இ வர் இ ல் லை னா எ ன க்கு இ து கி டை ச் சிரு க்கா து. .. ? ? ? யார் அ வர் எ ன் று தெ ரியு மா .. . ? ?? த மி ழை தா ண் டி ம ற் ற மொ ழி க்கு ப ய ணம் செ ய் யும் அ ர் ஜுன் தா ஸ். .. ! !!

0

த மி ழ்  சி னிமா   உ  ல கி ல்  த ற் போது அனை வ  ரு ம்   விரு  ம் பி   பா ர்  த்து   வ  ரு ம்  வி   ல்  லன் க   ளி ன் ஒ ருவராக  த ன து   தி ற மை யி   ன்  மூ  ல ம்   ரசி க  ர் க ளை  க வ   ர்ந்த வ  ர்  தா ன்  ந டிக ர்  அ ர் ஜு ன் தா ஸ்  எ ன் பவ ர் .  ஒ ரு  சி ல  திரை   ப்ப ட  ங் க ளில்   நடி  த் தி ருந்   தாலு ம்  லோ கே ஸ்  இ ய க் க  த்தி ல்  ந டிக ர் கா ர்த்தி   நடி ப் பில் வெ   ளிவ ந் த  கை   து   திரை   ப் ப டம்   தா ன் இ வ ருக்கு  ஒ ரு  மி க  ப் பெரிய  அ டை யா  ள த்தை   ஏ ற்ப   டு த் தி   உள் ள து  எ ன் று   தா ன்  சொ ல் ல   வேண் டு ம் .  அ தில்   அ ன் பு  எ ன் ற க தா பா   த் திர த் தி ல்   நடி த் த   இவ ரு டை ய   நடி  ப் பு  ப   லரா லு   ம்   பாரா   ட் ட ப் பட்   ட து .  மே லு ம் ,  இ வ ர்  ம  றை  ந் த  வி   ல் ல   ன்

ந டிக ர்   ர கு வ ரனை   போ ன் று   இரு   ப் ப தி   னா ல்   ர சி க   ர் க ள்   ம   த் தி  யி ல்   இவ ர்   மி க வு ம்  பி ர பல   மா னா  ர் .   அத ன்   பிற கு   மீண் டு ம்  லோ கே  ஸ்  இ யக் க  த் தி ல்  வி ஜ ய்  ந டி ப் பில்   வெ ளிவ ந்த  மா ஸ் டர்   தி ரை  ப் ப ட  த் தி ல்  ந டி   த்தா ர்.   அ ந் த  தி ரை ப் ப ட  த் தை  தொ டர்   ந்து   வி க்  ர ம்   தி ரை  ப்ப ட  த் தி லு ம்  இ வ ர்   வ ரும்   ஒ ரு  சி ல   கா  ட் சி க்  கு   ந ல்ல   வ ரவே   ற் பு   கி டை  த் தது .  இ ப் ப டி  கொ   ஞ்ச   ம்  கொ   ஞ் ச மா  க   பிர ப  ல மா க  மா றி  இரு க் கு ம் அ ர் ஜுன்   தாஸ்   பா  லி வுட்   டி லு ம்  க ள   மி ற  ங் க   உ  ள் ளா ர்.   இங் கே  த ன து   அ  ச த்த   லா  ன   வி  ல் ல  னா  க   நடி ப்பை   வெ  ளி கா  ட் டி  கா ர்த்தி

த ற் பொ ழு து  இ   ந்தி   யிலு ம்  ஹீ  ரோ வா க  ஒ ரு  திரை  ப் ப ட த்  தி ல்  ந டி க் க  இ ரு க் கி  ன் றார் .   மேலு ம் ,   இப் ப டி   ப் ப ட் ட ஒ ரு   வா ய்   ப்பு   கி டை   த்த த   ற் கு  லோ கே ஷ்  ம ற் றும்   விஜ ய்   இரு வ ரு க்கு ம்   நன் றி  தெரி வி   த் து ள்  ளா ர் .   மே லு ம் ,   மா   ஸ் ட  ர்   தி ரை   ப் ப ட   த் தி ல்   வி ஜ   யு ட ன்   இ ணை  ந் து  ந டி த் த  பி றகு தா ன்  எ ன க்கு  அ   திக   ள வு   பிர   ப ல மா   க   தி    றந்   து   வ ந் தே  ன் .   இ ப்படி  ஒரு நிலை ஹி   ந்தி யி   ல்   அ  றி மு க   மா  க   இரு  க் கு ம் இ ந் த  த     கவ ல்  த ற் போது   ர சிக ன்  ப கு தி யில்   மி கு   ந் த   ம கி ழ்   ச்சி   ஏ ற் ப டு  த் தி   வரு கி   ன் ற து…

Leave A Reply

Your email address will not be published.