தற் போ து ந டிக ர் சி யா ன் வி க் ர ம் எ ப் ப டி யு ள்ளா ர் எ ன் று தெ ரி யு மா . . .? ? ? அ ட க்கொ டு மை யே , இ வ ரு க் கு இ ப்ப டி ஒ ரு நி லைமை யா . . . ? ? ? மரு த் து வ ர் க ள் கூறி ய தை கே ட் டு அ தி ர்ச் சி ய டை ந் த ர சிக ர் க ள் . . .! ! !

0

தமி ழ்   சி னி மா வி ல்   முன்  ன ணி  ந டி க ரா க      தி க ழும் ,   த ன து  க டின  உ ழை ப் பு க் கா க    பெ யர்   பெ  ற்ற வ ர் .   சி னி மா வில்     டப் பி ங்   க லை ஞ ரா க  த  ன து   ப ய ண த் தை   தொ ட  ங் கி ய    வி க் ர ம்   இ ன் று  ல ட் ச க் க ணக் கான    ரசிகர்களை பெ ற் றிரு க் கி றா ர் . சே து ,  பி தா ம க ன் ,  காசி  ,  ஐ  எ  ன   ப ட ங் க ளின்   க தா பா த் தி ர த்தி ற் கா க   அ வ   ர்  எ டு த் த  ரி ஸ்  க் ,   வே று   எ ந்த   ந டி கரு  ம்  நி னை த்துக்   கூ ட  பா ர்  க்க    மு டியா த து .  த ற் போது   கோ ப் ரா  ,     பொ ன் னியி ன்   செ ல் வன்    ஆ கி யப்    பட  ங் களி ல்  ந டித்து   மு டி  த்து ள்  ளா ர் .   இ தி ல்   கோ ப்  ரா   ப ட த் தி    ல்   வி க் ர ம்        20   கெ ட் ட ப் புக  ளி ல்   வ ரு வ தா க  சொ ல் ல ப் ப டு கி ற து.    ம  றுபுற ம்  பொ  ன் னியி ன்    செ ல்வ ன்  தி ரை ப்ப ட  த்தி ல்   ஆ தி த் ய  க ரி கால னா க  ந டி த்து ள் ளா ர்   வி க் ரம் .

வி க் ர மு க் கு   மா ர டை ப் பு   ஏ ற் ப ட் டு    ம ரு த் துவ ம னை யி ல்   அ னும  தி க் க ப் ப ட் டு ள் ள   தாக  நேற் று   மதிய ம்     செய்  திக ள்    வெளி யா கி ன .   இ த  னால்   தி ரை  யு ல கி ன ரு ம்   ர சிக  ர்க ளு ம்   அ தி ர் ச் சி ய டை ந் து ,   அ வ ர்   வி ரை வி ல்   கு ண மடைய    வே ண் டு ம்   எ ன   இ ணை ய த் தி ல்    ப தி வி ட் ட ன ர் .  இ த ற் கு  ம று ப் பு    தெ ரி வி த் து   வி ள க் க ம்   அ ளி த் த   ஆ ழ் வா ர்ப் பே ட் டை   கா வே ரி   ம ரு த் துவ ம னை   நி ர் வா க ம் ,  ” மா ர் பி ல்   அ செ ள க ரி ய ம்   ஏ ற்ப ட் டு   ந டி க ர்   வி க் ர ம்   கா வே ரி  ம ரு த் து வ ம னையி ல்   அ னு மதி க் க ப் ப ட் டா ர் .    அ வ ரு க் கு  எ ங் க ள்   சி ற ப் பு

மரு த் து வ ர்  க ள்   சி கி ச் சை   அ ளி  த் து   வருகிறார்கள். அவரு க் கு   மா ர டை ப் பு   இ ல் லை ,   அ வ  ரி ன்   உ ட ல் நி லை   சீ  ராக    இ ரு க் கி ற து .   வி ரை  வி ல்   ம ருத் து வ ம  னை யி ல்   இ ரு ந் து   டி ஸ்  சா ர் ஜ்   செ ய் ய ப் ப  டுவா ர் ”    எ ன்று   கூ  றி யி ரு ந் தது .    இ ந் த   நி லை யி ல்,   உ ட ல் ந ல ம்    கு ண ம்   அ டை ந் து   ந டி க ர்   வி க் ர ம்   வீ டு    தி ரு  ம் பி யு ள் ளா ர் .   இ ந் த   த க வ லை ய றி ந் து   அ வ ர து   ர சிக ர்க ளு ம் ,    ந ல ன்   விரும் பிக ளும்  ம கிழ் ச் சி  அ டை ந் து ள் ள ன ர் .   மே லு ம்   வ ரு ம்  தி ங்களன் று கோ ப் ரா  இ  சை   வெ ளி யீ ட் டு   வி ழா வி ல்   ப ங் கே ற் க  உ ள் ள தா க   த கவ ல்    வெளி யா கி யு ள் ளது  .

Leave A Reply

Your email address will not be published.