நீ உ யி ரோ டு இ ரு ந்து எங் க ளை சா க டிக் காத.. .? ? ? பி ரப ல நடி கையை பார் த்து கேவ லமா க பே சிய ந டி கர்.. .! !! த ன து ஆ த ங் கத் தை வெ ளி ப் படு த் திய ந டிக ர். .. ! ! !

0

த மி ழ்  சி னி மா    உ   ல கி ல்   பி ர ப ல    நடி  கை யா க   தி க ழ் ந் து   வ ரு ப வ ர்   தா ன்   ந டி கை  யா ஷி  கா   ஆ ன ந் த் .   இ வ ர்  க  வ  லை   வே   ண் டா   ம்   எ ன் ற    தி ரை ப் ப ட   த் தி ன்    மூ   ல ம்    சி   னி மா வி ல்   அ றி மு க மா னா ர்   எ  ன் ப து   கு றி ப் பி ட    த் த க் க து .    அ ந் த   தி ரை ப் ப   ட த் தை   தொ  ட ர்   ந்  து   ந டி க  ர்   கௌ த ம்     கா ர் த் தி   ந டி ப் பி ல்    வெ  ளியா ன இ   ருட்   டு  அ  றையி ல்    மு   ர ட்   டு    கு   த் து   எ  ன் ற   கா மெ டி   தி ரை ப் ப    ட த் தி ன்    மூ    ல ம்   ர சி க ர்   ம    த் தி யி ல்   த ன  க் கெ ன   ஒ  ரு    இ ட த்   தை ப்   பிடி  த்து   ள் ளா ர் .   அ த ன் பி ற  கு   பி க் பா ஸ்   நி க ழ் ச் சி   மூ   ல  ம்   ம   க்  க ள்   ம   த் தி யி ல்   த ன க் கெ   ன    ஒ ரு   இ ட   த்தை ப்    பி டி    த் தா ர்.     அ வ ர து   பி க் பா ஸ்   நி கழ்    ச்சி க்   கு ப்   பி ற கு  அடு   த் த டு    த்து   தி ரை   ப் ப ட   ங் க ளி ல்   ந டி   க் கு ம் வாய்    ப் பு க ள்   வ ந்  த து .

ஆ னா ல்  ,   பெ ரி ய   ப  ட   வா   ய் ப் பு   எ  து வு ம்   கி டை   க் க  வி ல்   லை   எ    ன் றா லு   ம்    சி   றி ய   தி ரை   ப்  ப ட   ங் க  ளி ல்   ந டி த்  து   வ ந் து   ள் ளா ர் .   மே லு ம் ,    இ வ ர்   எ ப் பொ ழு து ம்   ச   மூ க   ப க் க    த் தி ல்   ஆ   க் டி வா    க   இ ரு   ப் பா ர் .   அந்  த  வ கை  யி ல்   ர சி க ர் க ள்   கே   ட் கு ம்   கே    ள் வி க் கு   பதி ல்   வை  த்  து  க் கொ ண்   டி ரு க் கி   றா ர் .   இ த னை   தொ ட  ர்  ந் து   நே ற் று   அ சோ   க் கு மா   ர்   ம ற் று ம்   யா   ஷி கா    ஆ ன ந் த்   ந டி  ப் பி ல்   வெ   ளி வ ந் த   தி ரை    ப் ப ட ம்   தா ன்   பெ    ஸ் டி   வ ழ   க் க ம்  போ   ல்   இ ந் த    தி ரை  ப் ப  ட   த் தி லு ம்   ந  டி கை   யா ஷி கா    ஆன ந் த்   க   வ    ர்ச்  சி க்   கு   ப   ஞ்  ச ம்   இ ல்   லா ம ல்   நடி    த் து ள்    ளார்  .

இ ந் த   தி ரை    ப் ப ட   த் தை   பா  ர்   த்   து   கூ ல்   சு ரே ஷ்  த ன து   ஆ    த ங் க   த் தை  தெ ரி வி    த்து  ள்  ளா ர்  .  இ வ ர்    ச மீ ப   த்  தி ல்   கா   ர்   வி   ப   த்    தி   ல்   ப   டுகா    ய ம்   ப   டுதா    அ வ ர து   தோ   ழி   உ யி  ரிழ   ந் தா    ர் .   ஆ னா  ல்,   யா ஷி கா   ம  ட்டு ம்   சா   க வி   ல் லை .   ஏ  னெ   ன் றால்   ந   ம் ம    ளை   சாக   டி க் க   தா ன்   யா சி   க் க   சா   க வி ல்   லை .   ஏ மா   யா   ஷி கா   க வ   ர் ச்   சி  யா   கா   ட் டு ற  இ  ளை  ஞ ர் க   ளை   சா  க டி க்   கி  ற  எ ன   த ன து    ஆ   த   ங் க த்  தை   கூ ல் சு ரே ஷ்   வெ ளி   யி ட் டு    இ ரு ந் தா ர் .   அ ந் த    த  க  வல்   தா ன்    த ற் போ து   ச    ர்   ச்   சை   ஏ ற் ப டு    த் தி   வ ரு கி   ன் ற  து …

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.