17 மொ ழி களி ல், 48 ஆயி ர த் திற் கு ம் மே ல் பா ட ல் களை பா டி ய பா ட கி ஜா ன கியி ன் த ற் போ தை ய நி லை எ ன் ன தெ ரி யு மா. ..? ? ? 77 வ ய தி ல் எ ப் ப டி உள் ளா ர் பாரு ங் கள்.. .! ! ! ப ல ர சிக ர் களை விய க்க வை த்த பா ட கி யி ன் பு கை ப்ப டம் உ ள் ளே.. .!!!

0

இ ந் தி  ய  சி   னிமா   உ   ல கி ல் ஏரா   ள மான   பிர ப ல  பா டக ர்   ம  ட்டு ம்   பாட   கி க ள்  இ ருந்   து  வ ருகி  ன் றா ர் க ள்.   அ வ ர் க   ளு டை ய  கு ர லி   ன்  மூ   லம்  பாட லை    பாடி  த  ன  க் கெ ன   ஒ   ரு  ர சி க ர்   ப ட்டா   ள த்தை   உ ரு வா   க் கி  உ ள் ளா  ர்க ள் .  அந்த  வ கை யி ல்   பா டகி   எ ஸ் . ஜான கி   எ ன் ப  வ ரு ம்   ஒரு வ ர்.   மே லு  ம் ,   1 95 7 ஆ  ம்  ஆ ண் டு    வெ ளி  யா ன  வி    தி யி  ன்   வி ளை   யா  ட் டு   எ ன் ற   தி ரை ப் ப   ட த் தின்   பி ன்   ன  ணிப்   பா ட கி  யா க    அ றி மு   க மானா   ர் . இ வ ர்   இது வ ரை   கி   ட் டத் த   ட் ட   4 8   ஆ யி ர   த் திற் கு ம்   மே   ற்ப ட் ட   பா ட   ல்க ளை   1 7   மொ ழி களி  ல்  பா டி யு ள் ளா ர்   எ ன்ப  து   கு  றி   ப்  பி ட த்  த   க் க  து .   மே  லு ம் ,    இ  வ ர்   1 9 5 9   ஆ ம்    ஆ ண் டு   ரா   ம் பி ர சா    த்   எ  ன் ப வ ரை   தி   ரு ம  ணம்   செ ய் து   கொ   ண்டார்.    அவ ர்   1 99 7   ஆம்   ஆ ண் டு    மா   ர   டை ப்   பு   கா ர  ண மாக  கா  ல   மா   னா    ர் .

இ வர் க   ளு  க் கு   மு ர ளி   கி ருஷ் ணா   எ ன் ற    ஒ ரு   ம க   ன்   இ ரு க்கி  ன்  றா ர் .  அ வ ர்   த ற் போ து   ஹை த   ரா  பாதி ல்    வசி    த் து  வ ரு கி   ன் றார் .   மே லு ம் ,    தன  து  மூ ன் று  வ ய    தி லேயே   இ  சை யை   க   ற்க    ஆ  ர  ம் பி   த் து   ப த் து   வ   ய து  வ ரை   க ற் று  வ ந் தா ர் .   அ  த ன்   பி ற கு  ஏ  வி எம்    ஸ் டு டி யோ வி ல்    கு  ழு   பா     டியா க  பாடு  ம்  வா    ய் ப் பு    இ வ ரு  க் கு  கி  டை   த் த து.    தற் போ து  அ வரு க் கு    77   வ  ய து    ஆகி ன் ற து  . ஆ னா லும் ,    அ வ  ர து   கு ர ல்  ந டு   க் க   ம் இ ல்லாமல் தனது சிற ப்பான குரலின் மூ லம் பாடி ப லரையு ம் கவர் ந்து வருகி ன் றா ர் .   இ  ரு ந் தா லு ம்    அ வ ர்   த   மி  ழி ல்   அ  தி க மா   ன   பா ட லை  பா  ட வி  ல் லை   ம லை   யாள ம் மட்டு ம்    க   ண் ட   மொ   ழி களை

தா   ன்  இ வ ர்   அ    தி க மா   ன   பாட ல் க ளை  பா டி   உ ள் ளா     ர் .மே லு ம் ,   அ  டி   க்கடி    இ வ ரு ம்   உ ட   ல்   நல      க் குறைவா ல் இ றந் து வி ட்டார் என்று பல வத ந்திக ள் பரவ ப்பட்டு வ ருகி   ன் ற து .   அ ந் த  வ  கையி ல்   ச மீ ப   த் தி ல்   இவ ர்   உ ள் ள  கு   றை வா   ல்   ம ரு   த் துவ ம   னை   அ  னு ப   விக் க ப் ப  ட் டுள்    ளா ர் .  அ ந் த   ச  மீப  த் தி ல்    நான்    இ து     வ   ரை   ஆ  றா வ  து    மு றை  யா க   இ ரு   க் கி  ன் றே   ன்   எ ன் று   சி ரி   த் த ப டி   வே டி   க்கை   யா க  அ வ ர்   பேசி  உள் ளா    ர் .   இ ப் ப டி  நி லை யி ல்  ச மீ ப   த் தி ல்   அ  வ ரி ன்   புகைப்படம் இணை யதளங்க ளில் ரசிகர் ம த்தியில் வைரலா க்கப்ப ட்டு வருகி ன்றது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.