பிர பு கு டு ம் ப த் தி ல் ஏ ற் ப ட் ட சொத் து த க ரா று . . . ! ! ! த ங் கை வீ ட் டி ற் கு ம ரு ம க ளா க செ ன் று ள் ள மக ளி ன் நி லை மை எ ன் ன தெ ரியு மா . . . ? ? ? அ வ ரு டை ய நி லை மை யை கே ட்டு அ திர் ச்சி ய டை ந் த ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

ந டிக ர்    பி ர பு   ம ற்  று ம்   ரா ம்  கு மா ர்   ஆ  கி யோ ரு க் கு    எ தி ரா  க   அ வ  ர து    ச கோ த ரி  க ள்   சா ந்  தி   ம ற்  று ம்   ரா ஜ் வி  ஆ கி யோ ர்   செ ன்னை   உ ய ர்   நீதி  ம ன் ற த் தி ல்   சி வில்   வ ழ  க் கு தொ ட ர் ந்து ள் ள னர் .    ந டி கர்  சி வாஜி       க ணே ச ன்  ம  றை ந் த   ப ழ ம்பெ  ரு ம்   ந டி க ரா ன   சி வா ஜி க  ணே ச ன்    ஒற்  று மை க் கு   பெய  ர்   போ ன வர்    எ ன் று   அ றி யப் ப ட் ட    நி லை யி ல் ,   த ற் போ து   அ வ ர து   கு டு ம் ப த் தி ல்   சொ த் து   பி ர ச் சி னை   எ ழு ந் து ள் ள து  ர சி க  ர் க ளி டையே    பெ ரு ம்   அ தி ர் ச் சி யை   ஏ ற் ப டு த் தி யு ள் ள  து.    ந டி க  ர்  சி வா ஜி    க ணே ச ன்   தா  ன்   வீ டு  க  ட்  டு ம்    போ    தே   த ன து   ச கோ த ர ர் க ளு ட ன்   ஒற்  று மை யா க   இரு க் க    வே ண்டு ம்    எ ன் ற   எண்  ண த் தி லே யே   வீ ட் டை  பா ர் த் து    பா ர்த் து    க ட் டி னாரா  ம்.

சி வா ஜி  யி ன்   கு டு ம் ப ம்   சி வா ஜி க் கு   ரா ம் கு மா ர் ,   பி ர பு   எ ன் ற   ம க ன் க ளு ம் ,   சா ந் தி ,    தேன் மொ  ழி   எ ன் ற   இ ரண்  டு   ம க ள் க ளு ம்   உ ள் ளன  ர் .   இ தி ல்   ரா ம் கு மா ர்   ந டி க ரா க வு ம் ,   த யா ரி ப் பா ள ரா க வு ம் ,   பி ர பு வு ம்   ந டி க ரா க   வ ல ம்   வ ரு கி ன் றா ர் .   இ வ ர் க ள து   ச கோ த ரி   இ ரு வ ரையு ம்   ம  ரு த் து வ ர்   மா ப் பிள் ளை க் கு    தி ரு ம ண ம்   செ ய் து   கொ டு த் து ள் ளா ர்   சி வா ஜி .   மே லு ம்   ம க ள் க ள்   ஒ ற் று மை யா க   இ ரு ப் ப த ற் கு   இ ரு வ ரை யு ம்   ஒ ரே   வீ ட் டி ல்  அ  ண் ண ன்   த ம் பி க ளு க் கு   தி ரு ம ண ம்   செ ய் து   வை த் து ள்  ளா ர் .

த ங் கை   வீ ட் டி ல்   த ன து   பெ ண் ணை   கொ டு த் த   பிர பு  ந டி க ர்    பி ர பு வு ம்   த ன து   ம க ள்   ஐ ஸ் வ ர் யா வை   த ன து   ச கோ த ரி யா ன    தே ன் மொ ழி யி ன்   ம க னு க் கே   தி ரு ம ண ம்   செ ய் து    கொ டு த் து ள் ளா ர்  .   இ து   பி ர  பு வி ன்   ஆ சை   ம ட் டு மி ன் றி    அ வ ர து   தா ய் ,   த  ந் தை யி ன்   ஆ சை யா க  வே   இ ரு ந் து ள் ள து .   ஐ ஸ்  வ ர் யா வி ன்   க ண வ ர்   கு ணா ல்   ல ண் ட லி ல்    மெ  ன் பொ றி யா ள ரா க   வே லை   பா ர் த் து   வ ரு வ து     கு றி ப் பி ட த் த க் க து .   சொ த் தா ல்    உ ற வி ல்   வ  ந் த   வி ரி ச ல்   இ ந் நி லை யி ல்   தா ன் ,   ம றை ந் த   ந டி க ர்   தி ல க ம்   சி வா ஜி யி ன்

கு  டு ம் ப த் தி ல்   த ற் போ து   சொ த் து   பி ர ச் ச னை யா ல்   மோ த ல்   வெ டி த் து ள் ள து .   ந டி க ர்   தி ல க ம்    சி வா ஜி   க ணே ச ன்   ச ம்  பா தி த் த   சொ த் து க் க ளை    பி ரி ப் ப தி ல்   வா ரி சு க ளி டை யே    பி ர ச் ச னை   ஏ ற் ப ட் டு ள் ள து .    ந டி க ர்   பி ர பு   ம ற் று ம்   ராம்கு மா ர்   ஆ  கி யோ ரு க் கு   எ தி ரா க    அ வ ர து  ச  கோ த ரிக  ள்  சா ந் தி   ம ற் று ம்    ரா ஜ் வி   ஆ கி யோ ர்   செ ன் னை   உ ய ர்   நீ தி ம ன் ற  த் தில்    சி வி ல்   வ ழ க் கு     தொ ட ர் ந் து ள் ள ன  ர் .   த ங் க ளு க்  கு   தெ ரி யா ம ல்    சி ல  சொ த் து க் க  ளை   நடி க ர்   பி ர பு    ம ற் று ம்   அ வ ர து

அ ண்ண ன்    ராம்  கு மா ர்   ஆ கி யோ ர்   வி ற் று    வி ட் ட தா க வு ம் ,   சி ல   சொ த் து க் க ளை   அ வ ர் க ளு டை ய   ம  க ன் க ளின்   பெ ய ரு க் கு   மா ற் ற  ம்   செ ய் து   வி ட் ட தா க வு ம்   ச கோ த ரி க ள்   சா ந்தி   ம ற் று ம்   ரா ஜ்  வி   கு ற்ற ம்   சா ட் டி யு ள் ள ன ர்.   பி ர பு    மற்  றும்    ரா ம் கு மா  ர்    ஆ கி யோ ர்   ஜோ டி க் க ப் ப ட்ட    உ யி ல்   த யா ரி த் து   த ங் க ளை   ஏ மா ற் றி   விட் ட  தா க  ம னு தா க் க  ல்   செ ய் து ள் ள   அ வர் க  ள் ,   நீதி ம ன் ற ம்    த லை யி ட் டு  த  ங் க ளு க் கு   உ ரி மை யா ன   சொ த் து க் க ளை   மீட் டு   த ர   வே  ண் டு ம்   எ ன   நீ தி ம ன் ற த் தில்   வ ழ க் கு    தொ ட ர் ந் து ள் ள னர்  .

Leave A Reply

Your email address will not be published.