன்  ம க ன்   வி க் ர  ம்  பி ர பு   தி ரை ப்ப ட ங் க ளி ல்   ந டி த் துக்   கொ ண் டு   வ ரு கி றார்   எ ன் ப து ம்   தெ ரி ந் ததே   இ ந் த   நி லை யி ல்   பி ர பு வுக் கு   ஐ ஸ் வ ர் யா   எ ன்ற   ம க ளு ம்   உள் ளா ர்   எ ன் ப தும்   அ வ ரு க்கு   க ட ந் த  2 0 0 9 ஆ ம்   ஆ ண் டு   அ த் தை   மக  ன்  கு  ணால்   எ ன் ப வ ரு ட ன்  தி ரு ம ண ம்   நட ந் த து   எ ன் ப து    குறி ப் பி ட த் த க் க து .  இ வ ர் க ள து   திரு ம ண த்தி ற் கு   ர ஜி னி கா ந் த் ,   க ம ல்ஹா ச ன் ,   அ ஜி த் ,  வி ஜ ய்   உ ள் ப ட   ப ல   பி ரப ல ங் க ள்   க ல ந் து   கொ ண்டு   ம ண  ம க் க ளு க் கு   வா ழ் த் து   தெ ரி வி த் த ன ர்   எ ன்ப து   கு றி ப் பி ட த் த க் க து .

இந்  த   நி லை யி ல்   தி ரு ம ண த் தி ற்  கு   பி ன் ன ர்   பிர  பு   மக  ள்  ஐ ஸ் வ ர் யா    கே க்   தயா  ரித் து   வி ற் ப னை   செ ய் யு ம்   தொ ழி ல்  செய்  து   வந் த தாக   தெ ரி  கி ற து.   மெ ல் ட் ஸ்    டெச ர் ட்  (meltz.dessertz) எ ன் ற   நி று  வன  த்தை    தொ ட ங் கி யு ள்ள   ஐ ஸ் வ ர்யா ,   ஆ ர்  ட ரி ன்   பே ரி ல்   கே க்   த யா ரி த் து   வா டி க் கை யா ள ர் க ள்   வ ழ ங் கி   வ ரு கி றா ர் .   இ த ற் கா க   அ வர்   ஒ  ரு   இ ன் ஸ் டாகி ரா ம்   பக் க ம் ஆ ரம் பித் து   தா ன்   த யா ரி த் த   வி த வி த மா ன   அ ழகி  ய   வே லை ப்பா  டுக  ளு ட ன்  கூ  டிய   அ வ ர்   த யா ரி த் த    கே க்க ளி ன்   பு கை ப் ப ட ங் க  ளை  ப தி வு   செ ய் து ள்ளா ர் .   பி ற ந்த   நா ள்    உ ள்ப ட   பல்  வே று  நி க ழ்  ச் சிக ளு க்கா க   அ வ ர்   கே க்  த யா ரி த் து   வ  ழ ங் கி   வ ரு கிறா ர்  எ ன்பது   குறி ப்பி டத்த க்க து .

பி ரபு வி ன்  ம கன்  விக்  ர ம்   பி ர பு   தி ரைப் ப  ட ங் க ளி ல்  ந டி த் து க்   கொ ண் டு   வருகி றா ர் .     இ  ந்த   நி லை யி ல்   தி ரு ம ண த் தி ற் கு   பி ன் னர்    பிர பு   ம க  ள்   ஐஸ் வ ர் யா   கே க்   த யா ரி த்  து  வி ற் ப னை   செ ய் யு ம்   தொ ழி ல்   செ ய் து   வ ந் த தா க   தெ ரி கி ற து .       இத  ற்கா க   அ வ ர்   ஒ ரு   இ ன் ஸ் டா கி ரா ம்   பக் க ம்   ஆர ம் பி  த் து   தா ன்   த யா ரி த் த   வி த வி த மா ன   அ ழ கி ய  வே லை  ப்பா டு க ளு ட ன்    கூ டி ய   அ வ ர்   த யா ரி த் த   கே க் க ளி ன்   பு கை ப் ப ட ங் க ளை   ப தி வு  செய் து ள் ளார் .   பி ற ந் த  நா  ள்  உ  ள்ப ட   ப ல் வே று   நி க ழ் ச் சி க ளு க் கா க   அ வ ர்  கே க்   த யா ரி த்து   வ ழங்கி   வ ருகி  றா ர்   எ ன் பது    கு றி ப் பி டத்  த க் கது.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.