பழ ம் பெ ரு ம் ந டி கை சௌ கா ர் ஜா ன கி யி ன் நி லை எ ன் ன தெ ரி யு மா . . . ?? ? 9 0 வ யது ஆகி யு ம் இ ப்ப டி உ ள் ளா ர் பா ரு ங் க ள் . . . ! ! ! இணை ய த் தி ல் தீ யா ய் பர வு ம் பு கை ப் ப ட த்தை பார் த் து அ தி ர் ச் சி யா ன ரசி க ர் க ள் . . .! ! !

0

ப ழ ம்பெ ரும் நடி கைக ள்  இ   ன் னு ம்   ஒ ரு   சி லர்   ப ட  ங் களி   ல்  ந டி   க் க வி ல்   லை   என்    றா லு ம்  ஒ ரு  சி ல  சி   ன் ன   க தா பா  த் தி ர   த் தி ல் ந டி   த்து க்   கொ ண்   டுதா ன்   இ ருக்   கி ன் றா  ர் க ள் .  இ  ன் னும்  அ வ ர்க   ளு க் கு   என் று   ஒ ரு   த னி   ர சி க ர்   ப ட்   டா ள மே   இ ரு ந் து  வ ரு கி  ன் றது .   அ ந் த   வ கையி  ல் இ   ந்  தி ய  சி   னி மா  உ  ல கி  ல்   ப ழ   ம்பெ ரு   ம்   ந டி   கை யா க   தி க   ழ்ந்   து   வ ந் த வ   ர் தா ன்   ந டி கை   ச வு கார்    ஜான கி  எ ன் ப வ ர் .  இ வ ர்  ஆ   ந் தி ர   மா  நி லத் தி  ல்   பி ற  ந் து   உ   ள் ளார்   எ   ன்  ப து   கு றி    ப்   பிட த் த   க் க  து.   மே   லு ம் ,   இவர்  தெ  லு ங்கு   சி  னி மா வி  ல்   க  தா நா ய  கி  யாக   அ   றிமு க மா   னார் .    மு த ல்  தி ரை   ப் ப ட   த் தி லே  யே   எ ன் .டி . ரா   மரா வ்  எ   ன்ப வ ருட ன்   ஜோ டி யாக  சே ர்  ந் து   சி   னிமா வி   ல்  அ   றிமு க   மா னா  ர் .

அத  னை  தொடர்   ந்  து  இ வ ர்  த  மி ழ் ,  தெ  லு   ங் கு,  ம லை   யாள ம் ,   க ன்  ன ட ம் , இ ந்தி  எ ன  இ   ந் தி யா வி    ல்   அ னை  த் து   மொ    ழி  க    ளி லு  ம்   நடி   த் து   ள் ளா    ர்.  இ வ ர்   கி ட்   ட த் த   ட்  ட  4 5 0   க் கும்   மே    ற்ப ட் ட  தி ரை  ப்  ப ட  ங் க ளி  ல்  ப ல  வி   த மா ன    க  தா பா த் தி  ர   த்தி   ல்    ந டி   த் து ள்   ளா  ர்  எ   ன் ப து   கு றி    ப் பி ட   த் த   க் க து .  இ வ  ர்  1  9 4 9 ஆ ம்   ஆ   ண் டு  தி ரை   யு ல கி  ல்   க  தா நா   ய கியா  க  அ   றி மு க  மா னா  ர் .   அ த   ன் பி   ற கு  1 9 7 5   ஆம்   ஆ  ண் டு  வ ரை   க  தா நா  ய கி யா   க  ஏ ரா   ள மா  ன   திரை    ப் ப ட    ங் க   ளி ல்   நடி   த்து ள்   ளார் .

எ   ன் ப  து  கு றி   ப் பி ட த் த   க்க   து .   அத   ன்பிற   கு  க  தாநா  ய கி யா   க  ந டி  க் க  வி   ல்லை  எ ன்   றாலு  ம்  து   ணை   க தாபா   த் தி ர  த் தி  ல்     ம   ற்று ம்  மு  க் கி ய  க தாபா   த் தி ர  த் தி ல்   நடி    த்து    வ  ந் து  ர   சி க ர்  ம   த் தி யி   ல்  நீ   ங் கா   இ  ட ம் பி டி  த் து  வ ரு கி  றா   ர் .  மே   லும் ,  இவர்   த   மிழ்  சி   னிமா  உ ச் ச   ந ட் ச த் திர மா  க  அ   திலி  ரு ந் து  வ   ந் த   எ ம் . ஜி .ஆ ர்  ,   சி வா ஜி   க   ணே ச ன்,   ஜெ மி   னி   க ணே சன் ,  நாகே ஷ்,   ரவி  ச்ச  ந் தி ரன் ,  உ ல  கநா ய க ன்   க ம   லஹா ச   ன் ,   சூ ப் ப ர்   ஸ்  டார்   ர ஜி   னி கா ந் த்   போ  ன் ற   ஏரா   ளமா ன    மு ன்  ன ணி

ந டி க   ர்க ளு   டன்   இ ணை  ந்து   ந டி  த் துள்   ளார்   ந டி  கை   சௌ   கா ர்  ஜா   னகி   எ  ன்ப  வர் .   இ ப் ப டி  ஒ ரு   நி  லை யி ல்  ப  ழ  ம்பெ   ரு ம்  ந டி   கையா  க   திக    ழ் ந் து   வ   ரு ம்    நடி  கை   சௌ   கா ர்   ஜா ன கி    அ வ   ர் க   ளு க் கு   இ   ந் தி   ய   அ ர   சி ன்   உ   ய ரி  ய   வி   ரு து க   ளி   ல்    ஒ   ன்றா ன   ப   த்ம  ஸ் ரீ   எ   ன் ற   வி   ரு து    கொ டு   ப் ப   தா க  த   க  வல் க  ள்  வெ  ளி யா   கி  உ  ள் ள து.   மே  லு ம் ,    இ ந்  த    ஆ   ண் டு க் கா  ன  இ ந்   தி ய    அ  ர சி ன்   உ   யரி   ய   வி  ரு தா ன   ப  த் ம பூ   ஷ ன்  இ  ன்   4  பே   ரு க் கு கொ டு க் க ப் ப ட் ட து…

Leave A Reply

Your email address will not be published.