அ ந்த ஒ ரு கா ர ண த் து க் கா க பொ ன் னி யி ன் செல் வ னி ல் ந டி க் க ம று த் த ந டி க ர் வி ஜ ய் . . . ! ! ! அ து எ ன் ன கா ர ண ம் தெ ரி யு மா . .. ? ? ? வெ ளி யா ன தக வ லை க ண் டு ஷா க் கா ன ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

தமி ழ்   சி னி மா வி ன்   த லை சி ற ந் த   இ ய க் கு ன ரா க   வி ள ங்  கும்  ம ணி ர த்  ன ம் ,   த ன து   க  ன வு   ப ட மா ன  பொ ன்  னி யி ன்   செ  ல்வ னை   வெ ற் றி கர மா க   இ ய க்கி    மு டி த் துள்ளார்.   இ ப் ப ட த்  தி ல்   விக்  ர ம் ,   ஜெ ய ம்   ர வி ,   கா  ர் த் தி ,   தி ரி ஷா ,   ஐ ஸ் வ ர் யா   ரா ய் ,   வி க் ர ம்   பி ர பு ,   ச ர த் கு மா ர் ,   ஜெ ய ரா ம் ,  பா லா  ஜி   ச க் தி வே ல்   எ ன   மி க ப் பெ ரி ய   ந ட் ச த் தி ர   ப ட் டா ள மே   ந டி த் து ள் ள து .   வ ரு ம்   செ ப் ட ம் ப ர்   3 0 ம்   தே தி   இ ப் ப ட ம்   உ ல  க ம்   மு ழு வ து ம்   தி ரை ய  ர ங் கி ல்   வெளி யா க    உள் ள தா க   அ றி வி க் க ப்பட் டு ள் ள து .   த ற் போ து   இ  ந் த   ப ட த் தி ன்   பு ர மோ ஷ ன்  ப ணி க ள்   தொ ட ங் க ப் ப ட் டு ள் ள ன .

மு த ல்   க ட் ட மா க   க ட ந் த    சி ல   நா ட் களு  க் கு   மு ன் ன ர்   ஆ தி த் ய   க ரி கா  ல ன்   கே ர க் ட ரி ல்   ந டி த் த   வி க் ர ம்   போ ஸ் ட  ர்   வெ ளி யா கி   மி க ப் பெ ரி ய   அ ள வி ல்   இ ணை த ள ங்  க ளி ல்   வை ர லா கி க்  கொ  ண் டி ரு ந்த து  .  த ற் போ து   இ ப் ப ட த் தி ன்  போ ஸ் டர்   அ டு த் த டு த் து   வெ ளி யா கி   ச மூ க வலை த் த ள ங் க ளில்   வை ர லா கி   வ ரு கி ற து .   வா ய் ப் பை   தவ ற    விட் ட   ந டி க ர்   வி ஜ ய்   பொ ன்னி யி  ன்   செல் வ ன்   ப ட த் தை  1 2   ஆ ண் டு க ளு  க் கு   மு ன் பு   ம ணி ர த் ன ம்  இ ய க் க   மு ய ற் சி  த் தபோ து   மு த லி ல் ,

ந டி க ர்    வி ஜ ய் யை   ந டி க் க  வை  க்க   தி ட்  டமி ட் டா ர் .    இ தி ல்   அ வ  ர்  வ ந் தி ய த் தே வ ன்    ரோ லி ல்   ந டி ப் ப தாக    இ ரு ந் த து .  ஆ னா ல்   இதி  ல்   க மிட்    ஆ கி வி ட் டா ல்   இ ப் ப ட ம்   மு டி யு ம்   வ ரை   வே று   ப ட ங் க ளி ல்   ந டி க் க க்   கூ டா து ,   அ தி க   நா ள்   கா ல் ஷீட்   த ர   வே ண் டு ம்   எ ன் று    ம ணி ர த்ன ம்    கூ றி ய தா ல் ,   இ து  ந ம க் கு   செ  ட்   ஆ கா து  எ ன் று    நடி  கர்   வி ஜ ய்    வில கி   வி ட் ட தாக   த க வ ல்   வெ ளி யா கி   உ ள் ள து .   த ற் போ து  அ ந் த  க தா பா த் தி ர த் தி ல்   ந  டி கர்    கா ர் த் தி  நடி த் து ள் ள து   கு றிப் பி ட த் த க் க து.

Leave A Reply

Your email address will not be published.