வடி வே லு வு ட ன் கா மெ டி யி ல் க ல க் கிய பி ர ப ல ந டி கை க் கு இ த் த னை க ஷ் ட ங் களா . . . ? ? ? க ண் ணீ ரி ல் சீ ரி ய ல் வி ல் லி . . . ! ! ! இ வ ங்க ளு டைய வா ழ் க் கை யி ல் இ ப் ப டி ஒ ரு சோ க மா . . . ? ? ? அ தி ர் ச் சி யி ல் ர சி க ர் க ள் . . . !!!

0

வ டிவே  லு ட ன்   மரு த ம லை   தி ரை ப் பட  த் தி ல்   கா வ ல்   நி லை யத் தி ல்   கா மெ டி  செ ய் த   நடி கை   பி ரி ய  ங்கா வி ன்   வா  ழ் க் கையி ல்   இ த் த னை   து ய ர  ங் க    ள்   இ ரு ப் ப தை       அ  றி  ந் த   ர சி  க  ர் க ள்   மி க வு ம்    ம னவே  த  னை யி ல்  உ  ள் ளன ர் .  சி னி மா வில்   எ  ந் த   சீ னை யு ம்   எல் லோ ராலு  ம்   ந டி க் க   மு           டி  யும் .    ஆ  னா ல  கா மெடி   சீன்தான் இ ருப் ப தி லேயே  க ஷ் டமா ன து   எ ன் பா ர் க ள் .   அ வ    ர்  கள்   செ ய் யும்  காமெடி   ப டமா க் க   ப் ப டு ம்   போ தே     அங் கி ரு ப் ப வ ர் க ளே   சி  ரி க் கு  ம்  அ ள  வு க் கு  இ  ரு ந் தா ல்   ம ட் டு மே   அ து   ம க் க ளி  ட ம்   எ டு ப டு ம் .   ஒ ரு வ ரை   சி ரி க் க   வை ப்ப து     எ ன் பது   த னி   க லை யாகு ம் .   அ ந் த  வ கை யி ல்   க வு ண்ட  ம ணி     ,   செந் தி லு க் கு   பிற  கு  வ டி வே ல் ,   விவே  க் ,   ச ந்  தா  ன  ம்   எ ன    நி றை ய     பே ர்    வ ந் து வி  ட் டா ர் க ள் .

அது   போ ல்    பெ ண் க ளி  ல்   ம னோ ரமா ,      கோ வை   ச ர ளா   உ ள் ளி ட் ட  சி ல   ந டி கை க ளே    கா மெ டி   செ  ய் து வ ந் த  ன ர் .     அ ந் த   வ  கை யி  ல்    வடி வே  லுவு  ட  ன்   கா  மெ டி யி ல்        க  ல  க்கி  ய வ ர் தா ன்   ந  டி கை   பி     ரி ய  ங் கா .   கா த ல்    தேச  ம்   ப ட த்தி   ல்    நடி த்  தி ரு ந்தா ர் .   ம   ரு த     ம லை   ப ட த் தி ல்   4    பு ரு ஷ ன் க  ளை   கொ ண் ட   பெ ண் ணா க   வ டி வே லு வு ட ன்   இணை ந் து   ந டி த்தி  ரு ப் பா ர் .   இ து    இ ன் றை க் கு    பா ர் த் தா லு ம்  சி ரி ப் பை    வ ர வ ழை க் கு ம் .

அ து   போல்   கா  த ல்   கி றுக் க  ன்   எ   னு ம்    ப ட த் தி ல்   ப ஸ்    ஸ் டா ண் ட்   கா மெ டி   சீனை யு ம்    மற க் க    மு டி யா து .   அ ஜி த்   இ ர ட் டை   வே ட த் தி ல்   ந டி த் த   வி ல் ல ன்    பட த்  தி ல்   க ன் ட க் ட ர்   அ ஜி த்  து ட ன்   க ல் லூ ரி   பெ ண் க ள்   கேங் கி ல்   பி ரி  ய ங் கா    ந டி த் தி ரு ப் பா ர் .   இ ந் த   நி  லை யி ல்  இ வ ர்   சி ன் ன த் தி  ரை யி ல்   வில் லி யா க  க ன் ன த்  தி ல்   மு த் த மிட் டா ல்   சீ ரிய லி  ல்    க ல க்கி   வ ரு கி றார் .    இ வ ர்   ஏ ற் கெ னவே   சி ல   சீ ரி ய ல் க ளில்   வி ல் லி யா க   ந டி த் து    வ ரு கி றா ர் .   இ ந்த    நிலை  யி ல்

இ வ ர்  த னியா ர்   ஊ ட க ம்    ஒ ன் றி ல்   பி ரி ய ங் கா   கூ று கை யி ல் ,   நா ன்   9  ஆ ம்   வ கு ப் பு   ப டி க்கு ம்   போ தே   எ ன து   அ க் கா   க  ணவ ர்   மூ ல ம்    நி க ழ் ச்சி   தொ  கு ப் பாளி னி   வா ய் ப் பு   கி டை த் த து .   இ ந் த   வா ய் ப் பை   வை த் து தா ன்   சி னி மா வில்   ந டி த் தே ன் .   கா த ல்  தே ச ம்    ப ட த் தி ல்   மு தல்   வா ய் ப் பு    கி டை த் த து. ,   அ  தி ல்   எ னக் கு    க  ரு ப் பாக   மே க் க ப்   போ ட்  டு   ஒ ரு   ஷா ட் டை யே     20    முறை   எ டு த்தா ர்க ள் .    கு டு ம் ப   சூ  ழ ல்  கா ர ண  மா க  சி னி  மாவை    விட் டு   வி ல கினே ன் .

இ ப்போ து   மீ ண் டு ம்   வா ய் ப் பு க ள்   வ ருகி ன் ற  ன .  வ டி வே ல்   சா ர்   யா ரு னே   தெ ரி யா த   போ தே   அ வ ரு ட ன்   சே ர்  ந்து  ந டி  த் தே ன் .  எ ன து   தி ரு ம ண   வா ழ் க் கை   எ ன க்  கு   கை கொ டு க் க வி ல் லை .   க ண வ ரை   வி வா க ர த் து   செய் து வி ட் டே ன்.   ப ல   ஆ  ண் டு களு க் கு   பி ற கு   சி ன் ன  த் தி ரை யி ல்   ந டி த் து   வ ரு வ து ம்  ந ன் றா க    இ ரு க் கி ற து .   எ ன து   அ ம்மா   கே ன் ச ரி  ல்    பா தி க் கப் ப  ட் டு ள் ளா ர் .  அ  வ ரு க் கு   சி கி ச் சை    கொ டு த் து   வ ரு கி றோ ம்   எ ன   க ண்  ணீ ர்   ம ல் க   தெ ரி வித் தா  ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.