மு ன்ன ணி நடி கை யை பார் த் து நீ வ ரி யா என் று கே ட் ட விஜ ய கா ந்த்.. .! !! பய த் தி ல் எ ன் ன செ ய் வ து எ ன் று தெ ரி யா ம ல் நி ன் ற நடிகை.. .! !! இ வ ரை ப் பா ர் த் தா ல் தா ன் எ ன க்கு ப ய ம் என் று கூ றி ய ந டி கை.. .! !! யா ர் அந் த ந டி கை தெ ரியுமா . ..? ? ?

0

த மி ழ்  சி   னி மா   உ    ல கி ல்  ஒ ரு   கா லகட்   டத் தி ல்  ர ஜி னி ,   க ம லு க் கு   இ ணை  யா க  ஏ ரா   ள  மான    ர சி க   ர் க ள்   ப ட் டா   ள த் தை   வை   த் தி ரு   ந் த வ ர்     தா  ன்   கே ப் ட ன்  வி  ஜ ய கா ந் த் .    இ வ ர்   ஒ ரு   ந டி  க ரா க   ம ட்   டு மில்    லா ம ல்   ந  டி க ர்   ச ங் க    த்தி ன்   த  லை வ ரா   க வு ம்  அ   ரசி ய ல் வா   தி யா  க வு ம்   இ ரு ந் து   வ ந் து   ள் ளா ர்   என் ப து   கு  றி   ப் பி ட த் த   க் க து .   மே லு ம் ,  இ வ  ரை   பல  ரும்    நி ஜ   வா   ழ் க் கை   யி ல்   ரி   ய ல்   ஹீ   ரோ   எ ன் று   கூ ட   உ   ண ர்   ந் து   வ ரு கி   ன் றா   ர் க ள் .   அவ ரு க் கு  எ ன் ன   கா ர   ண ம்   எ   ன் றா ல்  இ வ ரி ட ம்   உ த    வி   எ ன் று   கேட்    டா ல்  உ   ட னே   செ  ய்   து வி டு  ம்   ந ல் ல  ம    ன தி ல்   ஒ ரு வ ர்   இ வ ரு ம்   உ ண் டு .   இ ன்   ற ள வும்   இ வ ரு க் கு   ர சி க  ர்  பட்  டா ள ம்   கு றை   ய வே    கிடை  யாது .

மே லும் ,   வி ஜ ய கா ந் த்   இ ரு க் க   உ ட   ல் நி   லை   ச ரி   யி ல் லா   த   கா ர  ண த் தி  னா ல்   சி  னி மா வி ல்   ந டி   க் கா மல்   த ற் போ து  இரு ந் து  வ ரு கி  ன் றா ர் . அ வ ர்   மீ ண்  டும்   சி   னி மா வில்    ந டி    ப் பா ரா   என   ப ல  ர சிக  ர் க ள்  ஏ   க் க   த் துட ன்   இ ரு ந் து   வரு கி   ன் றா   ர் க ள் .   இ ப் ப டி   ஒ ரு   நிலை யி ல்   வி ஜ   ய கா ந்து ட   ன்   ப   ணி யா ற்   றி ய   பல   ந டி க ர் க ள்    ம ற் றும்   ந டி  கைக  ள்  அ வ ரை    ப ற்  றி  என    ப ல    சு   வார சி ய   மா ன   த க வ   ல் க ளை   அவ் வ   ப் போ து வெ   ளி யி ட்   டு   வரு  கி   ன் றா ர் க ள் .  அ ந் த   வ கை யி ல்

த   ர் ம   ச   க் க ர ம்  எ ன் ற   தி ரை ப் ப   ட த் தில்  ந டி கை   ர ம் பா   ந டி த்தி ரு  ப் பார் .   அ ந் த   வ கை யி ல்   ச மீ ப   த் தி ல்     ஒ ரு    பெட்   டி யி ல்   வி ஜ ய கா ந் த்   ப ற்  றி   கூ றியு ள்    ளா ர்.   வி ஜ ய கா  ந் த்   சா ர் ம   னதி ல் தோ  ன்றுவ  தை  வெளி  ப்ப  டை   யா க   பே சி  வி   டு வா ர்.  அ வரி ட ம்   எ ன க் கு   அ ந் த   கு   ணம்   மி க  வு ம்   பி டி   க் கு ம்   த   ர் ம   ச   க் க ர ம்   ப ட பிடி   ப்  பில்    பொ   ள்ளா  ச் சி  யி ல்   வை த் து   எ டு   க் க ப் ப   ட் ட   போ து   அ ங் கு    நி றை ய   ம   க்க ள்   கூ   ட் ட ம்   வ ந் து  கொ ண் டே   இ ரு   ந் த து .  அ த னா ல் ,   பா டல்   கா   ட் சி க ள்   எடு க்  க  சீ   க் கி ர மா   க  அ ந் த   இ ட த்  தி  ற் கு    போ க  ணு  ம் .

சா ர்   எ ன்   னிட ம்   ர ம் பா   கா லை யி ல்  எ த்த னை   ம ணி   க் கு   ப  ட பி டி   ப்பு க்  கு  வ   ரு வா ய்   எ ன் று   கே   ட் டா ர் .   அ த ற் கு   நா ன்   கா  ல் சி ட் டி   ஏழு    ம ணி க் கு   இ  ரு க்கு ம் .   ஆ னா ல் ,   வி ஜ ய கா ந் த்  எ   ன் னி ட ம்   நா ன்   கா   லையி ல்   4: 3 0   ம ணி   க் கு   அ ங் க   இ  ரு   ப் பே ன்   நீ  வ   ரி யா   எ ன் று  கே  ட் டா ர் .   நான்  ஏ ழு   ம  ணி  க் கு   வ   ரு வே ன்   எ ன் று   சொ   ன் னே ன் .   ஆ  னால் ,    அ வ ர்   நா லு   மு ப் ப   து க்கு   அ ங்  கு  செ    ன் று   கா   த் து க்   கொ   ண் டி  ரு   ந் தா ர்.   அ ந் த   வ கையி  ல்  அ வரை   பா ர்  த்  து  எ ன க் கு  வே   லை  வி   ஷய த்   தி ல்  ப ய   மா க த் தா   ன்   இ ரு ந் த து   எ ன் று  ச மீ  ப  த் தி ல்   கூ றி யு   ள் ளா ர் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.