எ ன்னு டைய 50 வ து பட த் தை நீ ங் க தா ன் எ டுக் கணு ம்.. .! !! ஆ சை யுட ன் இ ய க்கு னரி டம் கே ட்ட சே து பதி. .. ! !! அ ட டே, இ ந் த முன் ன ணி இ யக் குன ரா எ ன் று வி ய ப்பில் ர சிக ர்க ள். ..! !!

0

த மி ழ்  சி    னி மா வி ல்   ஒ ரு    ந டி   கரா க   ஆ ர ம் ப   த் தி ல்   ஒ ரு    சி த் தி ர   க தாபா  த்தி   ர த் தி ல்   ந டி  த் து  த ன து   தி  ற மை யை  வ ள   ர்  த் து க்   கொ ண் டு    ஒ ரு    கா ல க ட்   ட  த் தி ல்   ஹீ ரோ    வா க   அ றி மு க ம்   ஆ கி ய  அ  த ன்  பி ற கு    ம   க் க ள்   ம    த் தியி  ல்   தனக்கெ  ன   ஒ ரு   இ ட   த் தை ப்   பி டி த்   தவ  ர்   தான்   ந டி க ர்   வி ஜ ய்   சே து ப தி .   இ வ ர்   த  ற் போ து  ஏ ரா   ள மா ன   திரை ப் ப ட   ங் க ளி  ல்   நடி  த் து   ள் ளா ர் .  இ வ  ர்   த   மி ழ்   ம ட்   டு ம ல்   லா ம ல்   தெலு   ங்  கு   தி ரை   ப் ப ட   த் தி லு  ம்  அ த ன்   பி ற கு   ஹி   ந்  தி யி   ல்   ந டி க் க  போ    வ தா க  ப  ல   த   க வ ல்   வெ ளி   யா கி   உ ள் ள து .   இ வ  ர்   க  தா நா   யக  னா   க   ம ட்   டு ம ல்      லாம ல்   வி   ல் ல   ன்   போ ன் ற    க தா பா   த் தி ர   த் தி ல்   ந  டி க் க  தொ ட   ங் கி யு   ள் ளா ர் .

அ  ந் த   வ கையி ல்   த ற் போ து   உ  ச் ச   த் தை  எ ட்  டி   உள்  ளா ர்   ந டிக ர்   வி ஜ ய்   சே து ப தி   த ற் போ து    ஹீரோ   வா க   ந டி   த் த தை   வி ட   வி   ல் ல   னா  க  ந டி   த் த   தா ன்   ம   க் க  ள்  ம   த் தி யி ல்   அ தி க   மா ன   வ ர வே   ற் பு   பெற் று    உள் ள து .   அ ந் த   வ  கையி ல்   மா    ஸ் ட ர்   தி ரை  ப்  ப ட த்  தி ல்    ப வா   னி யா க   வும்   வி   க் ர ம்   ப ட   த் தி ல்   ச ந்  த  ன மா க வு ம்   த ன து   வி    ல்  ல ங்   க   க தா பா த்   தி  ர த் தி  ல்   மி    ர ட்   டி   வ ரு கி  ன் றா ர் .  அ ந் த   வகை யி ல்  அ ந் த   தி ரை    ப் ப ட ம்  ந ல்  ல    சூ   ப் ப ர்    ஹி   ட்   ப    ட மா க   அ  மை   ந் த து .   அ ந் த   வ கையி ல் ப ல

த யா ரி   ப் பா ள   ர்  க ள்   வி  ஜ ய்   சே து ப தி   வி  ல்   ல   னா க   ந டி க் க  வை க் க  போ  ட் டி   போ    ட்டு   வ ரு கி   ன் றா   ர் க  ள் .   மேலு  ம்,   ந டி க ர்   வி ஜ ய்   சே து ப தி   மா ர்   க் கெ ட்   மு த்   தத்  தை  து   டு வ த   னா ல்   த ன து   ச  ம் ப ள த்   தை யு ம்   அ வ ர்   தா  று மா க   உ   ய ர்  த்   தி  உ ள் ளா ர் .   இப் ப டி   ஒ ரு   நி லை யி  ல்   வி ஜ ய்   சே து ப தி   த   ன் னு  டை ய   ஐ   ம் ப தா வ   து   தி ரை ப் ப   ட த் தை  இ ந்  த   இய  க்கு ன ர்   தா  ன்   இ ய க் க   வே ண் டு ம்   எ ன் று   ஆ சை   யாக   கே   ட் டு க்   கொ ண்  டு   ள் ளா ர் .  அ து   வே று   யா ரு ம்   கி    டை யா து இ ய க் கு ன ர்   சீ னு   ரா ம சா மி   தா ன் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.