ச ற் று மு ன் தி ரை யுலகி ன் மு க் கிய பி ரப லம் தி டீர் ம ர ணம். .. ! ! ! அ தி ர்ச்சி யில் தி ரை யு லகம்.. .! !! இ ர ங்க ல் தெ ரிவி த் து வ ரும் தி ரை பி ரபல ங் கள்.. .! !!

0

கட ந் த ,   சி ல   ஆ ண்   டு க ளா க  தி   டீ  ரெ   ன் று  ப ல     தி ரை பி   ர ப ல   ங் க ள்   உ   ட ல்ந   ல கு றை வி   னா லு ம்  ம   ர் ம மா   ன   மு   றை  யி  லு    ம்   உ   யிரி     ழ  ந் து    வ  ரு  கி    ன் றா  ர்  க    ள் .    அ  ந் த    வ  கை  யி ல்     ச    ற்  று    மு ன்    பி  ர பல   தி ரை   ப் ப ட    தொ கு   ப் பா ள ர்    கௌ த ம்   ரா ஜு   எ ன் ப வ ர்   உ ட  ல்   ந ல   க் குறை வா   ல்   உ யி   ரி ழந்  து   ள்ளா  ர் .   இ வ ரு க் கு    த ற் போ து    வ   ய து   6 8   தா ன்    ஆ கி ன் ற து . பி ர ப ல   தி ரை ப் பட    தொகுப் பா ளர்  கௌ  த ம்    ரா  ஜு   உ ட  ல்  ந  ல    கு  றை வு    கா  ர ண மா க   இ  ன்  று    கா ல மா னா  ர் .   அ வ ரு  க் கு   வ ய து    6 8 .   இ வ ர்    த மி ழ் ,    தெ லு ங் கு ,   ம லையா ள  ம்   மொ ழி க ளி ல்   80 0  க் கு ம்   மே ற் ப ட் ட   தி ரை ப்  ப ட ங் க ளி ல்  பணி  யா ற் றி யு ள் ளா ர் .

ர ஜி னி யி ன்  கு     சேல ன்  ,  வி சா லி ன்   தோர ணை   உ  ள் ளி  ட் ட   ப ட ங்க  ளை   தெ லு ங் கி ல்    ப ட த் தொ  கு ப் பு   செ ய் து ள் ளா  ர் .   மே லு ம்   து ள் ளு வ தோ   இ ள மை ,   வி ல்  ல ன்   உ ள் ளி ட்  ட   ப ல் வே று   த மி ழ்   ப ட ங் க ளி ன்   தெ லு ங் கு   ரீ மே கி யி  லு ம்   இ வ ர்   ப ணி யா ற் றி யு ள்ளா ர்    இ வ ரி ன்  ம  றை வு க்கு    தி ரை யு ல க ப்   பி ர ப ல ங் க ள்  ப ல ரு ம்    தங்  க ள து  இ ர ங்க  ல் க ளை  தெ ரி வி த்து   வ ருகி ன் ற ன ர்.   இ வ ர்    தெலு  ங் கு,    த  மி ழ்  , ம லை   யாள ம்   உ ள்ளி ட் ட   ப   ழ மொ ழி க   ளி ல்   சு மார்  8 0 0 கும்    அதிக   மா ன   தி ரை   ப்ப ட   ங் க ளி ல்   ப ணி யா   ற்றி யு  ள்    ளா ர்   எ ன் ப து    கு  றி ப்   பிட  த்த    க் க து .

அ ந்  த   வ கை  யி  ல்   ந  டி க ர்   ர ஜி னி   ந டி   ப் பில்   வெ   ளி வ ந் த   கு சே  ல ன்   தி ரை   ப் ப ட     மு ம்     ந டி க ர்    வி ஷா ல்   ந டி த்த   வெ   ளி வ  ந்  த    தோ  ர   ணை  உ  ள் ளி   ட்  ட   ப ல   தி ரை   ப் ப ட  ங் க ளை    தெ லு  ங்  கி  ல்   ப  ட   த் தொ கு   ப் பு   செ  ய் து   ள் ளா ர்   எ ன் ப து   கு றி ப் பி ட   த் த க் க து .   மே லு ம் ,   து   ள் ளு   வ தோ   இ   ள மை   வ   ல் ல   வ ன்   உ ள்   ளி ட்ட    ப ல் வேறு    த  மி  ழ்   தி ரை  ப் ப ட  ங்க   ளி ல்   தெ லு   ங் கி  ல்  ரீ   மே க்   ப ணி   யா ற் றியு   ள் ளா ர் .   இப் ப டி   நி  லை யி ல்   இ வ ர  து    ம   றை  வி    ற்  கு    ப  ல   தி  ரைபி    ரப ல   ங் க ள்   ம ற் று  ம்  ர சிக   ர்க ளு ம்   இ   ர ங் க   ல்   தெ ரி வி   த் து  வ  ரு கி    ன் றா ர்  க ள் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.