ஷோ பாவை நா ன் ப ல த ட வை அடி த் து ள் ளே ன் . . . ! ! ! ஆ னா ள் அ வ ள் எ ன் மே ல் கோ ப ப் ப ட வி ல் லை . . . ! ! ! சீ க் ரெ ட் டை போ ட் டு டைத்த எ ஸ் . ச ந் தி ர சே க ர் . . . ! ! ! அ வ ர் கூ றி ய தை கே ட் டு ஷா க் கா ன ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

ந டி க ர்   வி ஜ ய்    த மிழ்   சி னி மா வில்   உச் ச  ந ட் சத் திர நா யகனாக வலம்  வ ரு ப வ ர்  ந டி க ர்  வி ஜ ய்  .   சி று வர் க ள்   மு  த ல்  பெ ரி  யவ ர்  கள்   வ ரை   அ னை வ ரி ன் மன தி ல்   இ ட ம்   பி டி த் து    த ன க்  கென் று   அந்  த ஸ் த் தை   பெ ற் று ள் ளா ர்  ந டி க ர்    வி ஜ ய் .   ச மீ ப த் தி ல் ,   சன்  பி க் ச ர் ஸ்   த யா ரி ப்  பில் ,   நெ ல் ச ன்   இ ய க் க த்  தி ல் ,  ந டிக ர்   வி ஜ ய்   ந டி ப் பி ல்   ‘ பீ ஸ்ட்  ’   தி ரை ப் ப ட ம்   த மி  ழ க ம்   மு ழு  வ து ம்    வெ ளி யா ன து  .   இ ப் ப  ட ம்    வ சூ லி ல்   மா பெ  ரு ம்   சா த  னை யை   ப டை த்  து ள் ள து .  பீ  ஸ் ட்   ப ட த் தை    தொ ட ர் ந் து   ந டி க ர்  வி ஜ ய் யின்   6 6    வ து   ப டத் தை   தெ லு ங் கு    இ ய க் கு ந ர்   வம் சி   பை டி  ப ள் ளி   இ யக் கி   வ ரு கி றா ர் .     சஷ் டி ய  ப்த    பூர் த் தி   வி ழா   ச மீ ப த்தி ல்   ந டி க ர்   வி ஜ ய் யி ன்   த ந் தை    எ ஸ் . ச ந் திர சே க ரு க் கு  ம் ,  தா ய்   ஷோ பா வி ற் கு ம்   தி ரு க் க டை யூ ரி ல்   8 0 வ து   ச ஷ் டி ய ப் த   பூ ர் த் தி   வி ழா   ந ட ந் த து .

த ன் னு டை ய   8 0வது   ம ணி  வி ழா வை யு  ம்   மி க வு ம்   எ ளி மை யாக  ந ட த் தி   மு டி த் தா ர் .    ஆ னா ல் ,  இ ந் த  வி ழா வி  ற் கு   வி ஜ ய்   ம ற் று ம்   அவ  ரது   ம னை வி ,   பி ள் ளை க ள்   யா ரு ம்   இ ந் த   விழா வி  ல்  க ல ந் து   கொ ள் ள வி ல்  லை .   எ ஸ் . ஏ . சந் தி ர சே க ர்   த ங் க ளு டை ய   ம  ணி   வி ழா     பு கை ப் ப ட ங் க ளை   ச மூ க  வ லை  த்த ள த் தி ல்   வெ ளி  யி ட் டு ,   8 0   வ ய து  பூ ர் த் தி . . .   தி ரு க் க டை யூ ர்   அமி ர்  த க டேஸ் வ ர ர்   கோ யி லி ல்   சி ற ப் பு  யா க பூ ஜை   செ ய் து   சா மி    த ரிச ன ம்    செ ய் தோ ம்   என   ப தி  விட் டு ள் ளா ர் .    ஷோ பா வை  ப ல    த ட வை   அடி  த் தி ரு க் கி  றே ன்   .   ச மீ ப த் தி ல்  பே ட் டி    ஒ ன் றி ல்   த ன் னுடை  ய   வா ழ் க் கை யைப்  ப ற்  றி   எஸ் . ச ந் தி ர  சேக ர்   ம  ன ம்   வி ட் டு   பே சி யு ள் ளா ர் .

அ ப் பே ட்டி யி ல்   அ வ ர் ,   எ ன்   தி ரு  மண த் தி ற் கு ,    எ ன து    அ ம் மா ,   அண்  ண ன்   எ ல்லா ரு ம்  வ ந்தா  ர்க ள்    ஆ னா ல்   க டை சி   வ ரை   என்    அ ப் பா வ ர வே   இல்  லை .   சி வா ஜி  அ ண்ண  ன்   ம னை வி   க ம  லா ம் மா   தா லி   எ டு த் து   கொ டு க் க    நா ன்   ஷோ பா   க ழு த் தி ல்   க ட் டினே  ன் .   எ ன க் கு   இ ர ண் டு   கு ழ ந் தை க ள்   பி ற ந்த  னர் .   ஆ னா ல் ,   நா ன்   மு  ர ட் டு   பை ய ன் ,   கோ ப க் கா ர ன் .   ஆ னா ல்   நா ன்   எ ப் ப டி ப ட் ட வன்    எ ன் ப து   ஷோ பா வு க்கு   ம  ட்டு  ம்   தா ன்   ந ன் றாக    தெ ரி யு ம் .   ப ல மு றை   அ வ ளை   நா ன்   அ டி த் தி ரு க் கி றே ன் .   வே று   ஒ ரு வ ரா க   இ ரு ந் தா ல்   எ  ன் னை   வி ட் டு   பி ரி ந் து   செ ன் றி ரு ப் பா ர் .

ஆ னா ல்   ஷோ பா   அ ப் ப டி   இ ல் லை .    அ வ ள்   இல் லா ம ல்   நா ன்    இ ல் லை.   நா ன்   இ ல் லா ம ல்   அ வள்   இ ல் லை .   அ டி த் துவி ட் டா லு ம்    ம று நா ள்   அ வ ளி  ட ம்   செ ன்று   நா ன்    ம ன்னி  ப்பு    கேட் பே ன் .    உ ட னே   அ வள்   அ னை  த்தை  யு  ம்   ம றந் து வி  ட் டு   பு து   காத ல னா  க  எ ன்  னை  ஏ ற் று க்    கொ ள் வா ள் .   என்னு  டை ய  எ ன ர் ஜி யே    அ வ ள் தா ன் .   க ட வு ளி ட ம்   ஒ ன் று   வே ண் டி க் கொ ள் கி றே ன் .   அ வ ள து   கா த ல னா க   இ ன் று   வ ரை   வா ழ் ந் து   கொ ண் டி ரு க் கி றே ன் .   க டை சி   வ ரை  கா  தல னா  க   இரு க்  க     வே ண் டு ம் .  இ  வ் வா று  அ வ  ர்   மன  ம்  தி ற ந்  து   பேசி னா  ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.