ர ஜி னி யால் பி ரப ல ந டி கை க்கு ஏ ற் பட் ட நி லை மை.. .! !! நா ன் ர ஜி னி யு டன் ந டி க்கா மல் இரு ந்தி ருக் கலா ம். .. ? ? ? புல ம்பு ம் மு ன்ன ணி நடி கை.. .! !! யா ர் அந் த ந டிகை ன்னு தெ றி ச்ச நி ங் க ளே ஷாக் க யிடு வி ங் க . ..! ! !

0

த மி ழ் தி ரையு  ல கி ல்  மு ன் ன ணி   ந டி க   ரா க  ம ட் டு ம  ல்    லா ம ல்   த  மி ழ்   தி    ரை யு   ல கி ல்  சூ ப் ப ர்   ஸ் டா ரா க  இ த் த னை   ஆண்   டுகளாக  ப ட  த்தை  வைத் தி  ரு க் கும்  ஒ ரே ந  டிக ர் ரஜி னி காந் த் .  இவ ர்  ஆ ர ம்ப  கா ல  த் தி ல்   ப  ட் ட   க   ஷ் ட த் திற் கு   பிற கு தா ன்  சி   னி மா  உ   லகி ல்  இ வரால்   சா   தி க்க  மு டி  ந் தது .   அத ன்   பி ற கு  பு க   ழ் ,  ப   ண ம் ,  ம   க் க ள்  செ ல் வ ம்  என   அ னைத்   தை யு ம்    இ வர்  சி   னி மா  வி ற் கு   வ ந்த     பி றகு தா ன்   பெற் று   ள் ளா ர்  எ ன் பது   கு றிப் பி ட   த் தக் க து .   மே லு ம் ,   சினி மா   வா ழ்  க்கை   க் கே   வி  த் யா ச  மா க  இ ந் த  ப ட  ம் தா ன்   மு  த் து   மற் று ம் ப டை ய ப் பா .  இந் த  இ ரண்  டு  தி ரை ப் ப ட த் தையும்   கே . எஸ் . ர வி க் கு மா ர்   இய க்கி   இ ரு   ப் பா ர் .

இ ந் த  இ ர   ண் டு  தி ரை   ப்பட  த்தி ன்   வெ  ற் றி   க் கு    பி ற கு   ந டி க ர்   ர ஜி னி க் கு  ஒ  ரு  மா    ஸ்   ஹீ  ரோ  எ ன் ற   அ   ந்த ஸ்   தை   த   மிழ்   சி  னி மா வி ல்   வ  ந் த து .  அ ந் த  வ கை யி ல்  ந டி க ர்   ரஜி னி யி ன்  ந டி ப்பு  க   டைசி யா   க   வெ   ளி வ ந் த   தி ரை   ப் பட ம்  தான்   அ   ண் ணா த்த .   இ ந் த  தி ரை ப்ப   ட த் தி ல்  ந டி கை   கீ ர்த் தி   சு ரே ஷ்    ரஜி னி க் கு   தா  ங் கி யா   க   நடி   த் தி ரு  ப்பா ர் .    மே லு ம்   ,  அ ந்த   திரைப் ப    ட த் தி ல்   நடி  கர்  ர ஜி னியு டன்   ந டி   ப் ப த   ற் காக   பெ ரி ய   பட   வா ய்   ப்   பு க    ளை   கூ ட   வே ண் டா ம்   எ ன் று   ஒ   து க்  கி   வி ட்   டா ராம்   ந டிகை   கீர் த் தி  சு ரே ஷ் .

அ தி ல்   ஒரு   திரை  ப்ப ட  ம்    தா ன்   பொ  ன் னி யி ன்   செ ல்வன்  அ ந் த  தி ரை ப் ப  டத் தி ல்   வ ரும்  கு  ந்த  வை என் ற  க தா பா த்திர   த்தில்  மு தன்   முத லி ல் ந டி கை  கீர்த்தி  சு ரே  ஷ் ந டி க்க   இ ரு  ந் த தாம்.   ஆ னால்,  அ ண்ணா த் த  ப ட   த் தி ல்   ர ஜி   னியு ட   ன்   ந டி க் க   வே ண் டு ம்   எ ன் ற   ஒ ரே  கா ர   ண த்தி  னா ல்  இ ந் த   ப ட த் தில்  நடி க்க  மா   ட்டே ன்  என் று  சொ ல்  லிவி  ட்டா ர்.  அத ன்  பி ற கு  அந் த  தி ரை   ப் ப டம்   வெ   ளி வ ந் து  ப   ல ரு ம்   கி   ண்   ட ல்  செ ய் த   கா ர   ணத் தி   னா ல்   ஒ ரு வே   ளை   பொ  ன் னி யி ன்   செ ல்வ ன்   தி ரை ப் ப   ட த் தி  ந டி த் தி  ரு ந் திரு க்   க லா ம்  எ ன் று   கீ ர் த்தி   சு ரே ஷ்   கூறி   ய தா க   ப ல   த கவ   ல் க ள்  வெ ளி   யா கி   வ ரு கி   ன் ற து …

Leave A Reply

Your email address will not be published.