மீனா வை கொ ல் ல துடி த் த பி ர ப ல ந டி கை . .. ! ! ! ப ல வ ரு டங் கள் க ழி த் து உண் மை உ ள றி ய பி ர ப ல ந டி கை . . . ! ! ! அ தி ர் ச் சி யில் உ றைந் த ர சிக ர் க ள் .. . ! ! !

0

தமி ழ்   சி னி  மா வி ல்   குழ ந் தை   ந ட் ச த்தி ர மா க   அறி மு க மா கி ,   பல   வெ ற் றி ப் ப ட ங் க ளில்   ந டி த் த வ ர்  தா ன்  ந டி கை  மீ னா .   90 ஸ்   கா ல க் கட் ட த்  தில்    இ வரை   பி  டி க்கா  த   ந பர் க ளே   இ ரு க் க   மு டி யா து .   அ ந்த   அ ள வி ற் கு   மீ னா   பி  ர ப லமா னா ர் .   க ட ந் த   2 00 9 ம்   ஆ ண் டி ல்   வி த்யா சா  கர்   எ ன் ப வரை   தி ரு ம ண ம்  செ ய் து கொ ண் டா ர் .   தி ரு ம ண த் திற் கு   பி ற கு  க ண வ ரி ன்   முழு   அ னு ம தி யோ டு  ப ட ங்க ளி ல்  ந டி த்  து ம்   வ ந் தா ர் .    தன்   ம  க ள்   நை னி கா வை யும்   ப ட த் தி ல்  ந டி க் க   வை த்தா ர் .   இ த னை ய டு த் து   அ ண் மை யி ல் மீ னா வின்   க ண வர்   உ ட ல் ந ல க் கு றை வா ல்  பா திக் க ப் ப ட்டு   உ யிரி ழ ந் தா ர்.   இ ச் ச ம் பவ ம்   இ ந் தி ய  தி ரை யு ல கி ன ர் க ளை  அ தி ர் ச் சி யி ல்   ஆழ் த் தி யி ரு ந் த து .   மீ னா வை   கொ ல் ல   நி னை த் தே ன்   இ ந் நி லை யி ல் ,

அ ன் பு ள் ள   ர ஜினி கா ந் த்   ப ட த் தி ல்   ந டி த் த   சோ னி யா   போ ஸ் ,   ந டி கை   மீ னா   கு றி  த்து   சி ல   வி  ஷ ய ங் க ளை   ப கிர் ந்  துகொ ண் டி ரு க் கும்  த க வல்   வாய டை க் க  வை த் தி ருக் கி ற து.   அ தாவ து ,   மீனா வு ம் ,  நா னு ம்  அ ந் த  ப ட த் தி ல்   இணை ந் து   ஒ ன் றாக   ந டி த் தோ ம் .   அ ப் போ து   சூ ப்ப ர்   ஸ் டார்   ர ஜி னி யுட ன்   சே ர் ந்து   நா ன்  ப ல  கா ட் சி க ளி ல்  ந டி த் திரு ந் தே ன் .   ஆ னால் ,   ப ட ம்    வெ ளி யா கி   பி ற கு   பா ர் த் தால்   எ ன்  னுடை ய   கா ட் சி க ள்   வர வி ல் லை .  மீ னா வு ம்,  ர ஜி னியு ம்   ஒ ன் றா க   இ ணை  ந் த  ந டி த் த   கா ட் சி க  ள்   ம ட் டு ம்   தா ன்   அ தி க மா க   வ ந் தி ரு ந் த து .

இ த னா ல்   எ ன க் கு   மீ னா வி ன்   மீது   அ தி  க   கோ ப ம்   ஏ ற் ப ட் ட து .    அ வ ரை   கொ ன் று வி ட லா ம்  எ ன் று   கூ ட   எ ன க் கு   தோ ன் றி ய து.    ஏனெ ன் றா ல்   சூ ப் ப ர்    ஸ் டா ரை   எ னக் கு  மி க வு ம்  பி டி க் கு ம் .  அ  ப் ப டி   இ ரு க் கு ம் போ து   எ  ன் னு டை ய   கா ட் சிக ள்   இ ட  ம்  பெறா ம ல்   மீ னா வு டை ய    கா ட்சி  க ள்   ம ட் டு மே  வ ந் த து   எ ன  க்கு   கோ ப த்  தை  ஏ ற் ப டு த்  தி ய து.   இ த னா ல்  சிறி து    நா ட் க ள்   நா ன்   மீ னா வி ன்   மீ து   கோ  ப மாக   இ ரு ந்  தேன்   எ ன் று   வெ ளி ப் ப டை யா க   தெ ரிவி த் து  ள் ளா ர்   சோ னி யா .   ப  ல  வரு ட த்தி ற்கு   பி ற  கு   கூ றி யி ரு க்கு ம்   இ ந் த  த க வ ல்   ரசி க ர் க ளை   ஆச்சரி ய ப்ப ட  வை த்திரு க் கி றது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.