நடி ப்பே வே ண் டாம் என் று ஒ து ங்கி ய ந கை ச்சு வை ந டிக ர்.. .! !! எ ன் னை கட் டா யப் படு த் தி நடிக்க வை த்தா ர்க ள். .. !! ! சமீ ப த் தில் வெளி யிட்ட ந டிக ரின் உ ரு க் கமா ன த கவ ல் உள் ளே. .. !! !

0

த மிழ்   சி    னி மா   உ   லகி ல்   ந கை   ச் சு வை   ந டி க   ரா க   இ ரு ந் து   வ   ந் த வ  ர் தா ன்    ந கை   ச்சு  வை   ந டி க ர்  ஜ ன கரா  ஜ் என் ப வ ர் .   இ வர்   த   மி ழ்   சி  னிமா வி ல்   ஏ ரா   ள மா ன    வெ    ற் றி    தி ரை    ப் ப ட   ங்  க  ளில்     த  ன து   சி ற     ப் பா  ன  ந டி    ப் பை    வெ  ளி   க் கா     ட் டி     த  ன   க்  கெ  ன    ஒ ரு  இட   த் தை   பி   டி  த் து  ள் ளா  ர்  .  அ ந் த    வ கை யி ல்    இ    ன் ற     ள வு ம்   பே ச  ப்ப டு     ம்  ஒ  ரு  கா மெ டி  எ    ன் றா ல்   எ ன்   பொ   ண்   டா   ட் டி  ஊ    ருக்   கு    போ   யி ட்    டா  .  இந்  த  வ   ச  ன ம்  இ   ன்ற ள   வு ம்    ம   க் க ள்   ம   த் தி யி    ல்   பி ர ப   ல மா க   பே ச   ப் ப ட் டு   வ ரு  கி   ன் ற து .   இ வ ர்   தி   டீ ரெ   ன் று   ஒ ரு   கா ல க   ட் ட த் தி   ல்  ந  டி   ப் பை  வே ண் டா ம்   எ ன் று  ஒ  து  ங்  கி    வி   ட் டார் .   அ த ன்   பி  ற கு  தா   தா   87    எ ன் ற   தி ரை   ப் பட    த் தி ல்    ஜ ன க ரா ஜ்   ந டி த் த  அ தே     ப   ட த்  தி ல்  அ  வர  து   ம   க  ன்    நவீ    ன்   ந  டி   த் தி ரு   ப்  பா ர்  .

மே லு  ம் ,   அ ந் த   திரை     ப் ப  ட     த்  தி ல்     ந டி க ர்   ஜ ன க ரா ஜ்    வ லு   க் க ட்   டா ய மா   க   ந டி  க் க   வை   த் தா   ர் க ள்   எ ன் று கூ  றி  யு ள்   ளா ர் .   அ ந் த  தி ரை    ப் ப ட   த் தி  ற் கு   பி ற கு   மீ ண்  டு ம்   9 6   எ ன் ற   தி ரை   ப் ப ட   த்  தி ல்   த ன து   சி   ற ப் பா   ன   ந டி   ப் பை   வெ    ளிக்கா  ட்டி  இ ரு   ப்  பார் .  அ வ ர்  அ ந்  த  தி  ரை   ப்ப ட   த் தி  ல்    சி ல   நி    மி ட ங் க    ள்   ம ற் று ம்   வ   ந் தி ரு   ந் தா லு  ம்    ம    க் க   ள்   அவ  ரை   கொ   ண் டா  டி    வ ரு கி   ன் றா  ர்க  ள் .  ச மீ ப   த் தி ல்    அ வ ர்   y o u t u b e   சே   ன ல்   ஒ ன்  று  க் கு  பே    ட்டி   எ ன்  று   அ ளி  த் து ள்   ளா  ர்.   அ  தி ல்   நான்    பா   ரதி ரா   ஜா ,  க ங்  கை  அ   மர ன்    போ ன் ற   ப ல  ரி ட ம்   வா   ய்  ப் பு   கே   ட் டு வ ந் தே ன்.

நா ன்   எ ப்   ப டி யா   வ து   சி   னி மா வி ல் ந டி   க்  க  வே ண்   டு ம்    எ ன் று  ஆ   சை   இரு    ந் தது  .   அ ந் த   வ கை யி ல்   அ ந் த   ஆ சை   ஒ ரு   நா ள்   நி  றை வே     றி ய து  .   அ ந் த   வகை  யி ல்  197  7   ஆ  ம்   ஆ ண்  டு   கி   ழ க்  கே   போ   கு ம்  ர   யி ல்    எ ன் ற   தி ரை   ப் ப ட   த் தி ல்   பா   ர தி ரா ஜா   தா ன்   அ  றி  மு   க ம்  செ  ய்  தா   ர் .    நா ன்   ரொ   ம்ப   நா ள்   இ  டை வெ   ளிக் கு   பி ற கு   தா  தா   87   தி ரை    ப் ப ட   த் தி ல்  நடி க் க   அ துவு ம்   சா   ருஹா ச  ன்  சா ர்   சொ  ன் ன தா   ல்தா ன்   நா ன்   நடி    த் தே ன்   எ ன்று   ச மீ  ப   த்  தி ல்   அ வ ர்    கூ றியு  ள் ளா ர் .    இந் த   த    க வல்   தா ன்   த  ற் போ து  இ ணை   ய த ள  ங்க   ளி ல் மிக    வை  ர   ளா க  பர   வி   வ ரு கி ன் றது …

Leave A Reply

Your email address will not be published.