தற் கொ லை செ ய் யு ம் மு ன் ந டிகை சி ல் க் ஸ்மி தா எ ழு தி ய க டித ம் . . .! ! ! இ வ ங் களு டை ய வா ழ் வி ல் இ வ்வ ள வு சோக மா . .. ? ? ? இ தை பா ர் த் து க ண் க ல ங்கி ய ர சி கர் க ள் . . . ! ! !

0

தெ ன்னி ந் தி ய    சி னி மா   உ லகி  ல்  பு க ழி ன்   உ ச்ச த் தி ல்   இ ரு ந் த   ஒ ரு   ந டி கை   சி ல் க்   ஸ்  மி தா .   சி ல்க்  ஸ் மி தா     2   தி ச ம் ப ர்   1 9 6 0   –   2 3   செப் ட ம் ப ர்   1 9 9 6   எ ன் ப வ ர்   ஒ ரு   இ ந் தி ய   தி  ரை ப்ப ட   ந  டி கை   ஆ வா ர் .   1 9 7 0 க ளி ல்   ஒரு   ஒ ப் ப னை க்   க லை ஞ ரா க   இ வ ர்   தி ரை த் து றை   வா ழ் க் கை யை த்   தொ ட ங் கி னா  ர்.   கா ந் த   க ண் ண ழ கு ,   வ சீ க ர மா ன   மு க ம் ,   த ன க் கெ ன   ஒ ரு   ஸ் டை ல்   எ ன   ர சி க ர் க ளை   க  ட் டி ப்போ ட் டு   வை த் த வ ர்  சி ல் க் .   1 9 7 9 ம்  ஆ ண் டு   சி னிமா வி ல்   ந டிக் க   தொ ட ங் கி ய   இ வ ர்   1 9 96 ம்   ஆ ண் டு   வ ரை   தொ ட ர் ந் து   ந டி த் து   வ ந் தா  ர்   .  பி  ன்  த ன து   35  வ து  வ ய தி  ல்  தி டீ ரெ ன   த ன து   வீ ட் டி ல்   தூ க் குப் போ ட் டு    தற்  கொ லை   செ ய் து கொ ண்டா ர்.

ந  டி  கை   சி ல் க்  ஸ்மி தா    க ட ந்  த   19 9 6ஆ ம்   ஆ  ண் டு   தூ க் கி  ல்    தொ ங் கி   த ற் கொ லை   செ ய் து கொ ண் ட  நி லை யி ல்    அ வ ர் இ ற ப் பத ற்கு   மு ன் ன ர்   தெ லு ங் கி ல்    அ வ ர்   கை ப் ப ட   எழு தி  ய  க டி த ம்   த ற் போ து   இ ணை ய த ள ங்க ளி ல்   வை ர லா கி   வ ரு கி ற து .   ’ வ ண் டி ச் ச க்க ர ம் ’   எ ன் ற   தி ரை ப் ப ட த் தி ல்   அறி மு க மா ன   சி ல் க்  ஸ் மி தா   ஆ ர ம் ப க ட் ட  த்தி ல்   கு ண ச்  சி த் தி ர   கே ர க்ட ரி ல்   ந டி த் தா ர் .   கு றி ப் பா க   பா ரதி  ரா ஜா வின்   ‘  அ லை க ள்  ஓ  ய் வ தி ல் லை ’  ப ட த் தி ல்    அ வரு டை ய   ந டி ப் பு  அ னை வ ரா லு ம்   பா ரா ட் ட ப் ப ட் டது .    ஆ னா ல்   அ வ  ர்  க வ ர் ச் சி    வே ட ங்க ளி லு  ம்   ஒ ரு   பா ட லு க் கு  ந  ட ன மா டும்    ந டி கை யா க

கா ல ப் போக்  கி ல்   மா றி னா ர் .    சி வா ஜி   க ணே சன் ,   ர ஜி னி கா ந் த் ,   க ம ல் ஹா  ச ன் ,   பிர பு   உ ள் ப ட   ப ல   மு ன் ன ணி   ந டி க ர்க ளி ன்   ப  டங்  களி  ல்   ஒரு   பாட லு க் கு   ந  ட ன மா டி னா ர் .    இ வ ரது   பா ட  லு க் கா க வே   பல   தி ரை ப் பட ங் க ள்   தி  ரைய ர ங் கு க  ளி ல்   ஓ டி ன   எ ன்ப து   கு றி ப் பி டத் த க் க து .    பு க ழின்   உ ச் ச த்  தி ல்  இ ரு ந்  தா லு ம்  அ வ ரு டை ய   த னி ப் ப ட் ட   வா ழ் க் கை யி  ல்  அ வ ரு க்  கு   மிக ப்   பெ ரி ய   ஏ மா ற் ற மே    காத் தி  ரு ந் த து .   இ ந்த   நி லை யி ல்   க ட  ந் த  1 9 9 6 ஆ  ம்  ஆ ண் டு   செ ப்  டம் ப ர்   2 3 ஆம்    தேதி    தூக்  கி ல்   தொ ங் கி   த ற் கொ லை  செ ய் து   கொ ண் டா ர் .

த ற் கொ லை க்கு   மு ன்   அ வ ர்  தெ லு ங் கி ல்   எழு தி  ய  க டி த த்தி ல்   உ ள் ள   வி ஷ ய ங் க ள்  த ற் போ து   ர சி க ர் க ளை   க ண் ணீரை  வ ர வ ழை த் து ள் ள து .   அ ந் த    க டி த த் தி ல்   அ வ ர்   கூ றி  ய் ரு ப் ப தா வ  து:    நா ன்   ந டி கை யா க    எ வ் வ ள வு   க ஷ் ட ப் ப ட் டே ன்   எ ன் ப து   எ ன க்  கு   ம ட் டு மே   தெ ரி யு ம் .   எ ன் னை   யா ரு மே   நே சி க் க வி ல் லை ,   பா பு   ம ட் டு மே   எ ன் னி ட ம்   கொ ஞ் ச ம்   அ ன் பு  செ லு த் தி னா  ர்.    ம ற் ற   எ ல் லோ ரும்   எ ன் னு டை ய   வேலை யை யு ம்   எ ன் னு டை ய  உ ட லை யு ம்   தா ன்   ப ய ன் ப டு த் தி க்   கொ ண் டா  ர் கள்  .   வாழ் க் கை யி ல்   என  க் கு    நிறை  ய  ஆ சை கள்   இ ரு ந் த து .   அ ந் த   ஆ சை க ளை   நி றை வே ற் ற   வே ண்  டு ம்   எ ன் று  நா ன்   ஏ ங் கி னே  ன் .

ஆ னா  ல்   எ ன க் கு   எ ங்கு   செ ன் றா லு ம்  நி ம் மதி   என் ப தே   இ ல் லை .  எ ல் லோ ரு க்கு ம்   நா ன்  ந ல் ல து   தா ன்   செ ய் திரு க் கி றே ன் .   ஆ னா லு ம்  எ ன்   வா ழ் க் கை   ஏ ன்   இ ப் ப டி   ஆ ன து   எ ன் று   தெ ரி ய வி ல் லை .    அ வ ர து   இ ற ப் பு   ஒ ட் டு மொ த் த   சி னி மா   ர  சி க ர் க ளை யு ம்   சோ க த் தி ல்   ஆ ழ்த்  திய து   எ ன் று   தா ன்    கூ ற   வே ண் டு ம் .   இ  ப் போ து ம்    அ வ ர  து   பி றந்  த நா ள்   ம ற் று ம்  நி னை வு   நா ட் களி  ல்  ப ல ரு ம்   சில் க்   ஸ் மி தா வை  நி னை வு கூ ர் ந் து   வ ருகி றா ர் க ள் .   சி ல் க்  எ ழு தி ய   க டி த ம்   த ற் கொ லை   செ ய் வ த ற் கு   மு ன்   சி ல் க்   ஸ் மி தா   த னது   கை ப  ட   தெ லு  ங் கி ல்   ஒரு    க டி  த  ம்    எ  ழு  தி  யு ள்  ளா ர்  .

அ தி ல்    அ வ ர்   எ  ழு தி ய து   மு ழுவ து  ம்    ஏ  மா ற் றங்க ள்    தா ன் .   ந டி கை யா க   மி க வு ம்   க ஷ் டப்  ப ட் டே  ன்,    எ ன் னை   யா ரு ம்   நே சி க் க வி ல் லை ,   எ ன் னை   ப  யன்  ப டு த் திக்    கொ ண் டா ர் க ள் .   வா ழ் க் கை யி ல்   எ னக்  கு   நி றை ய   ஆ சை க ள்   உ ள் ள து ,   ஆனா ல்   நான்   எ  ங் கு   செ ன்றா  லு ம்   எ னக் கு   நி ம் ம  தி   இ ல் லை.    5   வ ரு ட ங் க ளாக    ஓ ரு வர்   எ ன க் கு   வா ழ்  வு   த ருவ தா க   கூ றி னா  ர் ,  ஆ  னா ல்   அ தெ ல் லா ம்  வெ று ம்   வா ர்  த் தைக ள்   தா ன்  ,  நா  ன்   க ளை த் து ப்  போ  னேன் .   இ ந் த   க டி த ம்   எ ழு த   கூ ட    மி க வு ம்  சி ர ம  ப் ப ட்டே ன்   எ ன   மு ழு வ து ம்   சோ க மா ன   வி ஷ ய ங் க ளை   கூ றி யி ரு க் கி றா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.