ம றை ந் த நடிகர் எஸ்.எஸ்.சந் தி ரனி ன் க டை சி த ரு ண ங்க ள்.. .! ! ! அடே ங் கப் பா, இ வ ரது ம க னு ம் ஒ ரு ந டி கரா.. .!! ! இ தோ அ வ ரின் மக னி ன் பு கை ப்ப ட த்தை பார் த் து வி ய ந்து போ ன ரசி க ர்க ள் . ..! ! !

0

ஒரு   கா ல க   ட்  ட தி   ல்    ம    றை   ந் த  ந டி க ர்   எ  ஸ் .  எ ஸ் .  ச ந் தி  ர ன்   அ  வ  ர் க   ளின்  ந கை  ச் சு   வை க  ளு ம்   ,    வி   ல் ல   த் த  ன மு   ம்   ம   க்க ள்   ம   ன தி ல்    நீ ங்    கா   இ   ட ம்   பிடி    த்தி  ரு  க்  கி ற   து .  மே  லு ம் ,    ந டி க ர்  எ ஸ் . எ ஸ் . ச   ந் தி ர ன்   அ வ   ர் க ள்  ம   ன் னா ர் கு   டி யி ல்   1 9 4 9   ஆம்     ஆ   ண் டு   பி  ற   ந் தா ர் .   இ வ ர்   த   மி ழ்   சி   னி மா வி   ல்   ஒ ரு   பி ர   ம் மா ண்  ட மா ன   ந  டி க ரா க   தி கழ்   ந் து   வ  ந் த வ    ர் .   இ  வ  ர்    ந டி  க ர்   எ    ன் ப  தை   தா    ண் டி      ஒ ரு   ந      ல் ல  பே ச் சா  ள ரா க வு   ம்   வா  ழ் ந்  தி ரு  ந் தா   ர் .  இ வ ர து    பதி    னை   ந் தா வ   து  வ  ய தி லே   யே   நா ட   க க்    க  லை  ஞ ரா  க   அ   வ ர து   வா ழ்   க்கை   யை  தொ ட   ங்  கி   னா ர் .

இவர் நூ ற் று க் க   ண க் கா   ன   நா டக    ங் க ளை   ந டி  த் து  ள்   ளா ர்  எ ன் ப து குறி ப் பிடத்த க் க து .  அ  தை த்   தா   ண்டி யு ம்   ஒ ரு   சி ல  கா   வி ய   க   தை க   ளி  லு  ம்  மே   டை   நா   ட க   ங் க   ளில்   ந டி   த் தி ரு    க் கி   றா ர் .   மே லு ம் ,    இ வ ர்  7 0 0 க் கு ம்   மே   ற்  ப ட்   ட  தி ரை   ப் ப  ட   ங் களி  ல்   ந டி   த் து  ள் ளா   ர் .   இ வ ர்   ந டி  ப்பி ல்   வெ    ளி வந்  த   ப   ல நூ று   தி ரை   ப் ப ட   ங் க   ளி ல்   கு றி  ப்பி ட    த் த க் க    வை    எ ன் று  அ வ் வ   ள வு   எ ளி   தி ல்   எ த   யும்   கு   றி ப்பி ட் டு     சொ   ல் லி வி   ட   முடி  யா   து .  அ த்த   னை   தி ரை   ப் ப ட த்   திலு  மே  மி  க  து ல்   லி ய  மா   க   ந டி த் து   இ ரு ப்   பா ர் .

இ வ ர்   ந டி ப் பி ல்   வெ   ளி வ   ந் த   ச   காதே  வ   ன்  ம   கா தே வ   ன்   ,  த   ங் க ம  ணி   ர   ங்  க ம   ணி ,  பா ட் டி   சொ  ல் லை தட்  டா   தே ,  க   தா நா   ய க ன்   மு த   லில்   திரை   ப் ப ட  ங்க  ள் அவ ரின் சி  னி மா  வா  ழ் வி  ற்  கு   மி க   ப் பெ ரி   ய  வெ   ற் றி   யை    வ ழி வ கு  த்  த   து.   அ ந் த  அ ள   வு க்கு  அ ந் த   க தா பா   த்தி ர   த்  தி  ல்   மி   க வு ம்   து   ள் ளி   ய மா க  ந டி  த்தி ரு  ப் பா ர் .   அ த   னைத்   தா   ண் டி   த மி  ழ்   சூ   ப் ப ர்   ஸ்   டா ர்  ர ஜி   னி  கா ந் த் அ வ   ர் க ளி  ன்   மா   ப் பி   ள் ளை ,  உ ழை   ப் பா  ளி    போ   ன் ற  தி ரை    ப் ப ட   ங் க   ள்   அ   சா த்   தி ய   ந   டி ப்   பை   வெளி    ப் ப டு   த் தி   யி ரு ப் பா   ர்.   அ த னை   தொ ட ர்   ந் து   வி   ஷ் ணு   ,   ஒ ன்    ஸ் மோ ர் ,

பு  து  மைப் பி   த் த  ன்,  நா ம்  இ  ரு   வ ர் ந ம க்கு  இ   ரு வ ர் ,  மன ம்  வி ரு  ம் பு தே உன்  னை,   கா க் கை   சி ற கி னி லே ,    தி ரு நெ   ல் வே லி   போ ன் ற    தி ரை   ப் ப ட   ங் க ளி ல்   சி ற   ப் பா க   ந டி   த் தி ரு   ப்பா   ர் .  இ வ ரு க்கு  தி ரு   ம  ண   மாகி ரோகி த்  எ ன் ற ஒ ரு   ம   க னு   ம்   இ ரு   க்  கி றா   ர் .  அ வ   ரு ம்  ஒரு  தி ரை   ப் ப ட   ந டி  க    ரா க   வ ல   ம் வ ந் தா   ர் .   அ வ ரி ன்   மு த ல்   தி ரை   ப் ப ட   மா ன   ஒ ரு   முறை    சொ   ல் லி வி   டு   எ ன் ற    தி ரை  ப் ப ட   த் தி   ல்   ந டி க ர்    எஸ் .  எ ஸ் . ச ந் திர ன் இ   று  தி   யா  க   ந டி  த் தி ரு   ந் தா ர் .   மே லு  ம் ,   அ வ ர து   ந டி    ப் பு   தி   ற மை   யை   தா   ண் டியு ம்   இ வர் ஒ ரு  அ ர   சி யல்  பே  ச்சா   ள ரா க   வி ள ங்   கி    வ ந்   தா ர் .

இ வ ர்   பு ரு  ஷ ன்  எ ன க் கு  அ ர   ச ன்  ம ற் று ம்  பொ   ம் ப ளை   சிரி  ச் சா     போ   ச் சு   எ ன் று  திரை ப் ப ட    ங் க   ளை  இ ய   க் கி     அ  த   னை   த யா ரி   த் து ம்  உ ள்  ளா  ர்   எ   ன் பது   கு றி  ப் பி ட  த் த க்க   து .   அ த   ன் பி  ற  கு  ஒ ரு  சி ல   தி ரை   ப் ப ட   ங் க   ளு க்   கு  ட   ப் பிங்   வா    ய் ஸ்   கொ டு   த் தி ரு க்    கி றா  ர் .   அ த ன் பி ற கு   உ ட   ல் நி   லை   ச   ரி யி   ல் லா த   கா   ர ண த் தி  னா ல்   2 0 1 0ஆ ம்    ஆ ண் டு   அ வ ர்    கா   ல  மா    னா   ர் .   அ வ   ரு க் கு   ரோ   ஹித்   ம ற் று ம்    ர   ங் கரா ஜ   ன்   இ ர   ண் டு   ம க ன்க ளும்   க  ண் ம ணி  எ ன் ற  ஒரு   ம களு ம்  இ  ரு  க்கிறா  ர் கள்.  இ தோ  அவரின்  மக னி ன் பு கை  ப்ப ட ம்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.