தனு ஷி ட ம் டி டி கே ட் ட ஒ ற் றை க் கே ள் வி . . . ! ! ! நீ ங்க எ ல் லா ம் அ ட ங் க வே மா ட் டீ ங் க ளா . . . ? ? ? ச ர மா ரி யா க தி ட் டு ம் ர சி கர் க ள் . . . ! ! !

0

பி ரப ல  டிவி    நி க ழ் ச் சி   தொ கு ப் பா ளி னி  யா ன   டி டி   போ ட் ட   ட் வீ ட் டை   பா ர் த் த வ ர் க ள்   அ ட ங் க வே   மா ட் டீ ங் க ளா   என  கே ள் வி   எ ழு ப் பி யு ள் ள ன ர் .   தி   கி  ரே  மே ன்   ஹா லி வு ட்    பட  ம்     ரு ஸோ   ச கோ த ரர்  கள்   இ ய க்  க த்  தில்    த னு ஷ்  ந டி த் தி ரு க் கும்    தி   கி ரே   மேன்   ஹா லிவு ட்   ப ட ம்   ஜூ லை   22 ம்  தேதி   நெ ட் ஃப் ளி க் ஸில்   வெ ளி யா க வி ரு க் கிற  து .  இ ந் நி லையி ல்   ப் ரீ மிய ர்   கா ட் சி யி ல்   த னு ஷ்  க ல ந் து   கொண் டா ர் .  ப ட த் தை   பார் த்த வ ர் க ள்   அனை வ ரும்   த னுஷின்   ந டி ப் பை   பா ராட் டி யு ள் ள ன ர் .  தி   கி ரே   மே னு க் கா க   அ மெ ரிக் கா வி ல்   இரு க் கு ம்   த னுஷி ட ம்   சில   கே ள் விக ள்   கேட் க ப் ப ட்ட து .   அதற் கு   அ வ ர்   சுவா ர ஸ் ய மா க  ப தி  ல் அ ளி த் தார்.

தி   கி ரே   மே ன்   பட   வா ய் ப் பு எ ப் ப டி   கி டைத் தது  எ ன்று   த னு ஷிட ம்   கேட் க ப் ப ட் ட து.   எ னக்  கு  தெ ரி ய வி ல் லை   எ ன் று   த னு ஷ்  கா மெ டி  யாக   சொ ன் ன தை  கே ட் டு   அ ங்  கி ரு ந் த  அ னை வ ரு ம்   சி ரி த்  தார் க ள் .   அ  ந்த   வீ டி யோ   ச மூ க   வ லை த ள ங் க ளி ல்   வெ ளி யா கி   ர சி க ர் க ளை     க வ ர் ந் தி ரு க் கி ற து .   டி டி யி ன்   கே ள்  வி  த னு ஷி ன்   வீ டி யோ வை   பா ர் த்  த   டி வி   நி க ழ் ச் சி   தொ கு ப் பா ளி னி   டி டி   கூ றி யி ரு ப் பதா  வது ,    இ தை   பா ர் க் கு ம் போ து   எ வ் வ ள வு   பெ ரு மையா க    இ ரு க் கி ற து  எ ன் ப  தை  வி  வரி க் க   மு டி ய வி ல் லை   டி   சா  ர் .   அ மெ ரி க் கா ல   மா ஸ்   ப ண் றீ ங் க .   பி ன் கு றி ப் பு

ஒ ரு   சீ ட்   த ள் ளி   இ ரு  க் கி ற   அ ந் த   ப்ரி  ட்ஜெ ர் ட ன்   ஹீ  ரோ   வா ட் ஸ் ஆ ப்  ந ம்  ப ர்   கி டை க் கு மா   எ ன  கே ட்டி ரு க் கிறா ர் .   டி டி யி ன்    க மெ ண் ட் டை   பா ர் த் தவ  ர் கள்    கூ றி யி ருப்  பதா  வ து ,  த னு  ஷ்   ப க்க  த் தில்   இ ரு க் கு  ம்   பெ ண் ணி ன்  ந ம்  ப ர்   எங் க ளு க் கு   கி டை க் கு மா ? .   ஏ ம் மா   டி டி ,   அ ட ங் க வே  மா ட் டீ ங்  களா  ? .   த னு ஷ்  அ  ண் ணாவை   பா  ர்த்  தால்  எ ப் ப டி   தெ ரி கி ற து ?    ஷாரு க்  கா னை  அ  டு த் து   ப் ரி ட் ஜெர்  டன்    ஹீ ரோ வு ட னு ம்   சே ர் ந் து  போ ட் டோ   எ டு த்  து  இ ன் ஸ் டா கி ராம் ல   போ ட ணு ம்.   அ தா னே .   அ ண் ணா ,   டி டி   அக் கா    கேட் ட   ந ம் ப ரை   கொ டு க் கா தீ ங் க  எ ன   தெ ரி வி த் து ள் ள ன ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.