என க்கு இ ந் த நடி கை யை பார் த் தால் தா ன் ப ய ம்.. .? ?? என் னை ப லமு றை திட் டியி ருக் கா ங்க.. . ! ! ! தி டீரெ ன்று ப ரப ர ப்பு ஏ ற்ப டு த் திய விஜ ய் சே துப தி. ..! !!

0

பொ துவா   க  சி    னி மா   உ  ல கி   ல்  ஏ ரா  ள மா ன    பு து மு க   ந டி   கை  க ள்   உ ரு வா கி க்   கொ ண்      டிரு  க்         கி ன்   றா ர் க                ள்  .   அ வ ர்  க ள்   ஒ ரு   சி ல   தி ரை ப் ப ட ங் க ளி ல்   ந டி த் து  அ த ன்   பி ற கு   சி னி மா வை   வி   ட் டு   வி   ல கி   உ ள்   ளா ர் க ள் .   ஆ னா ல் ,   9 0   கா ல க ட்   ட த் தி ல்   பி ர ப ல   ந டி கை யா க   ந டி த் த   ந டி கை க ள்   அ த ன்   பி ற கு   சி ல   ஆ ண்   டு க ள்   சி  னி  மாவி ல்   ந டி   க் கா ம ல்    ம   று படி  யு ம்   ரீ  –  எ ன்      ட்  ரி  கொ   டு த் து    ம   க் க ள்    ம த்   தி யி ல்  பிர ப  ல மா ன வ    ர் க ள் .   அ ந் த   வ கை யி ல்   ந டிகை   தி ரி  ஷா வு ம்   ஒ ரு வ ர் .   த   மி ழ்   சி   னி மா   உ   ல கி ல்   ந டி க ர்  பி ர சா ந் த்   ம ற் று ம்   சி ம் ர ன்  ந டி த் த   உ   ரு வா ன  தி ரை   ப் ப ட ம்   தா  ன்    ஜோ டி  .   இ ந் த   தி  ரை    ப் ப ட   த் தி ல்   நடி க  ர்    சி ம் ர னு க் கு   தோ   ழி யா    க  ஒ ரு   சி   றி ய   க தாபா   த் தி ர   த் தி ல்

ந டி த் து    சி  னி மா    உ   லகி   ற்  கு ள்   அ றி மு   க  மா  ன வ ர்  தா ன்   ந டி கை   திரி  ஷா.   அ  தனை    தொ ட ர் ந் து  மூ  ன் று  வ  ரு  ட  ங் க ளு   க் கு   பி ற கு   ந டி  கர்    சூ ர் யா    ந டி   ப் பி ல்   வெ   ளிவ  ந் த   மௌ    னம்   பே சி    ய தே   எ ன் ற   தி ரை ப் ப   ட த் தி ன்   மூ    ல ம்   க தா நா   ய கி யா க   அ றிமு க    மானா ர்   எ ன் ப  து   கு றி ப் பிட    த்த க் க து .   அ ந் த  தி ரை ப் ப    ட த் தை  தொ ட ர்   ந் து   ம ன செ   ல்லா ம் ,   சா மி ,   லேசா   லே  சா ,   கில் லி ,   ஆ யு த   எ ழு   த் து ,   தி  ரு   ப் பா ச் சி  ,   ஆ தி ,     கு ரு வி   போ ன் ற   ஏரா    ள மா ன  தி ரை   ப்  ப ட   ங் க ளி ல்   ந டி த் து   பி ர ப ல   மா னா ர்.  இ த னை    தொ ட ர் ந்  து   நடி கை   தி ரி ஷா    மு ன் ன ணி    ந  டி க  ரா  க    இ ரு க் கு ம்   ந டி  கர்   க ம ல் ,   வி ஜ ய்  ,   சூ ர் யா ,   அ ஜி த் ,

வி  க் ர ம்   போ ன் ற    ப ல   ந டி க   ர் க ளி ன்   தி ரை   ப் ப ட    த் தி ல்   ந டி த் து   ள் ளா ர்   எ ன் ப து   கு   றி ப்  பி ட   த்த க் க து.   மே  லு ம் ,   இ வ ர்   த   மி ழ்  ந டி   கை  மட்    டும  ல் லா   மல்  தெ லு   ங்கி லு   ம்   மு ன் னணி   ந டி  கை யா க    திக  ழ்ந்  து  வ ந்து   ள் ளா ர்   எ ன் ப து  கு றி ப் பி ட   த் த  க்க  து.    இத  னை த்   தொ ட ர் ந் து   இ வ ர்   9 0    கா ல க   ட்  ட த் தி    ல்     க ன வு   க் க ன்   னி யா க    இ ரு ந் து    வ ந் து    ள் ளா ர் .    இ ப் ப டி   ஒ ரு   நி  லை யி ல்   ந டிகை    த் ரி   ஷா வை    பா ர்   த் தால்    என  க் கு   ப   ய மா  க                    இ ரு க் கு ம்   எ ன் று   ஒ ரு   நடி க ர்   கூ றி யு ள் ளா ர் .    அ து   வே று  யா ரு ம்    கி டை   யா து   ந டி க ர்   வி ஜ ய்   சே  து ப தி   தா ன்   ச மீ ப   த் தி ல்   பே ட் டி   ஒ ன் றி ல்   ந டி கை   தி ரி ஷா  வை   ப ற் றி  அ  வர்   பே சி  யு   ள் ளா ர் .

சி   ன் ன   வ   ய தி   ல்   இரு ந்  து   தி ரி   ஷா வை  பா ர்   த்  த தா ல்  எ ன க் கு  மி க வு ம்   ப   ய  ம்  .   திஷா  வின்  பெ  ய ரை   சொ   ல் லி    தா ன்   எ ன்   அ ம் மா   எ ன் னை   மி ர    ட் டு வா   ர்   எ ன க்   கூ றி யு   ள்  ளா ர் .    அ து   ம ட் டு ம்   அ ல் லா ம ல்    தி ரி ஷா   த  ன் னை   வி  ட   வ   ய தி    ல்   மி க வு ம்   சி   றி ய வ   ர்   எ ன க் கு ம்   அ வ ரு க் கு ம்     கி   ட் ட த்த   ட்  ட   ஏ ழு   எ ட் டு வ ரு ட  ங் க ள்  வ   ய து    வி   த் தி   யா ச ம்  இ ரு க் கு ம் .    ஆ னா ல் ,   தி ரி ஷா வை   தா ன்   எ ல்லோ    ரும்   சீ   னி ய ர்   எ ன் று   சொ   ல் கி ன் றா   ர் க ள் .   ஆ மா ம் ,  உ    ண் மை யி ல்  சி   னி மா வி   ல்   எ ன் னை   வி ட   சீ   னிய ர்   தா ன்  எ ன் று  வி ஜய்   சே து  பதி   ச மீ  ப  த் தி ல்    கூறியு   ள்  ளா ர் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.