பி ரப ல ந டிகர் ம ற் று ம் இ ய க் கு ன ர் அ மீ ர் வீ ட் டி ல் ஏ ற் ப ட் ட திடீ ர் ம ர ண ம் . . . ! ! ! க ண் க ல ங் கி நி ன் ற கு டு ம் ப த் தி ன ர் க ள் ம ற் று ம் பி ர ப ல ந டி க ர் . . . ! ! ! இ ர ங் க ல் தெ ரி வி த் த தி ரை பி ர ப ல ங் க ள் . . . !!!

0

மெள ன ம்   பே சி  யதே   ப ட த் தி ன்   மூ ல ம்   இ ய க் கு ந ராக   அ றி மு க மா ன   இ ய க் கு ந ர்  அ மீ ரி ன்   அ ம் மா   கா ல மா னா ர் .  இ ய க் கு ந ர்  பா லா   இ ய க் க த் தி ல்   வி க் ர ம்   ந டி த்த   சே து   ப டத்தி ல்  ந  டிக ரா க     தி  ரை யு ல கி ல்   அ  றி  மு க ம்   ஆ ன  அ மீ ர் , அ டு த் த தாக   ந டி க ர்   சூ ர் யா  வை   வை த் து  மெ  ள ன ம்   பே சி ய தே   ப ட த்தை   இ ய க் கி   இ ய க் குந ர்   அ  ந் த ஸ் த்  தை  அ  டைந் தா ர் .   ப  ருத்தி வீ  ரன்  தி ரை  ப்ப ட  ம்  இ  ய க் கு ந ர்  அ மீ ருக் கு    தமி ழ்    சி னி மா வி ல்    த னி  அ ங்  கீகா  ர த்  தையு ம்   மு ன்னணி  இ ய க் கு ந ர்   என் கி ற   அ டை யா ளத் தை யு ம்   வ ழ ங் கி ய து .       இ யக் கு  ந ர்  பா லா வி ன்   சே து   ப ட த் தில் சியா விக்ரம் உடன் இணைந்து கல்லூரி மாணவராக நடித்தவர் அமீர். 2002ம் ஆண்டு   சூ ர் யா ,  த் ரி ஷா   ம ற் று ம்    லைலா   ந டி ப் பி ல்   அ  வ ர்  இ ய க் கி ய   மெ  ள னம்    பே சி ய தே   ப ட த் தி ற் கு  இ ன் ன  மு ம்  ஏ  க ப் ப ட்ட   ர  சி க ர் க ள்   உள்  ள ன ர் .  ரா ம் ,

ப ரு த் தி வீ ர ன்   ப ட ங் க ளை   இ ய க்  கி   வ ந் த  அ மீ ர்   யோ  கி  ப ட  த் தின்    மூ ல ம்   ஹீரோ வா க   அ றிமு க மா னா ர் .   ந டி க ர்   கா ர் த் தி  ஹீ ரோ வா க  அ றி மு க மா ன   ப ரு த் தி வீ ர ன்   ப ட த்தை   த மி ழ்   சினி மா வு க் கு   கொ டு த் து   பெ ரு மை   சேர் த் த வ ர்    இய க் கு ந ர்    அ மீ ர் .   ப ரு த் தி வீ ர ன்   ப ட த் தி ற் கா க   ஏ க  ப் ப ட் ட  வி ரு து க ளை யு ம்   சி ற  ந்த    இ ய க் கு ந ரு க் கா ன  ஃ பி லி ம்   ஃ பே ர்   வி ரு தை யு ம்   அ மீ ர்    பெ ற் ற து   கு றி ப் பி ட த் த க் கது .    இ ய க் கு ந ரா க   மட்  டு மின் றி   ந டி க ரா  க வு ம்  வ ட செ  ன்னை  ,   மா ற ன்   உ ள் ளி ட் ட   ப ட ங் க ளி  ல்   த னது   ந டி ப் பு த்   தி ற மை யை   வெ ளி  ப் ப டு த் தி   உ ள் ளா ர்   அ மீ ர் .   இ ந் நி லை யி ல் ,

அ  வ ர து  அ  ம்மா   பா  த் து மு த் து   பீ வி  வ ய  து  மு தி ர் வு   கா  ரண மா க   கா  ல மா ன   செய் தி   ஒ ட் டு  மொ த் த  த மி ழ்    சி னி மா   பி ர ப ல ங் க ளை யு ம்  சோ க த் தி ல்   ஆ ழ் த் தி   உ ள் ள து .   இ ய க்  குந ர்   அ மீ ரு க் கு   தி ரை    பிர ப  லங் க  ள்   ஆ று த ல்   கூ றி   வரு கி ன் ற ன ர் .   அ ந் த    அ ம் மா   பா ட் டை   ம ற க் க   மு டி யு மா   இ ய க் கு ந ர்    அ மீ ர்   இ ய க் க த் தி ல்   க ட ந் த   2 0 0 5 ம்   ஆ ண் டு   ஜீ வா ,   ச ர ண் யா   பொ ன் வ ண் ண ன்  ந டி  ப் பி ல்   வெ ளி யா ன   ராம்    ப ட த் தி ல்   இ ட ம் பெ ற் ற   அ ந் த   ‘ ஆ ரா ரி ரா ரோ’   அ ம் மா   பா ட லை   ம ற க் க   மு டி யு மா . .   யு வ ன்   ச ங்  கர்    ரா ஜா   இ சை யி ல்  இ ட ம் பெ ற் ற   அ  ந் த   பா ட லை   பா டா  த   ம க ன் க ளே

த மி ழ் நா  ட் டி ல்   இ ரு க் க  மா ட் டா  ர் க ள்  எ ன் கி ற   அ ள வு க் கு  ப ல ரை யு ம்   செ ன் று   சே ர் ந்த து .   இ ய க் குந ரா க   ஒ ரு    ப க்க  ம்   ப ட ங் க ளை   இ ய க் கி   வ ரு ம்   அ மீ ர் ,   ந டி க ரா க   மு ன்ன ணி   ந டி க ர்  கள்   ப ட த் தி ல்   ந டி த்  து   வரு கி றா  ர்.   யு த் த ம்   செ ய் ,   நி னை த் த து    யா ரோ ,   வ ட செ ன் னை ,   மா ற ன்   உ ள் ளிட் ட   ப ட ங் க ளி ல்   அ சு ர  த்  த ன மா ன   ந டி ப் பை    வெளி  ப்ப டு த் தி  ய  இ  யக் கு ந ர்   அ மீ ர் ,   அ டுத் த தா க   சூ ர் யா வி ன்   வா டி வா சல்   ப ட த் தி லு ம்   மு க் கி ய    க தாபா த் தி ர த்  தி ல்   ந டி க் க   உ ள் ளா ர் .   இ றை வ ன்   மி க பெ ரி யவ ன்   ப ட த் தை   இ ய க் கி    வ ரு கி றா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.