1 லட்ச ரூ பா ச ம்ப ள ம் என் று சொன் னா ங்க. .. ! ! ! ஆ னா ஒ ரு ரூ பா கூட கொடு க்க ல. ..! ! ! நா ன் க டவு ள் ப ட த் தி ல் ந டித் த மாற் று த் திற னா ளியி ன் க ண் க லங் க வை க்கும் வீ டி யோ. ..! !! அ டக் கொ டு மை யே இ ப் படி ஒ ரு ப ரிதா ப நி லை யா .. .? ??

0

இய க் கு ன ர்    பா லா   இ ய க் க   த் தி ல்   2 0 0 9   ஆ ம்  ஆ ண்  டு வெ   ளி வ  ந்  த  தி ரை   ப் பட ம்    தான்   நா ன்  க ட வு ள் .   இ ந் த  தி ரை ப்ப  ட த் தில்    ஆ  ர் யா ம்,   பூ ஜா  உள்ப ட  ப ல  ந டிக  ர் கள்   ந டி  த் தி  ரு   ப் பார்க ள் .  இ ந்த    தி ரை ப்ப ட    த் தி ற் கு    இ ளை ய  ரா ஜா  இ சை யமை    த் தி  ரு  ந் தா  ர் .   இ ந்த   தி ரை  ப் ப ட ம்    வெ ளி   யாகி   ம  க் கள்  ம  த் தியி  ல்  ந ல்ல   வ ர வே  ற் பு   பெ  ற்று   வ சூ   ல்   ரீ தி   யா க வு ம்   சா த னை   ப டை த் த து .  மே லு ம்  ,   இ  ந்த  திரை ப் ப   டத்தி ல்   சா   மி யாரா  க   மாற்  று த்   தி ற   னா    ளி     கி ரு ஷ்   ணமூ    ர் த் தி   எ  ன்  ப வர்   ந  டி த் தி   ரு  ப் பார்  .  இ  ந் த   திரை   ப் ப ட த் தி   ற் கு   பி ற கு   வே று  எ  ந்த   தி  ரை   ப் ப ட த் தி   லு ம்   ந டி   க் க வி   ல் லை .   இப் ப டி    ஒ ரு   நி லை யி ல்   ச மீ ப   த் தி ல்  பி ர ப ல   சே  ன ல்  ஒ  ன்   று க்கு   பே   ட் டி    எடு    த் துள்   ளா ர் .

த ன் னு டை ய    வா   ழ் க்   கை   கு றித் து   தி ரை  ப் ப ட ம்  கொ டு   த் து   ப  ல   விஷ    யங்  க  ளை   அ  வ ர்  ப கி  ர்ந் து   உ  ள்   ளா ர் .  நா ன்   க ட வு ள்   ப ட த் தி ல்   சா    மி யா  ர்   வே ட   த் தி ல்     ந டி   த் தி ரு    ப் பே ன் .   அ ந் த    ப ட த் தி ல்  ந டி    ப்ப  த  ற் கா  க   தா ன்  எ ன் னை    வ ந் து  கே ட் டா   ர்க  ள் .  நி யூ ஸ்   பே   ப் பரி   ல்   எ ன் னை   பா ர்    த் துவி  ட் டு   அ வர் க ள்   எ   ன் னி ட ம்   கே   ட் டா ர் க   ள்   எ ன க் கு   சி  னி மா வி ல்   ந டி   ச் ச தி   ல்   வி ரு   ப் ப மி   ல் லை .  ஆ னா ல் ,   வீ  ட் டில்   உ   ள் ள  வ   ர் க ள்   ச ரி   என் று   ஒ    ப் பு க்  கொ    ண் டா  ர் க ள் .   அ  த னா ல் ,  தா ன்    அ ந் த  ப ட த் தி ன்   நா ன்  ந டி  த் தே ன் .    அ  ந்த    பட த் தி ல்   ந  டி   த் த த   ற் கு

எ  ன க் கு   ச   ம் ப ள மே   த ரவி ல்லை. ஒரு ல ட் ச ம்   ரூ பா   ய்   எ ன் று   பே   சி னா    ர் க ள் .   ஆ னா ல் ,   ஒ ரு   ரூ பா   ய்   கூ ட   கொ டு   க் க வி   ல் லை   என்  னை   ஏ   மா   ற்   றி   வி   ட் டா ர் க   ள் .   அ த ன்   பி ற கு   சி   னி மா வி   ல்  மீ து    உ ள் ள   ந   ம்பி க்   கை  யை   எ ன க் கு   போ   ய் வி   ட்ட து.   சி    னி மா    எ ன்  றா லே   ஏ   மா ற்   று ம்   வே  லை   தா ன் .   அ த னா ல்   என க் கு   சி   னி மா வி ல்   ந டி க்க   வி ரு   ப்  ப மி   ல் லை .     அ த ன்  பி ற கு   வ ந்  த   வா   ய்ப் பு க   ளை யு ம்   நா ன்   ஏ  ற் க வி   ல் லை .   நா ன்   ஹோ    மி யோ ப   தி   ப டி த் து    இ ரு   க் கி ன் றே  ன் .   அ து   ம ட்   டு ம ல்   லாம  ல்   பி ற   து  றை  யி  லு ம்   ப ட் ட ம்  வா  ங்கி   இ ரு க் கி   ன் றே ன்  .

என க் கு  ஓ   வி ய  ம்   வ ரை வ து   மி  க வு ம்   பி டி   க் கு ம்  .   நான்   ஐ ந் து   வ ய   தி லி ரு    ந்து   ஒ ரு    மே டை யி ல்  எ ன் னை   அ   றி  யாம   ல்   பா டி   யு ள்ளே   ன்   எ ன் று     ப  ல   வி   ஷ ய ங் க   ளை   அ வ ர்    கூ றி யு   ள்  ளா ர் .   அ தை    பா ர் த் து   எ ன க் கு   ப   ரி  சா   க   1 0 0  ரூ பா   ய்   கொ  டு   த் தா  ர் க ள் .   மே லு ம் ,  எ ன் னு டை ய   இ சை   க் கா க   தே சி   ய   வி  ரு து  க   ள் வா    ங் கி   இ ரு க் கி   ன் றே ன்.   மே லு ம் ,    த   ன் னு டை ய   வா   ழ்வி ல்   ந ட ந் த   அ னை த் து வி ஷயங்க ளிலும் இந்த வீடியோ மூ லம் அவர் பகிர்ந்து ள்ளார்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.