வா ய் ப்பு கொ டு ப்ப தா க கூ றி இய க்கு னர் எ ன் னி டம் இப் படி எ ல் லாம் ந ட ந்து கொ ண் டார். ..!! ! வெ ளி ப்ப டை யாக உ ண் மை யை சொ ன்ன யாஷி கா.. .!! ! வெ ளி வ ந்த வீ டி யோ வை க ண் டு அதி ர்ச் சி யில் ர சிக ர்க ள். ..! !!

0

த மிழ்  தி ரை   ப் ப ட     உ  ல கி  ல்   கு   று கிய   கா  ல க  ட் ட த்    தி லே யே   பி ர ப ல    ந டி   கை யா க  இ    ளசு க  ள்    ம ன    தை   கொ   ள்  ளை  கொ    ண்ட வ   ர் தா  ன்  ந டி  கை   யா ஷி கா   ஆ ன ந் த் .   இ வ  ர்   ஒ ரு   ப   ஞ் சா   பி   மா ட ல்   அ ழ   கி  ஆ வா  ர் .   இ வ ர்   து   ரு வ ங் க   ள்   ப   தி னா  று   எ  ன் ற   த   மி ழ்   தி ரை  ப்  ப ட   த் தி ன்     மூ  ல ம்    சி   னி மா வி ற் கு   அ   றி மு க மா   னா ர் .   அ த ன்   பி ற கு   ந டி க ர்   கௌ த ம்   கா ர்   த் தி க்   ந டி   ப் பி ல்   வெ   ளிவ ந் த   இ   ரு ட்   டு  அ றை யி    ல்   மு   ர ட்   டு  கு   த்   து    எ ன்ற   தி ரை   ப் ப ட   த் தி ல்    ந டி த் து  ர  சி க   ர் க ளி   ன்  ம  ன தி   ல்    மி   க வு ம்   பி ர ப   ல மா   னா ர் .   பி ற கு   2 0 1 8   ஆ ம்   ஆ ண் டு   வி ஜ ய்   தொ  லை   க் கா   ட் சி யி ல்   ஒ ளி ப    ர ப் பா ன   பி க்   பா ஸ்   நி க    ழ் ச் சி   யி ல்   ப   ங் கே   ற் றா ர் .   அ ந் த   நி க   ழ் ச் சி    யி ல்   ப   ட் ட த்   தை   வெ  ல் ல   வே   ண்டிய   எ   ள்  ள ள  வு  ம்  த  ன   க் கெ ன   ம   க் க ள்  ம   த் தி யில்   ஏ ற் ப    டு த் தி க்  கொ    ண் டா ர் .

இப் ப டி   ஒ ரு   நி லை யி ல்    க ட ந் த ,   ஒ ரு   ஆ ண்   டு க்கு   மு    ன் பா க   கா  ர்    வி  ப    த் தி   ல்   யாஷி கா   ஆ ன ந்  த்   ப  டு கா ய   த் து  ட   ன்   ம ரு   த் து  வ ம    னை யி ல்   அ னு ம தி   க் க ப் ப   ட் டு    அ த ன்   பி ற கு   ந ல்   ல ப டி   யா ன   சி   கி ச்   சை   பெ ற் று   த ற் போ து   மீ   ண் டு ம்  ப ட   ங் க ளி ல்   ந டி க் க   தொ ட   ங் கி யு ள்   ளா ர் .  இ ப்  ப  டி யு  ம்   நி லை யை   ப ட    வா ய்   ப் பு   த   ரு வ   தா க   இ ய க் கு ன ர்    ஒ ரு வ ர்    த ன க் கு   பா   லி   ய   ல்   தொ   ல்    லை  கொ டு    த் த தை   கூ றி யு   ள் ளார் .    அ து   என்  ன    கூ றியு   ள் ளா  ர்   எ   ன் றா ல்    நா ன்    ஒ ரு   இய க் கு   ன ரை பட   வா ய்   ப் பு க்   கா க  ச ந்  தி  த் து ள்   ளே ன் .   அ ப்  போ து   அ வ ர்   என க் கு   ஒ ரு  ஏ   ர் போ   ர் ட்  கா  ட் சி   எ டு   ப் ப தா க   வு ம்   நா ன்

இ ப் பொ   ழு து   கி ள  ம்ப   ப்    போ   கி ன் றே  ன்    எ ன்  னை   ஹீ   ரோ  வா  க   நி னை   த் து  க் கொ ண் டு    நீ ங் க ள்   எ ன் னை   லி    ப்  கி   ஸ்   செ ய் ய    வே   ண் டு ம்   எ ன் று   சொ ன்   னா ர் .   இ தை   நீ  ங் க ள்   ச    ரி யா   க    செ   ய் தீ ர் க   ள்    எ ன் றா ல்   ஓ கே ,   இ ல் லை   எ ன் றா ல்   நா ன்   சொ   ல்லி  த் த ரு கி   ன் றே ன்    அ து  ச    ரியா  க   அ மை   ந்  து   வி   ட் டா ல்   இ ந் த    தி ரை   ப் ப ட   த் தை   நீ ங்   களே    க தா நா   ய க   ந டி  க் க  லா ம்   என் று   அ வ ர்    கூறு  ம்   சொ ன்  னா  ர் ,   அ த னை க்   கே ட் டு   நா ன்   அ வ ரி ட ம்   மு   த லி ல்   நீ  ங் க ள்   ஹீ ரோ    கி டை   யா து ,   அ டு   த் த து    நா ன்   மி க வு ம்   சி   ன் ன   பொ   ண்   ணு ,

அ த னா ல்   லி    ப் கி   ஸ்   எ ல் லா ம்   ப ட   த் தி லே   யே   ப   ண் ண   மா    ட் டே ன்   எ ன் று   சொ ல்   லி வி ட் டே    ன்   உ   ட ன டி யா   க   அ வ ர்    எ ன்   அ ரு கி ல்   வ  ந் து   எ   ன் னை   க    ட் டி   அ ணை   க் க   பா ர்   த் த   உ   ட னே   நா ன்  அ வ ரை   த   ள் ளி வி   ட்  டு   வெ ளி யே   வ ந் து   அ    ம்மா வி ட   ம்    வா ங் க   கி   ள ம்   ப லா ம்   எ ன் று    சொ   ல் லி   கி   ள ம்   பி   வி   ட் டே ன்   எ ன் று     ச மீ ப   த் தி ல்   ஒ ரு    பேட் டி   ஒ ன்  று   அ ளி   த் து ள்  ளா ர் .    இ ந் த   த   க வ ல்   த ற் பொ ழு து   பெ ரு ம்   ச   ர் ச்   சை  யா  க    எ ழு ந் து   வ ரு கி   ன்ற  து.    மே லு ம் ,   பு க    ழ் பெற் ற    பெ ரி ய    இ ய  க் கு   ன ர் க ளை   எ ப் ப டி    செ ய்  யலா  மா   எ ன் று   ப ல ரு  ம்   வி ம   ர்  ச   ன ம்   செ ய் த   வ  ரு கி  ன்  றா ர் க ள் …

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.