கேப் டன் மில் லர் படத் தில் தனு ஷுக் கு ஜோ டி இ ந்த இ ளம் ந டிகை யா .. . ? ? ? யா ரும் எதிர்ப் பா ர்க்கா த கூட்ட ணி ….! ! ! இ.ணை யத்தி ல் கசி ந் த தக வல் … ! ! ! யாரு ன் னு நீங் க ளே பா ரு ங் க . ..! !!

0

த ற் போ து தமி ழ் சி னி மா   உ  ல   கி ல்  த வி   ர் க்க  மு டி    யாத   ந டி க   ரா க  இரு ந் து   வ ருப   வ ர்   ந   டி க ர்  த னு   ஷ்   .  இ வ ர்   த  ற் போ து   த மி ழ்   மொ   ழி யை யு ம்  தா ண் டி  ஹா   லி வு ட்  ,    டோ லி  வு ட் ,   பா  லி வு ட்   எ ன  அ னை   த் து   மொ   ழி  ப     ட ங்க   ளி   லும்   க ல க்  கி   கொ  ண் டு   வ ரு கி  றா ர் .   இதை ய டு த் து   ச மீ ப   கா   ல  மா   க   தனு ஷ்   ந டிப்  பி ல்   வெ ளி   யா ன   ஜ க மே   த ந்   தி  ர ம்   ,   மா ற  ன்   போன்ற   திரை ப்   பட   ங் க ள்   மா பெ  ரு   ம்   தோ   ல்   வி  ப ட  ங் களா க   அ   மை   ந் த து   .     இத  னால்   த ற்   போ து  நா னே  வ ரு   வே    ன்  , தி ரு ச் சி  ற்   ற ம் ப   ல ம்,   வா த்   தி  போ ன்   ற  ப ல   ப ட ங் க ளி  ல்   பி ஸி   யாக   ந டி  த் து   வ ரு கி   றா ர்   ந டிக ர்   த னு ஷ் . இ ந்   நி லை   யி ல்  த னு   ஷி  ன்   அ   டுத் த   தி ரை  ப் ப ட  த் தை   ரா க் கி   ,   சா   ணி க்கா   யி த   ம்  போ ன் ற   தி ரை ப் பட   ங் க   ளை   இய க்   கிய   அ ரு  ண்   மா  தே   ஸ் வ ர ன்   இ ய க் க   இ ரு க்  கி றா   ர்   .

இ ந்   த   ப ட  த்  தை   ,   ச த் ய   ஜோ தி   பி லி   ம் ஸ்   த யா   ரி க்   க   உ ள்   ள து .   மே  லு   ம்  ச மீ   ப த்   தி ல்   இ ந் த   ப ட த் தி ன்   போ ஸ்   ட ர்   வெ ளி   யா கி   ர சி க    ர் களை   மி க ப் பெ   ரிய   எ தி ர்   பா ர்   ப் பி ல்   ஆ ழ் த்தி   ய து .   கேப் ட ன்   மி ல் ல   ர்  எ ன் று   டை ட் டி ல்   வை க் க ப்  ப ட்   டி ரு   க் கு ம்  இ   ந் த   ப ட  த் தி ல்   மூ ன் று  ந   டி   கை   க ளி ல்   யாரா   வ து   ஒ ரு வ ர்  ந டி க் க   இரு   ந் த தா க   கூ ற ப் ப டு   கிற து .   அ ந் த  வ கை   யி ல்   கீ  ர் த்   தி  செ ட் டி ,   பி ரி ய   ங் கா  மோ   க ன்   ,   கி யா   ரா   அ   த் வா  னி   போ ன்  ற   ந டி   கை க   ளு ட ன்    பே ச்சு    வா ர் த்தை   ந ட  த்   தி ய   தா க  கூ ற ப் ப டு  கி ற து   .  இ தி ல்   ந  டி   கை க ள்  கீ ர் த் தி   செ ட்   டி   மற்   று ம்

கி  யா ரா   அ த்வா   னி   ந டி க் க   ம  று த் து ள்   ள னர் .   இ   த   னால்   இ ந் த   ப ட த்  தி   ல்  த  னுஷு க் கு   ஜோ டி   யா க   ந டி  கை   பி ரி ய   ங்கா    மோக   ன்   நடி   ப் ப   த ற் கு  அதி   க  அ ள   வு   வா    ய் ப்   பு க ள்   இரு ப் ப தா க ,   கூ றப்   ப டுகி ற  து  .   மே  லு ம்   ந டி  கை   பி   ரி ய    ங் கா   மோ க    ன்    ந டி ப்   பி ல்     ச    மீ  ப த்   தி  ல்   வெ     ளி யா   ன   டா   க் ட   ர்   , எ த ற்  கு   ம்   து ணி  ந் த வ   ன்,   டா ன்  போ ன்    ற  தி    ரை ப்   ப ட ங் க ள்   பி ளா க்   ப ஸ் ட   ர்   தி ரை   ப் ப   ட ங் க  ளா க   அ மை   ந்த து   .   இ  தை   ய டு த்   து  மு த ல்   மு   றை   யாக   இ வ ர்   த னு சு டன்   இ   ணை ந்   து  ள் ள தா ல்   இ ந்   த த்   தி ரை   ப்   ப ட   மு ம்  வெ   ற் றி   பெ று   ம்  எ ன்   று    கூ  ற   ப் ப டுகி   ற து …

Leave A Reply

Your email address will not be published.