தி ரும ண த்தி ற் கு மு ன் எப் ப டி செ ய் வ து த வ று கி டை யா து. .. ! !! மு க ம் சு ழி க்கு ம் அ ள வி ற்கு ந டி கை வெ ளி யிட்ட ப தி வு.. .! !! நீ ங் களா இ ப் படி சொ ன் னீர் கள் எ ன் று அ திர் ச்சி யி ல் ர சிக ர்கள்.. .! !!

0

த மிழ்   சி    னி மா   உ   லகி ல்   ந டி க ர்  கா ர்த்  தி   ந டிப் பி ல்  வெ ளிவ  ந்த தீர  ன்  அ   தி கார  ம்  ஒன்று  என் ற தி ரைப்ப   டத் தி ன்  மூ   ல ம்   ர சிகர்  ம  த்தி யி ல்   மி கவும்   பிர  ப ல  மா னவ ர்  தா ன்   ந டி  கை ரகுல்    ப் ரீத்   சி ங்  .  இ  வ ர்   ந டி த்த  மு தல்   ப  ட த்   தி லே யே   ஏ ரா   ள மா ன  ப ட   வா ய்  ப் புக ள்  பெ ற ஆ ர  ம்பித் து   வி  ட்  டா ர்.   அந் த வ கை யி ல்   த  டை   யர   த   க் க ,  எ ன்   ஜி  கே போ ன் ற  பல  தி ரை ப்ப ட ங்க ளில்    த னது   சிற   ப் பா ன ந டி ப்  பை   வெ  ளி க்கா ட்டி த ன க்கென     ஒ ரு   ரசி க  ர்   பட் டா   ள த் தை  உ ரு வா  க் கி  வி  ட் டார்  எ ன் று  தா ன்   சொ   ல்ல  வே  ண் டு ம் .   மேலு  ம்,  த ற் போ து   ஒரு சில    பட   வாய்    ப்புக   ள் மட்டு ம்  இரு ந் தாலு ம் மு ன் ன ணி  ந டி  கை யாக   வர    போ    ரா டி  வ ரு கி  ன்றா ர் .   இ தனை த்   தொ டர் ந் து  ந  டிக  ர்   சி  வகா ர்  த் தி கே ய ன்     உ ட ன்  அ     ய லா    ன்  என் ற   தி ரை ப்ப   ட  த் தி ல்   ந டி த் து  வ ரு கி   ன்றா ர்.

மே லு ம் ,  ஒ ரு  ந டிகை   பி ர ப   ல மா க   இ ரு   ந்தா  லே   ப ல   ச   ர்   ச்   சை   க   ளி   ல்   சி   க்கி ய   தா ன்  செ ய் கி ன்  றா ர் க ள்  .  அ  ந் த  வ கை யி ல்   ப ல் வே று   ச   ர்  ச்  சை   க    ளி  ல்    சி   க்  கி க்    கொ ண் டு   த  ன து     ஒ ட்   டு மொ  த் த  பு  க ழை யு ம்   இ   ழ ந்   து   வி  டுகி   ன் றா   ர் க ள் .    மே லு ம் ,   இ வ ர்   மு ம் பை யி ல்   போ   தை    ப்   பொ   ரு    ள்    வ ழ   க் கி ல்   சி   க் கி    ய தா க வு ம்    த ற் போ து   ஜா  மீ னி   ல்  வெ   ளிவ ந்த    இ ரு ப் ப   தா க  வு   ம்     ப  ல   த க வ   ல் க ள்  வெ  ளியா ன து .    இத  னை  த்  தொ டர் ந்  து   ந டி கை        ர குல்   ப்  ரீ த்      சி ங்   கா   ண்   ட  ம்   வி ள ம் ப   ர த்  தி ல்   ந டி  த் த து    ப ற் றி   ப ல   ப த் தி   ரி கை யா   ள ர் கள்   பல  கே   ள் வி க   ளை   வெ ளி   ப் ப டை   யா க  கே   ற் று   வ ரு கி  ன் றா    ர் க ள் .

மே லு ம் ,    அத ற் கு   த கு     ந் தா ர்  போ  ல்   அ தனு டைய   வெ   ளிப் ப  டை யா க ப தி   ல்  அ   ளி த் து  வருகி  ன்றா ர் .    அந்த   வ கையி ல் கா ண்  ட ம்   விள   ம்பர த் தில்   ந டி த் தது   த வ  று   ஏ  து ம்  கிடை யாது .  ஏ  னெ னில்   தி   ரு ம ண  த்தி ற்    கு   முன்   இதை   பய   ன்படு   த்  தி  உ   ற  வு  வை   த்து க்  கொ ண்டா ல்  அவை  த வ   று  கி டையாது  எ ன  கூறி   உ ள்   ளா ர்.   மே லும் ,  அத னை  ப ய   ன்ப டு  த்தி னா ல்   அதி க    இ   ன் ப   ம்  கி டை  க் கு ம்   எ ன்று   அ   ரு  வ  ரு   ப்  பா  ன  ப தி    லை    அவ ர்    கூ றி யு   ள்ளா ர் .  ச மீப   த்தி ல்   இ வர்   அ ளித் த   ப தி லை   கே   ட் ட   ர சி க   ர் க ள்  ந டி   கை யை   தி ட் டி  தீ  ர் த்  து   வரு  கி  றா ர் க ள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.