மு த ல் மு றை யா க இப் ப டி யொ ரு ரோ லி ல் ந டி க் கும் நய ன் தா ரா … ! !! 75 வ து ப ட த் தை ஹி ட் ஆ க்கு வத ற் கு ப லே தி ட் டம் .. .! !! வெ ளி யா ன லே ட்ட ஸ்ட் த க வல் இ தோ …! !! எ திர்ப் பா ர் ப் பி ல் ரசிக ர் க ள் … !! !வீடி யோ உள் ளே . .. !! !

0

தற்   போ  து  த மி   ழ்  சி னி   மா  உ ல கி   ல்  லே டி   சூப் ப ர்  ஸ் டா    ர்   எ ன்   ற   அ   ங் கீ கா   ர த்   தோ டு    இ   ரு ந் து   வ   ரு ப வ ர்   ந    டி கை   ந ய ன் தா ரா    .   அ   து   ம ட்  டு  மல்லா     மல்   அ திக   ச   ம் ப  ள ம்   வாங் கு ம்   ந  டிகையா   க  வும்  இ   ரு ந் து   வரு கி   றா   ர்  .   மே லு ம்   ச மீ   ப த்   தி ல்   இ  வ  ரு க் கும்   இ ய க்கு ன ர்   வி க் னேஷ்   சி வ னு க்கு   ம்   தி ரு  ம ணம்   ஆ கி   இ ரு ந் த து   .   இதை   ய டு   த் து   த ற்   போ து   பா லி வு ட்  ந டி க ர்    ஷா   ரு க் கா ன்   – அ ட் லி   கூட்ட    ணி   யி ல்  உ ரு   வா கு  ம்  ஜ வா   ன்  ப ட   த்தி   ல்  பி ஸி   யா  க   நடி த் த   வரு    கி றா ர்  ந டி   கை  ந ய  ன் தா ரா   .  இ ப் ப  டி   யொரு   நி லை  யி   ல்  ந ய   ன்  தா   ரா  ந டி   க்கு   ம்  7 5   ஆ வது   ப ட த் தி  ன்   அ றி  வி ப்  பு   வெ ளி   யா  கி   உ ள்   ளது .   இந்   த   பட த் தை   இ ய க்  கு ன ர்   ஷ ங் கரி ட ம்   உத வி   இ ய  க் கு   ன  ரா க   ப ணி  யா ற் றி ய   நி  லே ஷ்   கி ரு ஷ்  ணா   எ    ன் பவ ர்   இ ய   க் க  உ ள் ளா ர்.

அ ப் ப டி   இ வ ர்   எழு தி   வை த்   தி  ரு க் கு ம்   மு   தல்   க தை யே   மி   க வும்   பி ர   ம் மா  ண்   ட மா   க வு ம்   ,   ர சி க   ர் க   ளை யு ம்   ,   இல்  ல   த்த    ர   சி க   ளை  யு ம்   க வ   ரும்   வி த   மா க   இ   ரு ந்த   தா ல்  உ ட னே   இ ந்த   க தை   யி   ன்  ந டி ப்   ப த ற்   கு   சம் ம   த ம்  தெ ரி   வி  த் து ள் ளா   ரா ம்  ந டி  கை   ந ய  ன் தா ரா  .   மே லும்   ச மீ ப  கா ல மா   க  ந   டிகை   ந   யன் தா   ரா  சோ   லோ   ஹீ   ரோ   யி   னா க   ந டி   க் கு ம்   ப ட    ங் க ள்  பெ ரி   ய   அ ள   வி  ல்   வ ர   வே ற் பை   பெ ற   வி   ல் லை  .   இ த   னா ல்   த   ன் னு  டை   ய   7 5   ஆ வ து  ப ட த்   தை ,   பெ ரி   து ம்   ந ம்   பி    இ ரு க் கி   றா   ர்   ந   டி கை   ந   ய ன்   தா  ரா   .    இ ந்   த   ப ட த்   தி ல்   ஒரு   சா தா ர   ண    பெ   ண்   ச மை ய   ல்   செய்   து  மி க ப்  பெ ரி ய  ரெ ஸ்   டா ர ன்   ட்   சா  ம் ரா   ஜ்ய  த்   தை   உரு   வா க்   கு வ து ம்    அ வ ரு   க் கு   வ ரு ம்

எ தி ர்   ப் பு   க ளை   யு ம்   எ   ப் ப டி   எ தி ர்   கொ ள்  கி றா ர்   என் கி ற   க தை யை   அ ட் ட கா ச மா க   எ ழு தி யி   ரு க்  கி   றா  ரா ம்    இ ய   க் கு ன ர்   .   இ ந்   த   ப ட த்   தி ல்   நய ன் தா   ரா வு ட  ன் ,   இ ணை   ந்து    ஜெ   ய்   ம ற் று   ம்   ச  த்   ய ரா   ஜ்   ந   டி க்   க   உ ள் ள   ன    ர் .   ஏ ற் க   ன வே   இ வ ர் க   ள்   க   வ ரு  ம்   இ   ணை   ந் து   ந   டி த் த  ரா ஜா   ராணி   ஹி ட்   டா   ன   நி   லை யி   ல்   இ   ந் த   ப ட   த்   தி லு  ம்   அது    கை  கூ டு ம்    எ ன் று   எ தி ர்   பா ர்   க் க   ப் ப    டு கி ற து .   அ தோ   டு    இ ந் த   ப ட த்   தி ல்   ந   டி கை   ந ய ன்    தா ரா   மு   த ல்   மு   றை   யா க   செ    ப்  க   தா பா   த் தி   ரத்  தி ல்   ந டி க்  க   உ ள்   ளா ர்   எ ன் ப து   கு றி ப்  பி ட   த் த க்  கது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.