ந டிக ர் அ ஜி த் தி ன் ச மீ ப த் தி ய கு டும் ப பா ர் ட்டி யி ல் , ம து பா ன மா. . . ? ? ? க டு ம் வி ம ர் ச னங் க ளு க் கு உ ள் ளா ன பு கைப் ப ட ம் . . . ! ! ! பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து வா ய டை த் து போ ன ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

ந டிக ர்   அஜி த்  த மி ழ்   சி னி மா  வி ன்    உ ச்ச   ந ட் ச த் தி ர மா க   தி க ழ்ந் து    வ ருப வ ர்   நடி க ர்   அஜி த் ,  இ வ ர்  ந டி ப் பி  ல்   வெளி யா கு ம்  தி ரை ப்ப ட ம்  எ ப் போ தும்   ம க்க ளி டை யே  மா பெ ரும்   வ ர வேற் பை   பெற் று   வெ ற் றி யடை ந் து  வ ரு கிற து .   அந்த   வ கையி ல்   க டை சி யாக   அ வ ர்  ந டி ப் பி ல்  வெ ளி யா ன  வ லி மை   தி ரைப் ப டம்   எ ன்ன தா ன்  க ல வையா ன   விம ர் ச னங் க ளை  பெ ற் றா லு ம்  உ ல க ளவி ல் நடி க ர்  அஜி த்   ந டி ப் பி ல்    இ ய க் கு ன ர்   எ ச் . வி னோ த்   உ ரு வா கி யு ள் ள   வ லி மை  தி ரை ப் பட ம்   உ ல கள வி ல்  உ ள் ள  அ னை த் து   ர சி க ர் க ளிடை யே யு ம்   பெ ரி ய   எ தி ர் பா ர் ப் பை   ஏ ற் படு த் தி யு ள் ள து .   மே லு ம்   இ ப் ப ட ம்   அ டு த் த   மா த ம்   பொ ங் க ல்   அ ன்று   பி ர  மாண் ட மா க   உ ல க மு ழு வ து ம்    வெளி யா க வு ள் ள து ,   இ  தற்காக   ர சி க ர் க ள்  அ னைவ ரும்   கா த் து   கொண் டு  இ ரு க் கி ன் ற ன ர் .

இ த னி டை யே   இ ப் ப  டம்   வெ ளி யா க   இ  ன்னு  ம்   ஒ ரு   மா  த மே   இ ரு க்  கு ம்   நி லை யி ல்   த ற்போ து   வ லி  மை   ப  ட த் தி ன்  அ டு த் த  டு  த் த   அ ப் டே ட் டு க ள்   தொ ட ர் ந் து   வ ந் த ப டி  இ ரு க் கி ற து.   இ ந் நி லை யி ல்   வலி மை   ப ட த் தி ன்   எ டி ட் டிங்   ப ணி க ள்   மு டிவ டை ந் த நி லை யி ல்   அ ந் த  ப ட த் தை   பா ர் த்து வி ட் டு   இ ய க் கு ன ர்   வி னோ த் தை   ந டி க ர்   அ ஜி த்   கு மா ர்   பு க ழ் ந் து   த ள் ளி  ய தா க  த க வ ல்   வெ ளி யா  கி யு ள் ள து.   அ த ன்  ப டி   அ ஜி த்  ”

எ ன் னு டை ய   சி னி மா   கே ரி ய ரி ல்   வ லி மை   தி ரை ப் ப ட ம்   தா ன்   பெ ஸ்  ட்   பட  ம் .   நீ ண் ட  நா ட் க ளு க் கு   பி ற கு  எ ன து   ர சி க ர் க ளு க் கு   இ ந் த    திரை ப் ப ட  ம்     ஒ  ரு    வி ரு ந் தா க  அ  மையு ம் .   ப ட   த் தி  ன்   ஒ வ்வொ ரு   கா ட்  சி யு ம்   நி னை த் து   பா ர் த் த தை   வி ட   ரொ ம்ப   சூ ப் ப ரா   வ ந் து ரு  க் கு .   ச ண் டை க் கா ட் சி ,   செ ன்டி மெ  ன்ட்   கா ட்  சி   எ ன   எ ல் லா மே   சி ற ப் பா  இ  ருக்  கு.   நி  ச் ச ய ம்   பொ ங் கலு க் கு    இ ந் த   தி ரை ப் ப ட ம்   வ சூ லை   கு வி க் கு ம் ”   எ ன   அ  ஜி த்   பு க ழ் ந் து   த ள் ளி யு ள் ளா ர்.

ரூ .2 0 0  கோ டி க் கு ம்  வசூ லை  கு வி த் து  சா த னை   ப டைத் த து .   அ ப்ப ட த் தை  தொ ட ர் ந் து  மீ  ண் டும்   அ ஜி த்  இ ய க் கு ந ர்  எ ச் .வி னோ த்  இ ய க்க த்  தி ல்  அ வ ரின்   6 1 -வ து   திரை ப் ப ட மா க   உரு வா கி   வரு ம்   A K6 1   தி ரை ப் பட த் தி ல்  ந டி த் து   வ ந் தா ர் .   பெ ரி ய  எ தி ர் பா ர் ப் பை   ஏற் ப டு த் தி யு ள் ள  அ ப் ப ட த் தில்   அ ஜி த்   க தா பா த் தி ர ம்   எ ப் ப டி   இ ருக் கு ம்   எ ன   அ னைவ ரு ம்   எ தி ர் பா ர் த் து    வ ருகி ன் ற னர் .    அ ஜி த்தி ன்   கு டும் ப   பா ர்ட் டி   இ த ற்கி டை யே  த ற் போ து   ந டி க ர்  அ ஜி த்  அ வ ரி ன்  ம னை வி ,  ம க ள் ,  ம க ன்   எ ன   கு டு ம் ப த்து ட ன்

ஒ ரு   பா ர் ட்டி   வி ரு ந் தி ல்   க ல ந்து   கொ ண் ட   புகை ப் ப ட ம்   வெ ளியா கி யு ள்ள து .   ஆ னா ல்  அ ந் த   பு கைப் ப ட த் தில்   அ ஜி த்  கை யி ல்  கி ளா ஸ்   அ வ ரி ன்  அ ரு கி ல்  ந ப ரி ன்  கை யி ல்   ம து பா ன ம்  உ ள் ள து   போ ல்  தெ ரி கி ற து .  இ தை   க ண் ட  இ ணை ய த ள   வாசி க ள்  ப ல்வே று  வி த மாக   அந் த   பு கை ப்ப ட த் தை  வி ம ர் சி த்து   ப தி வி ட்டு   வ ரு கி ன்ற ன ர் .   மேலு ம்   த ற் போ து  பி ரா ன் ஸ்  நா ட் டி ல்   உ ள் ள  அ ஜி த்   அ ங் கு  எ டு க் க ப் ப ட்ட   பு கை ப் ப ட மா   எ ன்ப து   ச ரி யா க   தெ ரிய வி ல் லை .  இ தோ   அ ந் த   பு கைப் ப ட த் தை   நீ ங் க ளே    பா ரு ங் க ள் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.