பத றி போ ன ர ம் பா . . . ! ! ! வே க மா க வ ந் த அலை யா ல் ஏ ற் ப ட் ட ப ரி தா ப நி லை . . . ! ! ! அ தை பா ர் த் து அ ல ண் டு போ ன க ண வ ர் . . .! ! ! வி டி யோ வை பா ர் த்து அ திர் ச் சி ய டை ந் த ர சி க ர் கள் .. .! ! !

0

ந டிகை   ர ம் பா    ஒரு    கா லத் தி  ல்  கொ  டி க ட் டி  ப ற ந் த   ந டி கை க ளி ல்    ஒ ரு வர் .   1 9 92 ம்   ஆ ண் டு    தெலு  ங் கு   ப ட ம்   மூ  ல ம்   ந டி க் க   ஆ ர ம் பி த் த   அ வ ர்   த மி ழ் ,   ம லை யா ள ம் ,   க ன் ன ட ம்   ம ற் று ம்   ஹி ந் தி    மு க் கி ய மா க   ந டி த் தா ர் .   அ தோடு   பெ ங் கா லி ,   போ ஸ் பூ ரி ,   ஆ ங் கி ல ம்    போ ன் ற   மொ ழி க  ளிலு ம்    ப ட ங் க ள்   ந டி த் தா ர் .   1 9 9 2 ம்   ஆண்  டு  மு  த ல்  ந டி க் க   தொ ட ங்கி  ய   ந டிகை   ர ம்  பா   2 01 1 ம்   ஆண்  டு   வ ரை   தொ ட ர் ந் து  நடி  த்து   வ ந் தா ர் .   பி ற கு   2  0 1 7 ம்   ஆ ண் டு   மு த ல்   2 0 2 0 ம்   ஆ ண் டு   வ ரை   தொ லை க் கா ட் சி   நி க ழ் ச் சி க ளி ல்  ந டு  வ ரா க  க  ல ந் து கொ ண் டு   வ  ந் தா ர் .   பி ற கு  த  ன து   க ண வ ர்   இ ந் தி ர கு மா ரு டன்   ல ண் ட னி ல்   செ ட்  டி ல்   ஆ னா ர்.    ர ம் பா   ந டி கை   மீ னா வி ன்   க ண வ ர்   வி த்யா சா க ரு  க்கு    இறுதி   அ ஞ் ச லி   செ லு  த் த   கு டும் ப  த்து ட ன்   செ ன் னை    வ ந் தா ர் .

அ  ண் மை யி ல்  கு டு  ம் ப த் து டன்    அ ரு ண்    வி ஜ ய் யி ன்   யா னை   தி ரை ப் ப ட ம்   பா ர் த் த   ர ம் பா  ச மீ ப  த்தி ல்   க ட ற் கரை    செ ன்று ள் ளா ர்  .   குடு ம்  ப த் து ட ன்   அ ங் கு   எ டு த் த  பு கைப்  ப ட ங் க ளை யு ம்   த ன து  இ  ன்ஸ் டா வி ல்    ப தி வு   செ ய் து ள் ளார்  .   ந டி கை   ர ம் பா   த ன  து   கு டு ம் ப த் து ட ன்   க ட ற் க ரை யி ல்    து ள் ளி   கு தி த் து   வி ளை யா டு  ம்   வீ டி யோ வை    இ ணை  ய த் தி ல்   ப கி ர் ந் து ள் ளா ர்  .    நீ ண் ட   வ  ரு ட ங் க ளு க் கு  பி ற கு  கு டு ம் ப த் து டன்   ந டி கை  ர ம் பா   செ ன்னை க்கு   வ ரு கை    த ந் து ள் ளார் .   இ லங் கை யை   சே ர் ந்த   தொ ழி ல தி ப ரை   தி ரும  ண ம் செய் த  பி ற கு    ந டி ப் ப தை   நி று த் தி வி ட் டா ர் .

த ன து   க ண வ ர்   இ ந் தி ர கு  மா ரு ட ன்    ல ண் ட னி ல்   செ ட் டி  லா ன   ர ம் பா   த ற் போ து   ஒ ரு   கு டு ம் ப  பெ ண் ணா க வே    மா றி வி ட் டா ர்  .  வே  க மா க  வ ந் த   அ லை  க ள்   இ ந் த   நி லையி ல்   நீ ண் ட   வ ரு ட ங் க ளு க் கு  பி ன்ன ர்  சென் னை     வந்தி ரு க்  கி ன்றார் .   அ ண் மை யி ல்   யானை ப டம்   பா ர்க் க   கு டு ம் பத் து  டன்   திரை ய ற ங் கு   செ ன் றி ரு ந்தார்.  தற் போ து   கட ற் க ரை யி ல்   கு ழ ந் தை   க ண  வரு  ட ன்   வி ளை யா டு ம்   அ ரிய   வீ டி யோ வை   வெ ளி யி ட் டு ள் ளா ர் .   அ தில்   வே  க மான   அ லை க ள்  ர ம்பா வை   அச் ச த் தி ல்   உறை ய   வை த் தா லு ம்  ம கி ழ்  ச்சி யு ட ன்   கு ழ ந் தைக  ளுடன்   வி ளை யா டி யு ள் ளா ர் .   இ த னை   ரசி க ர்கள்   வை ர லா க்கி   வ ரு கி ன் ற ன ர் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.