குழ ந் தை பெ ற் று கொ ள் ள மா ட்டேன் எ ன சொ ன் ன ரா ம் ச ர ண் ம னை வி. . . ! ! ! வி ரு து கொடு ப் ப தா க கூ றி ய ச த் கு ரு . . . !! ! எ ன் ன து , கு ழ ந் தை இ ல்லா த வ ர் க் கு வி ருதா . . . ? ? ? வீ டி யோ வை பா ர் த் த ஆ ச் ச ர் ய த் தி ல் ர சி க ர் க ள் . .. ! ! !

0

தெ லு ங் கு    சி னி மாவி  ன்  ந ட் ச  த் தி ர   ந டி க ர்  ரா  ம்   ச ர ணி ன்  மனை வி   உ ப  ஸ் னா ச மீ ப  த் தி ல்    ச த் கு  ரு    உ  ட ன்  உ    ரையா டி  னா ர் .   அ ப் போ து   தா  ன்    குழந் தை    பெற் று க்கொ ள் ளா த து   பற் றி   பேசி    இ ரு க் கி றா ர்   அ வர் .   ”  நான்   தி ரு ம ண ம்   செ ய்  து   1 0  வ ரு ட ங் க ள்   ஆ கி ற து .   ம கி ழ்  ச் சி யா க   தா ன்   இ ரு க் கி றே ன் .   கு ழந் தை  கள்    பெ ற் று   கொ ள் ள வி ல்  லை .   ஆ  னா ல்  எ  ல் லோரு  ம்   எ ன் னுடை  ய   R R R   ப ற் றி   கே ள்  வி   கே ட் கி றா  ர் க ள் .   R e l  a ti o n s h i p ,   A b  i l i t y   to   R e p r o d u ce ,   R o l e   in   L i f e   ஆ கி யவற் றை   ப ற்றி   எ ல் லோ  ரு ம்   கே ட் கி றா ர் க ள்   என  ராம்    ச ர ண்   மனை  வி   தெ ரி வி த் து   இ ரு க் கி றா ர்  .   அ த ற் கு   ப தி ல்   அ ளி த் த   ச த் கு ரு   உ ப ஸ் னா வு க் கு   வி ரு து   கொ டு ப் ப தா க   கூ றி   இ ரு க் கி றா ர் .   ” கு ழ ந்தை   பெ ற    மு டிந்  து ம்   வே ண் டா ம்   எ ன  சொ ல் லு ம்  பெ ண்  க ளு க்கு   வி ரு  து   கொ டு க் கி றே ன் .

நீ ங்  க   பு லி யா க   இ ரு ந் தா ல்   நி   ச்  சய ம்   கு  ழ ந்தை   பெ ற   வே ண் டு ம்   எ ன   சொ ல் ல   இ  ரு ப் பே ன் .   ஏ னெ ன் றா ல்   பு லி   அ ழி யு ம்   க ட்  ட த் தி ல்   இ ரு க் கி ற து . ”   ” ஆ னா ல்   ம னி த ன்  அ ப்  படி    இல்  லை ,   இ ன் னு ம்   3 0 – 3 5   வ ரு ட ங் க  ளி ல்   1 0  பி  ல்லி ய ன்   எ ன் ற   மை ல் க ல் லை   ம க் க ள்   தொ கை   தொ  ட்டு  விடு ம் .   அ  ப் ப டி   இரு க் க   ம க் க  ள்   தொ கை   கு றை ந் தா ல்   கு ளோப  ல்  வா ர் மி ங்  கு றை யு ம் ”   எ ன   தெ ரி  வி த் து   இ ரு க் கி றா ர் .   அ த ற் கு   உ ப ஸ் னா  ”  என்   அ ம் மா வு ம் ,   மா மி யா ரு ம்   உ ங் க ளு க் கு   க ண் டி ப் பா க   கா ல்   ப ண் ணு வா ங் க ”   எ ன   கா மெ டியா க   கூ றி   இ ருக்கி  றா ர் .

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.