மெ ட் டி ஒ ளி சீ ரி யல் ந டி கை வ ன ஜாவை ஞா பக ம் இ ரு க் கா.. .? ? ? வா ய் ப்பு கி டை க்கா ம ல் த ற்பொ ழு து எ ன் ன செ ய் கி ன் றா ர் தெ ரி யு மா . ..? ?? ஆ ளே அ டை யா ளம் தெ ரி யாத அ ள வு க்கு மா றி ப் போ ன ந டி கை. ..! !! பு கைப் ப டத் தை ஆ ச் ச ர் ய மா ன ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

சி  ன்னத் தி  ரை  யி ல்  பி  ர ப  ல மாக  த னது  நடி  ப்பி ன்    மூ  லம்    ப   லரை யு ம்    க வ   ர் ந் த வ   ர்   தா  ன்   ந டி கை  வ ன ஜா .  இவ ர்  வி  ஜய்   டி வி   மூ    ல மா க   த்தா  ன்  சி   ன்  ன த்தி   ரை க ள்   வ ந் தா ர் .  அ த ன்   பி றகு    ச ன்   டி வி யி   ல்  தொட   ர் ச் சி யா   க   பல    சீ ரி ய  ல்களி ல்   ந டி த் து   வ ந் தா ர் .   மே லு ம் ,   எ   ன க் கு   மெ    ட் டி   ஒ ளி   சீ   ரி ய ல்   மூ   ல ம்   தா ன்   ம   க் க ள்  ம   த்  தி யி ல்   மி   க வு ம்   பி ர   ப  ல ம்   ஆ னே ன் .   இ ப் ப டி   உ   ட னே   ச மீ ப   த் தி ல்  சி   ங் கம்  திரை  ப் ப ட   த் தில்   ந டி  த்ததை   ப ற் றி   கூ றி யு  ள் ளார் .  இ ய க் கு ன ர்   ஹ ரி  மு  த லி ல்   எ ன   க் கு   க   தை யை   ப   ற் றி   சொ   ல் ல வி   ல் லை .   நா ன்   ந   டி க் க  ஆ  ர   ம் பி க் கு   ம் போது    தா ன்   நெ  க ட்   டி வ்   ரோ   ல்    எ ன் று   என   க் கு  த்   தெ   ரி ந் த   து.   ஆ னா ல் ,   எ ன க் கு   கொ   ஞ் ச  ம்   த ய   க் க மா   க   இ ரு   ந் தது   யோ   சி க் கா தி   ங் க   நீ   ங்க   ந டி   ச் சா   தா ன்  ச   ரியா  இ ரு   க் கு ம்  எ ன்று  சொ   ன் னா ர்  .

மே  லு ம் ,  எ   ன் னு   டை ய   க   ண வ   ர்   தா ன்   அ வ ரி   ட ம்   அ   சி ஸ் ட   ன் ட்   இய   க் கு ன  ரா   க   ப   ணியா    ற் றி  வ   ந் தா ர் .   அந் த திரை ப் ப ட   த் தி ல்   ந டி க் கு ம்    போ து தா ன்    எ  ங் க ளு   க் கு ள்    ப   ல க ம்   ஏ ற் ப   ட் டது .   அ  தனா  ல்   க  ல் யா   ண  ம்   ப   ண் ணி   க் க   விரு   ப் ப ப் ப   ட் டு   வீ ட்       டுக்  கு   வ ந் து   பெ ண்   கே ட் டா   ர் கள்  . த ற் போ து   ‘ ரா ஜா ம கள் ’   ‘ அ பி யு ம்   நா னு ம் ’   போ ன் ற   தொ ட  ர்க ளி    ல்  ந டி த் து க்   கொ ண் டி ரு க் கி றே ன் .   எ ன் னு டை ய   க தா பா த் தி ரத் தி ற் கு   மு க் கி ய த் து வ ம்   த ரு ம்  தொ ட ர் க ளி ல்   ம ட் டு மே   க வ ன ம்   செ லு த் தி   வ ரு கிறே ன் .   கு டு ம் ப த் தை   க வ னி க் க   வே ண் டு ம்   என் ப தா ல் ,

அ தி க   தொ ட ர் க ளி ல்   ந டி ப் ப து  இ ல் லை .   மு ன் பெ ல்லா ம் ,   காலை   1 0 ம ணி க் கு  ஆ ர ம்பி த்தா ல் ,   இ ர வு   9 . 3 0    மணி    வ ரை க் கு ம்   ஒ ளி ப ர ப் பா கு ம்   பெ ரு ம் பா லா ன தொ ட ர்  களி ல்     ந டி த் தி  ருந் தே  ன்.    கி ரா ம த் து   பெ ண் ,   குடு  ம் ப த் த லை வி   எ ன   ஒ வ் வொ ரு  வே ட மு ம்    வித்  தி யாச மா  ன து தா ன்.    கவு  தமி ,   சு க ன் யா  ,   கு ஷ்பு    போ ன் றோ ரு ட ன்   ந டி த் தி ரு ப் பது    ந ல் ல   அ னு ப வ ம் .    இ ப்பொ ழு து   எ ங் க  ளுக் கு   இ ரண் டு   கு ழ   ந் தைக   ள்   என்   னு டை   ய   தி ரு   ம ணத்    தி ற் கு  பி ற  கு ம்   சீ ரி  ய லி ல்   ந டி த் த   நா ன்   அ த ன்   பி ற கு   க   ர் ப் ப   மா ன   பி ற கு    சீ   ரி ய ல்   இ ரு ந் து   கொ   ஞ் ச ம்   பி ரே  க்  எ டு   த் து கொ   ண் டே ன் .

இ ப் ப  டி   ஒரு   நி லை  யில்   ச மீ ப   த் தி ல்   அ வ ர து    பு கை ப் ப  ட  ங் க ள்   இ ணை  ய த ள   ங் க ளி ல்   வெ  ளி   யா கி  வ ரு கி  ன் ற து …ஆ மா ம் .   ச மீ ப த்  தில்   தா ன்  ஆ ரம்பித்தே ன் .   ந ல் ல   வ ர வே ற் பு   இ ருக்  கி ற து .   அ தி லு ம்   நி றை ய   பே ர்   க  மெண் ட்  டில்    ‘மெ ட் டி   ஒ லி    –   லீ லா ’  கு  றி த்து ம் ,    அந்  தத்   தொ  டரி  ல்   ம ற க் க   மு டி  யா த   நி னை வு க ள்   கு றி த் து ம்   பே ச   சொ  ல் கி றா ர்க ள் .    மெ ட் டி   ஒ லி யி ல்   ந டி த் த   எ ல் லோ ரை யு ம்   மீ ண்  டு ம்   ஒ ன் றா க   பா ர் க் க வேண் டு ம்   எ  ன   ர சி  க ர் க ள்   ஆ  சை ப் ப டு கி றா ர் க ள் .   அ த ற்கா க   அ னை வ ரி ட மு ம்   பே சிக்    கொண்  டிரு க் கி றே ன் .   சீ க் கி ரமே   அ த  ற் கான    வா ய்ப் பு    அமை யு ம் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.