தி ருமண த் தால் நடி ப் பை வி ட்டேன்.. .! ! ! இ ன் று அ தை நி னை த்து வரு ந்து ம் நடி கை.. .! !! என் ன து, அ து வும் இ ந் த நடிக ரின் ம னை வி யா. ..? ? ? ர சி க ர்க ளை அ தி ர்ச்சி யில் ஆ ழ் த்தி ய வீடி யோ உள் ளே. ..! !!

0

தென்  னி ந்    தி ய   சி னி   மா   உ ல கி  ல்   மி க    பி ரப  ல மான   ந    டி கை யா   க  இ ரு ந்  த வ ர்   ந டி கை   ல லி தா   கு மா  ரி .   இவ ர்   1 9 8 7   ஆ ம்   ஆ  ண்டு    வெ ளி வ ந் த   ம   ன தி ல்   உ   று தி  வே  ண் டு ம்    எ ன் ற   தி ரை   ப் ப ட     த்தி  ன்   மூ   ல   ம்  தா  ன்   சி னிமா   உ ல கி ற் கு   அ றி   மு க மா   னா ர்    எ ன் ப து   கு றி   ப் பி ட த்  த   க் க து .    இ த னை த்    தொ  ட ர்  ந் து   வீ   டு   ம னை   வி   ம   க்  கள்,   பு து ப்   பு து   அ ர் த்    த ங் க ள் ,   பு   ல ன் வி  சா  ர    ணை ,  உல   க ம்   பி ற ந்   த து   எ ன க் கா  க  போ ன் ற   ப ல   தி ரை   ப்  ப ட   ங் க ளி ல்   ந டி   த் து   உ   ள் ளா  ர் .   இ வ ர்   இது வ ரை  3 5   தி ரை   ப் ப ட   ங் க ளு க் கு   மே ல்   ந டி த் து   உ ள்   ளா ர் .   ந டி கை   ல லி தா கு மா ரி   அ வ ர் க ள்   த   மி ழ்    சி னிமா    உ   ல கில்    பி ர ப   ல மா ன  ந டி க ர்   சி .   எ ல் .   ஆ  ன ந் த னி ன்  ம  க  ளு ம்  ,

ந டி கை   டிஸ் கோ   சா ந்  தி யி ன்  த ங்    கை  எ  ன்   பது   கு   றி ப் பி ட   த க்  கது .    பி ன்   இ வ ர்   1 9 94  ஆ  ம்   ஆண்டு  ந டி க ர் பி ர கா  ஷ்   ராஜை  த்   தி ரு  ம ண    ம்   செ ய் து   கொ ண் டா ர் .    இ வ ர் க   ளு க் கு   பூ ஜா ,   மே க் னா   எ     ம க    ள்க    ளு ம் ,   சி   த் து   எ   ன் ற   ம க   னு ம்   உ ள்    ள ன ர் .   பி ன்   2 0 0 4   ஆ ம்   ஆ ண் டு   சி   த் து   கா   ல மா  னா ர் .   அ  த ன்  பி ன்   ல லி தா  கு மா   ரி க் கு ம் ,   பிர கா ஷ்   ரா ஜு க்கு ம்   இ டை   யே   க ரு   த் து   வே  று பா டு   ஏ ற் ப   ட்டு   2 0 0 9   ஆ   ம்   ஆ ண் டு   வி   வா க   ர   த் து  பெ ற்   று  பி ரி   ந் த ன ர்.   பி ன்   ந டி கை   ல லி தா   கு மா ரி   அ வ ர்க ள்   சி   னி மா   வி ட்டு   வி  ல கி   த ன்   னு டை   ய   கு டு  ம் ப த்   தை பார்   த் து   கொ   ள் வ தி   ல்

அ தி க   க வ   ன ம்   செலு   த் தி   வ  ந் தா ர். மே லு ம் ,   நா ன்   சி   னி மா வை   வி   டு வ த  ற் கு   மு த ல்   கா ர    ண மே   தி   ரு ம   ணம்   செ ய் து   கொ   ண் ட து   தான்   எ ன் று   அ வ ர்   கூ   றி யு ள்  ளா ர் .   நா ன்   கு டு   ம் ப த்   தை   பா ர்    த்து க்   கொ   ள் ளு   ம்  பொ   ழு து    எ   ன் னு டை  ய   ம க   ள் க ளை யும்   ந டிக ர்   பிர கா   ஷ் ரா   ஜ்   நன்   றாக   த் தா ன்   இ ன்  று  வ ரை   ம க  ளை   பா ர்   த் து  வ ரு கி   ன் றா ர்   எ ன் று   ச மீ ப   த் தி ல்  அ   ளி த் த  பே  ட்   டி யி ல்   அ வ ர்  கூ றி யு   ள் ளா ர் .   இ ந் த  த க வ ல்   தா ன்   த ற்பொ ழு து   ர சிக ர்   ம  த் தி யி  ல்  மி க ப்  ப ர வ  லா க   பே ச ப் ப   ட்டு   வ ரு கி   ன் ற து …

Leave A Reply

Your email address will not be published.