ஜ னா தி பதி யி டம் வி ரு து வா ங் கி ய சி ற ந்த த மி ழ் நடி கை யி ன் த ற் போ தை ய ப ரி தா ப நி லை.. .! ! ! ஆ த ர வ ற் ற நி லை யில் தெ ரு வில் வா ழ்ந் துவ ரும் ந டி கை. . .! !! வெ ளிவ ந் த வீடி யோ வை க ண்டு க ண் கல ங்கும் ர சிக ர்கள்.. .! ! !

0

ஒரு   கால   க  ட் ட த்தி   ல்  த   மி ழ் சி   னி மா   உ ல கில்    பி ர ப   ல மா க  இ ரு ந்த   பல   ந டி   கைகள்  ம ற் றும்   நடி க   ர் க ள்  இன் று   எ  ன் ன வா னா   ர் கள்   எ ன் று   கூ ட   தெரி   யா ம ல்   போ கிவி   ட் ட து .  ஒ ரு சி ல  ர் ம  ன ந ல  ம்   பாதி க்  க  ப்ப ட்  டு  ஆ  ளே அடை  யா ள  ம்  தெ ரி  யா த   அ ள வு  க் கு  போ  கி  உ ள்ளா   ர்கள் .  அந்த  வகை யி ல்  எம். ஜி .ஆ ர்,   சிவாஜி,   ர ஜினி ,  ரஜி னி  போ ன் ற  ப ல ரு  ம்  நா ட க  த் தி ன்  மூ  ல ம்   நடி   த்  து   அதன்   பிறகு   இ ன்று   சி   னிமா வி  ல்   த ன   க்கெ ன  ஒரு   இ ட  த் தை  பி டி  த் த வ  ர்க ள்.  அ ந் த   வ   ரிசை   யி ல்  மே   டை  நா ட க  த்தி  ன்  மூ   லம்  ம  க் கள்  ம  த் தியி  ல் தன க்கென ஒரு   இ ட   த் தை ப்   பி டி   த்  தவ ர்   தா ன்   ந டி கை   வ ள் ளி மாரி கண்ணு  எ ன் ப வர்  .  இ வ ர்   வ ள் ளி  தி ரு    மண ம் ,  திரு வி   ளை  யா ட ல்   போன் ற   ப ல் வேறு   தி ரை ப்ப  டங்  க ளி ல்  தன  து     சி ற   ப்பா ன   ந டி   ப்பை   வெ ளி  க்  காட் டி

இ வ ரு  டை ய    நடி    ப்பை  பா ர் ப்ப  த ற்  கு   ம   க் கள்   கூ  ட் ட ம்  அ லை  மோ து ம்  எ ன   கூ று  வா ர் கள் .   அ ந் த   அ ள வி  ற் கு   இ வ ரு    டை ய  ந டி   ப் பி னை   மக்    கள்  ரசி   த் து   பா ர்  ப் பா  ர் க ளாம் .  இது   மட் டும    ல் லா ம ல்   சி றந் த   ந டிப்   பி ற் கா க   அ ப் போ   தி ரு ந் த   ஜ னா  தி ப  தி  அ  வ ர் க   ளிட ம்   சி ற ந்த     ந டிகை   க்  கா  ன    வி ரு  தை  யு ம்  பெற் று  ள் ளா ர்.      இ த ன்  பிற கு   திரு ம  ணமா கி  2  மகன்  க ள்   ஒரு   பெ  ண்   குழ ந்தை  பி  ற   ந் த து .   இ ப்  ப டி   ச ந் தோ   ஷ  மாக   வா ழ்    ந் து  வ ந் த

ந டிகை  வ ள் ளி  மாரி க ண் ணு,   தற் போ  து தெ  ரு வி ல்   அனா   தையாக     ஆ த ர வி ன் றி   வா  ழ் ந்து   வ ருகி    றா ர் .  ம ன நி  லை   பாதி  க்க ப் ப  ட்டு   தெ ரு  வோ ர த் தி   ல்   ப டு  த் து   தூ ங்    கி  வரு கி   றா ர் .     இ துகு றி   த்  து   ஊ ர்   ம   க் க ள்   கூ றி   யதா வ து   இ ந் த   அ ம்   மாவை   பா ர்   ப் ப  த ற் கு   யா ரு ம்  வ  ருவ   தி ல்  லை.   இ  வ ர்க ள்    இ ப் ப   டி த் தா ன்   ரொ   ம் ப   கா    ல மா க   இருந்  து   வ ரு வ   தா கு ம் ,   எ ப் போ து   சா   ப் பி ட   தோ ணு   கி ற தோ   அ ப் போ   சா ப் பி   டு வா ர் ,   தூ ங்   கு  வா ர் ,    கோ   யி ல்   தி ண்   ணை க ளி  ல்  அ  ம ர் ந்   தி ரு   ப் பா ர் .

மே லு ம்  ,   ம   ன நி லை   ச   ரி யில் லை   எ ன்   றா லு ம்   யா ரு   க்  கும்    எ ந்   த வி த   தொ ந்   த ர வு ம்   கொ டு க் க   மா ட்   டா ர்   எ ன  கூ றி யி ரு   ந் த ன ர் .    மே லு ம் ,   ஜ னா   தி ப தி   கை யி ல்   வி   ரு து   வா ங் கி ய   ந டி கை   வ ள் ளி   மா ரி க   ண்ணு ,   ரோ    ட் டி ல்   ஆ த ர   வி ன் றி   வா   ழ் ந் து   வ ரு   வ தை   க ண் ட   ரசி  க   ர்க ள்    சோ   சி ய ல்    மீ டி   யா வி ல்   அ வ ரை   பே ட் டி   எ   டு த் த   வீ டி  யோ   வை   வை ர  ளா கி   வ ரு கி   ன் றா   ர் க ள்  .   இதோ    அ ந் த   வீ டி யோ   ப தி   வை   நீ ங் க   ளு  ம்   பா ரு   ங் க ள் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.