என் கா தல னு க் கு ல வ் லெ ட்ட ர் எ ழு தி எ ன் பெ ற் றோ ரி ட ம் த ர் ம அ டி வா ங்கி னே ன் . . . ! ! ! ர க சி ய த் தை போ ட் டு டை த் த சா ய் ப ல் ல வி. . . ! ! ! அ ப் ப டி எ ன் ன தா ன் எ ழு தி இ ரு க் கா ங் க னு நி ங் க ளே பா ரு ங்க ளே . . . ! !!

0

தெலு ங் கு   திரை யு ல கி ல்   மு ன் னணி    நடி கை யா க   வல ம்   வ ரு பவ ர்   சாய்   பல் ல வி . த மிழி ல்   சி ல   பட ங் க ளி ல்   மு க ம்   தெ ரி யா த    ரோ ல்க ளி  ல்  ந  டி த் து   ந டி கையா  ன   சா ய்  ப ல் ல வி ,   மலையாளத் தி ல்  வெ ளி யா ன   பி ரேம ம்   ப ட த் தி ல்   ஹீ ரோ யி னா க   அ றி மு க மா னா ர் .  அந் த   ப ட ம்   த மி ழி ல்   ம ட் டு மி ன் றி   அ னை  த் து   மொ ழி க ளி லு ம்   செம   ஹி ட்   ஆ னது  .   ப ட ம்   ஹி  ட்   ஆ ன தை    வி ட ,   ப ட த்  தி ல்   ம ல ர்   டீ ச் ச ர்   ரோ லி ல்   ந டி த் த   சா ய்   ப  ல் ல வி   ஒ ட் டு மொ த்  த     இளை ஞ ர் க ள்   ம  ன தை யும்   கவ ர் ந் து   வி ட் டா ர் .   ம ல ர்    டீ ச் ச ர்   –   ஜா  ர் ஜ்    கே ர க் ட ர் க ளி ன்    க் யு ட்  டா  ன   ரொ மா  ன் டி  க்   கா ட் சி க  ள்   தா ன்   இ  ந் த   படத்  தின்   மா ஸ்   ஹி ட் டி ற்கு   கா ர ண ம் . பி ரே ம ம்   ப  ட த் தி ற் கு    பி ற கு   த மிழ் , தெ  லு ங் கு  என   ப ல  மொ ழி க ளி  லு ம்   தே ட ப்படு ம்

நடி கை யா கி   வி ட் டா ர்    சா ய்   பல்லவி.  இ வ ருக் கெ ன் று   த னி  ர சி க ர் க ள்   ப ட் டா ள மே   உ ள்ள து .   சி று வ யது   மு த ல்  ந ட ன த்  தில்   அ தி க   ஆ ர் வ ம்   கொ ண் ட   சா ய்  ப ல் ல வி   2 0 08 ம்   ஆ ண் டு  வி ஜ ய்  தொ லை க்கா ட் சியி ல்   ந டை பெ ற்  ற  ‘ உ ங் க ளி ல்   யா ர்   அ டு த் த   பி ர பு தே வா ’  எ  ன் ற      நட ன  நி க ழ் ச்சி யி ல்  ப ங் கே ற் றார் .   இ த னை யடு த்  து ,  2 0  0  9 ம்  ஆ ண்  டு  இ . டி . வி .   தெ லு ங் கு    நி க ழ் ச்  சியான   தி   அ ல் டி  மே ட் டு   டே ன் சு   நி கழ் ச்  சியி லு ம்   க ல ந்  து  கொ ண் டா ர் .   இ த ன்   பி ன்பு ,   2  0 1 5 ம்    ஆ ண் டி ல்   வெ ளி  வந்த

‘ பி ரே ம ம் ’  ப ட த் தி ல்   சா ய்   ப ல் ல வி   ம ல ர்   எ ன்ற   க தா பா த் திர த் தி ல்   ந டித் த த ன்   மூ லம்   ம க் க ளி ன்   க வ ன த்தை   ஈ ர் த் தா ர்.   தெ லு ங் கு   ப டங் க ளி ல்   ந டி க் க  ஆ ர ம் பி த் த   சா  ய்   ப ல் ல வி க் கு  அ டு த் த டு த்து   வெ ற் றிப் ப ட ங் க ளாக   அ மை ந் ததா ல் ,   குறு கி ய   கா லத் தி லே யே   சா ய்  ப ல் ல வி  மு ன் ன ணி   நடி கை யா க   உய ர் ந் தா ர் .    கா த ல்  க டி த ம்  எ ழு தி ய  சா ய்   பல் ல வி   சமீ ப த் தி ல்   பே ட் டி  ஒ ன் றி ல்  பே ட் டி  கொ டு த் த  ந டி கை   சாய்   ப ல் ல வி   ம ன ம்  தி  ற ந் து  பே சி யு ள் ளா ர் .  அ வ ர்   பே சு கை யி ல்   ,

நான்   7 – ம்  வ கு ப் பு   ப டி க்  கு  ம்    போ து ,   கா  த ல்   க டி த ம்   எ ழு தி   இ ரு க் கி றே ன்.    எ ன் னு டன்    ப டித் த   ஒ ரு   பை ய னு க் கு   அ ந் த   கா த ல்   க டி த த் தை   எ ழு தி  இ ரு ந் தே  ன் .   அ ப் போ . .    எ ன க் கு   அ றி யா த   வ ய சி ல்  அ ந் த   கடி த ம்   எ ழு தி னே ன் .   இ தை ப்  பா ர் த் த   எ ன்   பெற்  றோர் ,   எ ன் னை   அ டி த்து   வெ ளு த் து   வா ங் கின ர் .   அ தி லி ரு ந் து   நா ன்   வே ற   யா ரு க் கு ம்   கா த ல்   கடி த ம்   எ ழு தி ய து   கி  டை யா து  எ ன் றா ர் .  தற்போது,  இ வ ர்   ந டித் து ள் ள   ‘ கா ர் கி ’   தி ரைப் ப ட  ம்  வ  ரு ம்   ஜூ லை   1 5 – ம்   வெ  ளி யா க   உ ள் ள து    எ ன் ப து   கு றி ப்  பி ட த் த க் க து  .

Leave A Reply

Your email address will not be published.