பல உ ண வக ங் க ளை தி ற ந் து வ ரு ம் நடி க ர் சூரி யி ன் சொ த் து ம தி ப் பு எ வ் வள வு தெ ரி யு மா . . . ? ? ? அது தெ றி ச் ச நி ங் க ளே ஷா க் கா யி டு வி ங் க . . . ! ! !

0

ந டிக ர்   சூ ரி   த மி ழ்   சி னி மா   ர  சி க ர் க ளா ல்   கொ ண் டா டப் ப டு ம்   ஒ ரு  பி ர ப ல ம். ந டி க ர்   சூ ரி   த மிழ்   சி னி மா வில்   சி று சி று   ப ட ங் க ளி ல்   சி ன்  ன   க தா பா த் தி ர ங் களி ல்   ந டி க் க   தொ ட ங் கி ய வ ர் .     கா ல ப் போ க் கி ல்   அ வ  ர து  ந டி ப் பு   ர  சி க ர் க ளா ல்   அ தி க ம்   அ ங் கீக  ரி க்க  ப் ப ட   மு ன்ன ணி   ந டி க ர் க ளி  ன்  ப ட ங் க  ளி ன்  நா ய க னா  க  தொ ட ர் ந் து   ந டி  த் து  வ ந் தா ர் .     ஒ ரு க ட் ட த் தி  ல்   அ வ ர்   இ ல் லாத   பு தி ய   ப ட  ங் க ளே   இ ல் லை  எ ன்  ற   அ ள வி ற் கு   இ  ரு ந் த து .   கா  மெடி ய னா க   இ து வ ரை   ந டி த் து  வ ந் த   சூ ரி   த ற் போ து   நா யக ன்   அ வ தா  ரம்   எ டு த்  துள் ளா ர் .     வெ ற் றி மா ற ன்   இ ய  க் க த் தி ல்   அ வ ர்   நாய  க னா க  ந டி த் து வ ரு ம்   பட த் தி ற் கா க   ம க்  க ள்   ஆ வலா க   வெ யி ட் டி ங் .

இ ன் று    ந டி க ர்    சூ ரி யி ன்  பி ற ந் த  நா ள் ,  இ ந்த   நா ள்   ஸ் பெ ஷ லா க  சூ ரி யி ன்    அ தி ர டி   மா ஸான   ஒரு  போ ட் டோ   ஷு ட்   வெ  ளி யா கி யு  ள் ள து .          அ தைப் பா ர் த் த   ர சி  கர் க  ள்   இ னி   இ வ ரை   கா மெ டி ய  ன்  எ ன   கூ ற  வே   மு டி யா து ,  செ ம   மா ஸா ன   ந டி க ரா க   வ  ரு வா ர்   எ ன   க மெ ண்ட்   செ ய் து    வ ரு கின்  ற ன ர் .   ஆ  ர ம்ப த்  தில்   ப ட ங் க ளி ல்    சி ன் ன   சி ன் ன   வே ட த் தி ல்   நடி த் து வ ந் த   சூ ரி யி  ன்  ப ரோ ட் டா    கா மெ டி   பெ  ரிய  ரீ ச்    கொ டுத் த து .   அ ப் ப ட த் தை   தொட ர் ந் து   அ டு த் த டு த் து   அ வ ர்   ந டி த் த   ப ட ங் க ளி  ல்   அ வர து   வே ட த் தி ற் கு என்றே  த னி  காட் சி க ள்   இ ரு ந் த ன .

இ ப் போ து   நா  ய க ர் க  ளு க் கு   இ ணை யா க   எல் லா   ப ட ங்  க ளி லு ம்   மு  ழு வ து ம்  வ ரு  கி றார் .   த ற் போ து   வெ ற் றி மா  ற ன்   இ ய க் க த் தி ல்    வி டுதலை  எ ன் ற   ப ட த் தி ல்   நா ய க னா  க   நடி த் து    வ ருகி றா ர் .    சூ ரி யி ன்   சொ த்து  ம தி  ப்பு  இ  வர்   த ன து    சொ ந் த   ஊ ரான    ம துரை யி ல்   அ டு த் த டு  த் து   நிறை ய   உ ண வ க ங் க ள்   தி ற ந்து   வ ரு  கி றா ர் .    உண வு   இ ன் றி   க ஷ் ட ப் ப டு  ப வ ர் க ளு க் கு ம்  கு றை வா ன    வி லை யி ல்   உ  ணவு   கொ டு  த் து   உதவி   வ  ருகி றா ர் .  அ ப் ப டி   த ன து   உ ழை ப் பி  ன்   மூ ல ம்   பெ ரி ய  அ ள வி ல்   வ ள ர் ந் து ள்ள    ந டி க ர்  சூ ரி யி ன்   சொ த் து   ம தி ப் பு   மட் டு ம்   ரூ .   4 0  கோ டி   வ ரை   கூ ற ப் ப டு கி ற து.

Leave A Reply

Your email address will not be published.